Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn dề dân tộc

Được đăng lên bởi nguyendat92
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 3132 lần   |   Lượt tải: 20 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
VẤN ĐỀ DÂN TỘC

Nhóm thực hiện: nhóm 2

NỘI DUNG CHÍNH
1

Sơ lược quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lenin
về vấn đề dân tộc

2

Vấn đề dân tộc thuộc địa

3

Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và
vấn đề giai cấp

1. Sơ lược quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lenin về vấn đề dân tộc

Khái niệm dân tộc được hiểu theo 2 nghĩa:
 Rộng: quốc gia dân tộc, toàn bộ nhân dân quốc
gia đó.
 Hẹp: tộc người, một bộ phận của quốc gia
 Vấn dân tộc gồm những mối quan hệ về kinh tế,
chính trị, lãnh thổ, pháp lý, tư tưởng văn hóa giữa
các tộc người hoặc giữa các quốc gia dân tộc.

1. Sơ lược quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lenin về vấn đề dân tộc

•
 Mac- Anghen không đi Click to edit Master text styles
sâu vào giải quyết vấn – Second level
– Third level
đề dân tộc
• Fourth level
– Fifth level

 Lenin: Trên cơ sở thực
tiễn của thời đại mình
đã phát triển vấn đề dân
tộc và thuộc địa thành
một hệ thống lý luận.

1. Sơ lược quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lenin về vấn đề dân tộc

Lenin đã đưa ra cương lĩnh dân tộc
 Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng
 Các dân tộc được quyền tự quyết
 Liên hiệp công nhân của tất cả các dân
tộc

2. Vấn đề dân tộc thuộc địa
a. Thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa
. Đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc
. Xuất phát từ nhu cầu của thời đại
. Xuất phát từ nhu cầu khách quan của Việt Nam từ sau
1858
. Đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, xóa bỏ ách thống trị,
áp bức bóc lột của người nước ngoài, giải phóng dân tộc,
giành độc lập dân tộc, thực hiện quyền tự quyết dân tộc và
thành lập nhà nước dân tộc độc lập.

2. Vấn đề dân tộc thuộc địa
 Vạch trần những tội ác của chủ nghĩa thực
dân dưới những mỹ từ như: khai hóa văn minh,
bình đẳng bác ái.
 Ở Đông Dương. HCM đã lên án sự cai trị hà
khắc, sự bóc lột tàn bạo của thực dân pháp.

2. Vấn đề dân tộc thuộc địa

⇒ HCM đã chỉ rõ mâu thuẫn chủ yếu ở thuộc địa
là mâu thuẫn giữa các dân tộc bị áp bức với
chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc

2. Vấn đề dân tộc thuộc địa
Lựa chọn con đường để phát triển
HCM lựa chọn con đường phát triển là CNXH

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

2. Vấn đề dân tộc thuộc địa
b. Độc lập dân tộc – nội dung cốt lõi của vấn đề dân tộc thuộc địa

 Cách tiếp cận từ quyền con người

o Quyền con người: quyền sống, quyền bình đẳng, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc
o Độc lập dân tộc là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm
o Đối với các dân tộc thuộc địa thì độc lập tự do là khát vọ...