Ktl-icon-tai-lieu

tư tưởng hồ chí minh về văn hóa đời sống

Được đăng lên bởi Minh
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 838 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI
KHOA BẢO HIỂM
----------------

TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
ĐỀ TÀI
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đời sống vào việc giáo dục đạo
đức mới, lối sống mới, nếp sống mới cho học sinh, sinh viên hiện nay

Giảng viên hướng dẫn

: VŨ THỊ TỐ VÂN

Sinh viên thực hiện

: NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

Lớp

: C14-BH1

HÀ NỘI, Tháng 02 Năm 2013

MỤC LỤC

Tư tưởng Hồ Chí Minh

LỜI MỞ ĐẦU
Một trong những di sản cực kì quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại
cho dân tộc ta là tư tưởng của Người về Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã có công to lớn trong việc tìm ra con đường cứu nước đúng đắn và
là người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công
nhân, lãnh đạp dẫn dắt dân tộc ta đi theo con đường mà Người đã chọn. Là
người sáng lập ra Đảng Cộng sảm Việt Nam, Hồ Chí Minh luôn chăm lo xây
dựng rèn luyện Đảng thành một Đảng macxit chân chính.
Để Đảng làm tròn sứ mạnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam, trong suốt cuộc
đời mình Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng chỉnh đốn,
đổi mới Đảng để Đảng mãi xứng đáng là người lãnh đạo và đầy tớ trung thành
của nhân dân.
Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung
và về luận điểm “Đảng phải thường xuyên chăm lo, xây dựng, chỉnh đốn đảng”
nói riêng không chỉ có ý nghĩa lý luận - khẳng định những cống hiến của Người
đối với sự phát triển học thuyết Mác-lênin về Đảng Cộng sản, đặc biệt là đảng
cộng sản ở những nước thuộc địa, phụ thuộc, kinh tế chậm phát triển, mà còn có
ý nghĩa thực tiễn to lớn, nhằm vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người làm cho
Đảng thực sự trong sạch vững mạnh xứng đáng là lực lượng chính trị lãnh đạo
toàn xã hội, thực hiện những nhiệm vụ mà cách mạng nước ta đã đặt ra hiện nay.
Trong bối cảnh quốc tế cũng như trong nước hết sức phức tạp và công cuộc
đổi mới đất nước hiện nay, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng ở nước ta hiện
nay cũng được nâng lên một bước. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh
đốn, thường xuyên chăm lo công tác chính trị, tư tưởng, đảm bảo sự thống nhất
trong Đảng về nhận thức và hành động.
Do đó, việc nghiên cứu Đảng phải thường xuyên chăm lo, xây dụng và
chỉnh đốn Đảng trong tư tưởng Hồ Chí Minh lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng
trong việc xây dựng chỉnh đốn Đảng ở nước ta hiện nay.

SV: Nguyễn Thị Lan Anh-C14BH1

Trang 3

Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chính vì vậy, em chọn đề tài: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc
xây dựng và chỉnh đốn Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI
KHOA BẢO HIỂM
----------------
TIỂU LUẬN TƯỞNG HỒ C MINH
ĐỀ TÀI
Vận dụngtưởng Hồ C Minh về văn a đời sống o việc giáo dục đạo
đức mới, lối sống mới, nếp sống mới cho học sinh, sinh viên hiện nay
Giảng viên hướng dẫn : THỊ TỐ VÂN
Sinh viên thực hiện : NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
Lớp : C14-BH1
HÀ NỘI, Tháng 02 Năm 2013
tư tưởng hồ chí minh về văn hóa đời sống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tư tưởng hồ chí minh về văn hóa đời sống - Người đăng: Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
tư tưởng hồ chí minh về văn hóa đời sống 9 10 206