Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân tố con người

Được đăng lên bởi ttkhpc2
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 308 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những
vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý
giá của Đảng và dân tộc ta trong số những nội dung tư tưởng quan trọng có tư
tưởng về phát huy nhân tố con người. Tư tưởng này giữ vị trí hết sức quan trọng,
thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Hồ Chủ tịch đối với con người, coi con người là
vốn quý nhất, là nhân tố quyết định mọi thành công; con người vừa là mục tiêu,
vừa là động lực của sự nghiệp cách mạng. Đó cũng là cơ sở khoa học, là kim chỉ
nam cho hành động của Đảng ta trong nhận thức và hoạt động. Có thể khái quát
quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc phát huy nhân tố con người trên
một số nội dung sau:
Theo Hồ Chí Minh, trong thế giới này không có gì quý và vĩ đại bằng con
người. Nguời khẳng định “ Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân”, trong thế
giới này không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân” (1).Vì vậy, Người cho
rằng ”Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” (2). Hồ Chí
Minh còn nhấn mạnh: “dân mạnh thì nước giàu”, “dân cường thì nước thịnh”. Người
kêu gọi mọi người phải làm cho dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái,
xứng đáng với nước Việt Nam độc lập.
Hồ Chí Minh nêu rõ: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm
năm thì phải trồng người”. Tư tưởng của Bác về “trồng người” luôn luôn mang tính
chiến lược và được rút ra từ mệnh đề cơ bản “TẤT CẢ VÌ CON NGƯỜI, DO CON
NGƯỜI”. Sự nghiệp “trồng người” mà Hồ Chí Minh và Đảng dày công thực hiện là
nhân tố cơ bản nhất, quyết định nhất cho việc thực hiện thắng lợi mọi đường lối chủ
trương chính sách, cũng như đảm bảo cho sự vững vàng, kiên định của Đảng và nhân
dân, dân tộc ta truớc mọi thử thách. Cả cuộc đời mình, Hồ Chí Minh đã sống và chiến
đấu vì con người nói chung và dân tộc Việt Nam nói riêng.
Hồ Chí Minh cho rằng, mỗi con người đều có cái thiện và ác ở trong bản tính
của mình, ta phải làm thế nào cho phần tốt trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa
Xuân, cái thiện trong mỗi con người sẽ ngày càng nhiều thêm và cái ác sẽ mất dần đi.
Người viết:
“Ngủ thì ai cũng như lương thiện,
Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ, hiền;
Hiền, dữ đâu phải là tính sẵn,
Phần nhiều do giáo dục mà nên” (3).
Với một cách nhìn hết sức khoan dung, độ lượng, Hồ Chí Minh cho rằng:
"Người đời không phải thánh thần, không ai tránh khỏi khuyết điểm", "người ở đời, ai
cũng có chỗ tốt, chỗ xấu. Ta phải khéo nâng cao chỗ tốt, khéo sửa chữa chỗ xấu cho
họ". Sự t...
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những
vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý
giá của Đảng và dân tộc ta trong số những nội dung tư tưởng quan trọng có tư
tưởng về phát huy nhân tố con người. Tư tưởng này giữ vị trí hết sức quan trọng,
thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Hồ Chủ tịch đối với con người, coi con người là
vốn quý nhất, là nhân tố quyết định mọi thành công; con người vừa là mục tiêu,
vừa là động lực của sự nghiệp cách mạng. Đó cũng là cơ sở khoa học, là kim chỉ
nam cho hành động của Đảng ta trong nhận thức và hoạt động. Có thể khái quát
quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc phát huy nhân tố con người trên
một số nội dung sau:
Theo Hồ Chí Minh, trong thế giới này không có gì quý và vĩ đại bằng con
người. Nguời khẳng định “ Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân”, trong thế
giới này không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”
(1)
.Vì vậy, Người cho
rằng ”Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong
(2)
. Hồ Chí
Minh còn nhấn mạnh: “dân mạnh thì nước giàu”, “dân cường thì nước thịnh”. Người
kêu gọi mọi người phải làm cho dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái,
xứng đáng với nước Việt Nam độc lập.
Hồ Chí Minh nêu : “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. lợi ích trăm
năm thì phải trồng người. ng của Bác về “trồng người” luôn luôn mang tính
chiến lược được rút ra từ mệnh đề bản “TẤT CẢ CON NGƯỜI, DO CON
NGƯỜI”. Sự nghiệp “trồng người” Hồ Chí Minh Đảng dày công thực hiện
nhân tố cơ bản nhất, quyết định nhất cho việc thực hiện thắng lợi mọi đường lối chủ
trương chínhch, cũng như đảm bảo cho s vững vàng, kiên định của Đảng nhân
dân, dân tộc ta truớc mọi thử thách. Cả cuộc đời mình, Hồ CMinh đã sống và chiến
đấu vì con người nói chung và dân tộc Việt Nam nói riêng.
Hồ Chí Minh cho rằng, mỗi con người đều có cái thiện và ác trong bản tính
của nh, ta phải làm thế nào cho phần tốt trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa
Xuân, cái thiện trong mỗi con người sẽ ngày càng nhiều thêm cái ác sẽ mất dần đi.
Người viết:
“Ngủ thì ai cũng như lương thiện,
Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ, hiền;
Hiền, dữ đâu phải là tính sẵn,
Phần nhiều do giáo dục mà nên”
(3)
.
Với một cách nhìn hết sức khoan dung, độ lượng, Hồ Chí Minh cho rằng:
"Người đời không phải thánh thần, không ai tránh khỏi khuyết điểm", "người đời, ai
cũng chỗ tốt, ch xấu. Ta phải khéo nâng cao chỗ tốt, khéo sửa chữa chỗ xấu cho
họ". Sự thông cảm, tha thứ, độ lượng, khoan dung… đã hình thành nên bao dung H
Chí Minh điều bao dung lớn nhất có thể là sự lắng nghe, tôn trọng chính kiến,
tưởng người khác, không lấy ý kiến của mình, tưởng của mình để áp đặt, bác bỏ,
loại trừ chính kiến, tư tưởng người khác. Với lòng yêu nước, đức nhân từ và trí tuệ, bao
dung, Hồ Chí Minh đã đặt nền tảng vững chắc cho sự đoàn kết dân tộc, sự thống nhất
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân tố con người - Trang 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân tố con người - Người đăng: ttkhpc2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân tố con người 9 10 216