Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Kinh Tế

Được đăng lên bởi Hổ Super
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 349 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TiÓu luËn T tëng Hå ChÝ Minh vÒ kinh tÕ

I. LỜI NÓI ĐẦU

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị, quân sự thiên tài,
người thầy của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn
hóa thế giới, tư tưởng của Người đã soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta
đi từ hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong công cuộc đổi mới xây dựng đất
nước hiện nay, tư tưởng đó vẫn là ngọn cờ dẫn đường cho cách mạng Việt Nam đi
đến thắng lợi. Có thể nói, tư tưởng Hồ Chí Minh là ánh sáng soi đường cho sự
nghiệp đổi mới của chúng ta.
Một trong những di sản lý luận mà Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta là
những nhận thức của Người về vai trò của công nghiệp, của khoa học công nghệ
đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta.
Cũng như những lý luận khác, những nhận thức của Hồ Chí Minh về công
nghiệp, khoa học công nghệ gắn liền với những sự chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cách
mạng mà Người đảm trách trong từng giai đoạn lịch sử. Do đó chỉ có thể tìm hiểu
tư tưởng của Người về công nghiệp, công nghiệp hóa qua các tác phẩm của Người
từ khi Người đi tìm đường cứu nước.
Khi nghiên cứu tư tưởng kinh tế của Hồ Chí Minh phải gắn chặt với hoàn
cảnh lịch sử khi Người nêu ra những quan điểm, tư tưởng đó, đồng thời phải xuất
phát từ điều kiện lịch sử cụ thể của đất nước để thấy rõ sự vĩ đại của những tư
tưởng của Người. Quán triệt và vận dụng đúng đắn tư tưởng của Người về công
nghiệp và công nghiệp hóa vào thực tiễn là thực hiện nghiêm chỉnh di huấn của
Người.

1

TiÓu luËn T tëng Hå ChÝ Minh vÒ kinh tÕ

II. NỘI DUNG

A. QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG NGHIỆP, CÔNG NGHIỆP HÓA.

Cũng như các quan điểm lý luận khác quan điểm của Hồ Chí Minh về công
nghiệp và công nghiệp hóa được hình thành trong từng giai đoạn, gắn chặt với hoàn
cảnh lịch sử của đất nước và quá trình họat động cách mạng sôi nổi của Người và
có thể chia thành ba thời kỳ hình thành và phát triển như sau:
1. Thời kỳ trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Đây là thời kỳ hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của công nghiệp
và công nghiệp hóa. Ra đi tìm đường cứu nước với mục đích cứu nước và giải
phóng dân tộc nên cái thu hút sự quan tâm thường nhật đối với Người chưa phải là
vấn đề công nghiệp hóa canh tân đất nước, mà là học cách làm cách mạng để về
cứu giúp quốc dân, đồng bào. Vì thế trong các bài viết của Người đề cập nhiều đến
vai trò của công nghiệp hóa tư bản chủ nghĩa ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội ở các
nước thuộc địa, đến trình độ bóc lột nhân dân ở các nước thuộc địa và phụ th...
TiÓu luËn T tëng Hå ChÝ Minh vÒ kinh tÕ
I. LỜI NÓI ĐẦU
Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ đại, nhà chính tr, quân sự thiên tài,
người thầy của cách mạng Việt Nam, anh ng giải phóng dân tộc, danh nhân văn
hóa thế giới, tư tưởng của Người đã soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta
đi từ hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong công cuộc đổi mới xây dựng đất
nước hiện nay, tư tưởng đó vẫn là ngọn cờ dẫn đường cho cách mạng Việt Nam đi
đến thắng lợi. thể nói, tưởng H Chí Minh ánh sáng soi đưng cho sự
nghiệp đổi mới của chúng ta.
Một trong những di sản luận Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta
những nhận thức của Người v vai t của công nghiệp, của khoa học công nghệ
đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta.
Cũng như những lý luận khác, những nhận thức của Hồ Chí Minh v công
nghiệp, khoa học công nghệ gắn liền với những sự chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cách
mạng Người đảm trách trong từng giai đoạn lịch sử. Do đó chỉ thể tìm hiểu
ởng của Người vcông nghiệp, công nghiệp hóa qua các tác phẩm của Người
từ khi Người đi tìm đường cứu nước.
Khi nghiên cứu tưởng kinh tế của H Chí Minh phải gắn chặt với hoàn
cảnh lịch s khi Người nêu ra những quan điểm, tưởng đó, đồng thời phải xuất
phát từ điều kiện lịch sử cụ thể của đất ớc để thấy s đại của những
tưởng của Người. Quán triệt và vận dụng đúng đắn tưởng của Người về công
nghiệp công nghiệp hóa vào thực tiễn là thực hiện nghiêm chỉnh di huấn của
Người.
1
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Kinh Tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Kinh Tế - Người đăng: Hổ Super
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Kinh Tế 9 10 527