Ktl-icon-tai-lieu

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

Được đăng lên bởi Lê Ngọc Quỳnh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 372 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ
1. Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế
a) Thực hiện đoàn kết quốc tế nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc và
sức mạnh thời đại, tạo sức mạnh tổng hợp cho cách mạng
+ Tập hợp lực lượng bên ngoài, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và giúp
đỡ của bạn bè quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của các
trào lưu cách mạng thế giới tạo ra sức mạnh tổng hợp cho cách mạng
chiến thắng kẻ thù.
+ Sức mạnh dân tộc là tổng hợp các yếu tố vật chất và tinh thần, song
trước hết là chủ nghĩa yêu nước truyền thống, ý thức tự lực, tự cường của
dân tộc.
+ Sức mạnh quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh rất rộng: Phong trào
đấu tranh giải phóng dân tộc; Phong trào cách mạng của công nhân và
nhân dân lao động các nước chính quốc và TBCN nói chung; Phong trào
XHCN; Phong trào vì Hòa bình, ĐLDT, Dân chủ và tiến bộ xã hội; Phong
trào cách mạng của nhân dân Đông Dương...
Sức mạnh thời đại mà Hồ Chí Minh nhận thức còn là sức mạnh của
tiến bộ khoa học công nghệ, làm thay đổi có tính cách mạng về các lĩnh
vực như: năng lượng, vật liệu, công nghệ sinh học, giao thông vận tải…,
loài người đã tiến một bước dài trong việc chinh phục thiên nhiên. “50 năm
qua thế giới đã có những chuyển biến lớn... đặc biệt là sức mạnh nguyên
tử, nhiều hơn thế kỷ trước cộng lại”.
+ Theo Hồ Chí Minh thực hiện đoàn kết dân tộc phải gắn liền với đoàn
kết quốc tế. Đoàn kết dân tộc phải là cơ sở cho thực hiện đoàn kết quốc tế.
Đoàn kết quốc tế là nhân tố thường xuyên và hết sức quan trọng giúp cho
cách mạng Việt Nam đi tới thắng lợi.
b) Thực hiện đoàn kết quốc tế nhằm góp phần cùng nhân dân thế
giới thực hiện thắng lợi các mục tiêu cách mạng
+ Kết hợp nhuần nhuyễn các vấn đề DT-GC, ĐLDT-CNXH, CNYNTTCNQTVSTS không chỉ vì sự thắng lợi của cách mạng mỗi nước mà còn vì
sự nghiệp chung của nhân loại: Hòa bình, ĐLDT, Dân chủ, Tiến bộ xã hội,
và XHCN.
+ Muốn đoàn kết quốc tế trong cuộc đấu tranh vì mục tiêu chung, các
đảng cộng sản phải kiên trì chống lại mọi khuynh hướng cơ hội, vị kỷ dân
tộc, chủ nghĩa sôvanh...
+ Thắng lợi của cách mạng Việt Nam là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí
Minh: Kết hợp nhuần nhuyễn các vấn đề dân tộc-giai cấp, ĐLDT-CNXH,
CNYNTT-CNQTVSTS mà cốt lõi là Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa
xã hội.

Công lao to lớn đầu tiên của Người là đã đặt phong trào cách mạng
Việt Nam vào hàng ngũ, vào quỹ đạo của cách mạng thế giới, đưa dân tộc
Việt Nam đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác-Lênin.
2. Nội dung và hình thức đoàn kết quốc tế
a) Các lực lượng cần đ...
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ
1. Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế
a) Thực hiện đoàn kết quốc tế nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc và
sức mạnh thời đại, tạo sức mạnh tổng hợp cho cách mạng
+ Tập hợp lực lượng bên ngoài, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và giúp
đỡ của bạn bè quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của các
trào lưu cách mạng thế giới tạo ra sức mạnh tổng hợp cho cách mạng
chiến thắng kẻ thù.
+ Sức mạnh dân tộc là tổng hợp các yếu tố vật chất và tinh thần, song
trước hết là chủ nghĩa yêu nước truyền thống, ý thức tự lực, tự cường của
dân tộc.
+ Sức mạnh quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh rất rộng: Phong trào
đấu tranh giải phóng dân tộc; Phong trào cách mạng của công nhân và
nhân dân lao động các nước chính quốc và TBCN nói chung; Phong trào
XHCN; Phong trào vì Hòa bình, ĐLDT, Dân chủ và tiến bộ xã hội; Phong
trào cách mạng của nhân dân Đông Dương...
Sức mạnh thời đại mà Hồ Chí Minh nhận thức còn là sức mạnh của
tiến bộ khoa học công nghệ, làm thay đổi có tính cách mạng về các lĩnh
vực như: năng lượng, vật liệu, công nghệ sinh học, giao thông vận tải…,
loài người đã tiến một bước dài trong việc chinh phục thiên nhiên. “50 năm
qua thế giới đã có những chuyển biến lớn... đặc biệt là sức mạnh nguyên
tử, nhiều hơn thế kỷ trước cộng lại”.
+ Theo Hồ Chí Minh thực hiện đoàn kết dân tộc phải gắn liền với đoàn
kết quốc tế. Đoàn kết dân tộc phải là cơ sở cho thực hiện đoàn kết quốc tế.
Đoàn kết quốc tế là nhân tố thường xuyên và hết sức quan trọng giúp cho
cách mạng Việt Nam đi tới thắng lợi.
b) Thực hiện đoàn kết quốc tế nhằm góp phần cùng nhân dân thế
giới thực hiện thắng lợi các mục tiêu cách mạng
+ Kết hợp nhuần nhuyễn các vấn đề DT-GC, ĐLDT-CNXH, CNYNTT-
CNQTVSTS không chỉ vì sự thắng lợi của cách mạng mỗi nước mà còn vì
sự nghiệp chung của nhân loại: Hòa bình, ĐLDT, Dân chủ, Tiến bộ xã hội,
và XHCN.
+ Muốn đoàn kết quốc tế trong cuộc đấu tranh vì mục tiêu chung, các
đảng cộng sản phải kiên trì chống lại mọi khuynh hướng cơ hội, vị kỷ dân
tộc, chủ nghĩa sôvanh...
+ Thắng lợi của cách mạng Việt Nam là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí
Minh: Kết hợp nhuần nhuyễn các vấn đề dân tộc-giai cấp, ĐLDT-CNXH,
CNYNTT-CNQTVSTS mà cốt lõi là Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa
xã hội.
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ - Người đăng: Lê Ngọc Quỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ 9 10 867