Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại

Được đăng lên bởi Huỳnh Hương
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 821 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương III : TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC
VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI.
1.Quá trình nhận thức của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa sức mạnh dân tộc
với sức mạnh của thời đại.
Thấm nhuần tư tưởng nho giáo của cha và phấn khích trước những lời dạy của
trường Đại học Phương Đông:
“Rằng đây bốn bể là nhà,
Vàng, đen, trắng, đỏ đều là anh em”
Chính bởi lẽ đó, Người đã quyết định đi sang phương Tây thay vì hướng đến các
nước phương Đông như các tiền bối đi trước, Người muốn xem “ dưới chân nữ thần
tự do người dân ở đó sống ra sao” để về giúp nhân dân mình.Những ngày tháng sống
ở Pari, Hồ Chí Minh đã phân biệt được hai loại người : người Pháp vô sản và người
Pháp thực dân.7/1920 Người bắt gặp “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn
đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.I.Lê-Nin đăng trên báo L’Humanité. Từ ánh
sáng của chân lí mới, Người quyết định đi theo con đường cách mạng vô sản. Con
đường cứu nước của dân tộc đã mở ra, từ “chân trời mới” Người tích cực tham gia
viết báo, hoạt động cách mạng để vạch trần bộ mặt giả tạo của bọn thực dân, đế quốc
xâm lược, không chỉ vậy Người còn tuyên truyền chủ nghĩa Mác-LêNin về nước và
đưa ánh sáng ấy đến các dân tộc bị áp bức, bóc lột.Người cho rằng : “CNĐQ là một
lực lượng phản động quốc tế, là kẻ thù chung của nhân dân lao động ở cả chính quốc
và thuộc địa. Muốn đánh thắng chúng, phải thực hiện khối liên minh chiến đấu giữa
lao động ở các nước thuộc địa với nhau và giữa lao động ở thuộc địa với vô sản ở
chính quốc, nếu tách riêng mỗi lực lượng thì không thể nào thắng lợi được”.
Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đảng ta,
quân đội ta và nhân dân ta một lòng đấu tranh, huy động tối đa sức người, sức của
phục vụ sự nghiệp cách mạng.Khí thế chiến đấu được nung nấu từ những truyền
thống văn hóa lâu đời và từ lịch sử 4000 năm dựng nước và giữ nước của cha ông với
ý chí “không có gì quý hơn độc lập tự do”.Nhân dân ta già, trẻ, gái, trai cùng nhau ra
trận.Muôn người cùng chiến đấu, bỏ qua hết sự phân biệt giới tính nam và nữ, bỏ qua
sự phân biệt giai cấp nông dân và địa chủ.Ngọn lửa yêu nước cháy rực trong lòng dân
tộc Việt Nam với quyết tâm đoàn kết chống ngoại xâm.
Theo Hồ Chí Minh, sức mạnh dân tộc chính là sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước,
tinh thần đoàn kết, ý chí đấu tranh anh hùng, bất khuất cho độc lập, tự do và ý thức tự
lập, tự cường.Đây chính là đỉnh cao của chủ nghĩa anh hùng cách mạng,điều này
được thể hiện cụ thể như sau:
Thứ nhất: Truyền thống yêu nước là hạt nhâ...
Chương III : TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC
VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI.
1.Quá trình nhận thức của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa sức mạnh dân tộc
với sức mạnh của thời đại.
Thấm nhuần tư tưởng nho giáo của cha và phấn khích trước những lời dạy của
trường Đại học Phương Đông:
“Rằng đây bốn bể là nhà,
Vàng, đen, trắng, đỏ đều là anh em”
Chính bởi lẽ đó, Người đã quyết định đi sang phương Tây thay vì hướng đến các
nước phương Đông như các tiền bối đi trước, Người muốn xem “ dưới chân nữ thần
tự do người dân ở đó sống ra sao” để về giúp nhân dân mình.Những ngày tháng sống
ở Pari, Hồ Chí Minh đã phân biệt được hai loại người : người Pháp vô sản và người
Pháp thực dân.7/1920 Người bắt gặp “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn
đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.I.Lê-Nin đăng trên báo L’Humanité. Từ ánh
sáng của chân lí mới, Người quyết định đi theo con đường cách mạng vô sản. Con
đường cứu nước của dân tộc đã mở ra, từ “chân trời mới” Người tích cực tham gia
viết báo, hoạt động cách mạng để vạch trần bộ mặt giả tạo của bọn thực dân, đế quốc
xâm lược, không chỉ vậy Người còn tuyên truyền chủ nghĩa Mác-LêNin về nước và
đưa ánh sáng ấy đến các dân tộc bị áp bức, bóc lột.Người cho rằng : “CNĐQ là một
lực lượng phản động quốc tế, là kẻ thù chung của nhân dân lao động ở cả chính quốc
và thuộc địa. Muốn đánh thắng chúng, phải thực hiện khối liên minh chiến đấu giữa
lao động ở các nước thuộc địa với nhau và giữa lao động ở thuộc địa với vô sản ở
chính quốc, nếu tách riêng mỗi lực lượng thì không thể nào thắng lợi được”.
Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đảng ta,
quân đội ta và nhân dân ta một lòng đấu tranh, huy động tối đa sức người, sức của
phục vụ sự nghiệp cách mạng.Khí thế chiến đấu được nung nấu từ những truyền
thống văn hóa lâu đời và từ lịch sử 4000 năm dựng nước và giữ nước của cha ông với
ý chí “không có gì quý hơn độc lập tự do”.Nhân dân ta già, trẻ, gái, trai cùng nhau ra
trận.Muôn người cùng chiến đấu, bỏ qua hết sự phân biệt giới tính nam và nữ, bỏ qua
sự phân biệt giai cấp nông dân và địa chủ.Ngọn lửa yêu nước cháy rực trong lòng dân
tộc Việt Nam với quyết tâm đoàn kết chống ngoại xâm.
Theo Hồ Chí Minh, sức mạnh dân tộc chính là sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước,
tinh thần đoàn kết, ý chí đấu tranh anh hùng, bất khuất cho độc lập, tự do và ý thức tự
lập, tự cường.Đây chính là đỉnh cao của chủ nghĩa anh hùng cách mạng,điều này
được thể hiện cụ thể như sau:
Thứ nhất: Truyền thống yêu nước là hạt nhân truyền thống dân tộc, nó không phải
chỉ là tình cảm tự nhiên, bẩm sinh mà được hình thành và phát triển trong quá trình
dựng nước và giữ nước.Với dân tộc Việt Nam lòng yêu nước trở thành sức mạnh, một
thứ đạo lí, một lẽ sống, và một tiêu chí đánh giá một con người.Yêu nước gắn liền với
đấu tranh chống xâm lược, giải phóng dân tộc.
Thứ hai: Sức mạnh của dân tộc còn thể hiện ở tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự
cường.Bằng chứng là nó làm cho dân tộc ta không bị đồng hóa suốt 1000 năm bắc
thuộc, không bị diệt vong dưới ách thống trị của thực dân phương Tây.
1
Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại - Người đăng: Huỳnh Hương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại 9 10 229