Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng hồ chí minh về đoàn kết dân tộc việt nam

Được đăng lên bởi minhquang0713
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 611 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

Tiểu luận
“Tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh
Đại đoàn kết dân tộc"

1

MỤC LỤC
III,- Phá t huy sức mạnh đại đoà n kết toàn dân tộc, k ết hợp với sức mạnh thời đạ i
tro ng bố i cảnh hiện na y ........................................................................................................3
Mặc dù các thành viên tro ng nhóm đ ã hết sức cố gắng đ ể bài tiểu lu ận được hoàn thiện, tu y
nhiên d o yếu tố khách qu an và chủ quan nên bài tiểu lu ận khó tránh khỏi những hạn chế nhất
định và vẫn còn những nộ i dung mới để tiếp tụ c, bổ sung và sửa chữa , chú ng em rất mo ng
nhận đ ược sự góp ý củ a thầy cô và các bạn đọ c để bài tiểu lu ận của chúng em ho àn thiên hơn.
..... .... ..... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... ..... .... ..... .... ..... .... ..3
Nhó m sinh viên hực hiện../.. ...................................................................................................3
Chương I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dâ n tộ c ................................................4
1. 1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đạ i đoà n k ết
dâ n tộc .....................4
1.2. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về đạ i đoà n k ết dân tộc .........................7
Chương II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dâ n tộ c với sức mạ nh thời đạ i
..... .... ..... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... ..... .... ..... .... ..... .... 1 6
2.1. Quá trình nhậ n thức của Hồ Chí Minh về mối q ua n hệ giữa sức mạnh dân tộc với
sức mạ nh thời đại ............................................................................................................16
2.2. Nội d ung tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạ nh thời đạ i
. .... ..... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... ..... .... ..... .... ..... .... 2 0
Tóm lại, với trí tuệ củ a mình, với chủ nghĩa quốc tế tro ng sáng, với đ ức độ khiêm nhường,
thái độ thiện chí, Hồ Chí Minh đ ã vượt qua mọi trở ngại, khó khăn, từ tro ng những mố i quan
hệ chồ ng chéo, phức tạp của thời đ ại, đ ề ra được chủ trương, p hương châm, p hương p háp, đố i
sách, ứng xử quốc tế đúng đắn, sáng tạo , p hù hợp với mỗi tình hình, mỗi giai đo ạn cách mạng.
..... .... ..... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .....
1
1
BÁO CÁO TT NGHIỆP
Tiểu luận
“Tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh
Đi đoàn kết dân tộc"
Tư tưởng hồ chí minh về đoàn kết dân tộc việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng hồ chí minh về đoàn kết dân tộc việt nam - Người đăng: minhquang0713
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tư tưởng hồ chí minh về đoàn kết dân tộc việt nam 9 10 953