Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

Được đăng lên bởi Hoai Nam Nguyen
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1172 lần   |   Lượt tải: 1 lần
©taichinh2a.com

Tiểu luận:

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

©taichinh2a.com

MỤC LỤC
Vị trí của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh...............2
I.ĐẠO ĐỨC:........................................................................................................................4
1.Nguồn gốc-.......................................................................................................................4
2.Sự hình thành tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.................................................................5
II.TƯ TƯỞNG NHÂN VĂN HỒ CHÍ MINH1..................................................................7
1.Con người là vốn quý nhất – nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng:.....................7
2. Con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của cách mạng:...........................................8
III.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA VĂN HÓA:.................9
1.
Quan điểm chung của Hồ Chí Minh về văn hóa:........................................................9
2. Tư tưởng Hổ Chí Minh về 1 số lĩnh vực văn hóa:...........................................................9
.IV. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC, NHÂN VĂN, VĂN
HÓA VÀO VIỆC XÂY DỰNG CON NGƯỜI VIỆT NAM MỚI HIỆN NAY...............10
1.
Học tập và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, lối sống:.........................10
2 - Vị trí của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh........14
3 - Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng văn hóa trong Đảng hiện nay..16
Giáo dục thanh niên vừa hồng, vừa chuyên..................................................................20

©taichinh2a.com

Vị trí của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong tư tưởng
văn hóa Hồ Chí Minh
Đại hội IX của Đảng ta đã đưa ra một mệnh đề cấu thành định nghĩa rất
chuẩn xác về tư tưởng Hồ Chí Minh, rằng "Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ
thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách
mạng Việt Nam". Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh cần được nghiên cứu
không phải dưới góc độ những ý kiến, những suy nghĩ riêng lẻ, cụ thể, mà
trong sự tổng hợp có tính hệ thống, tức là nghiên cứu dưới góc độ một học
thuyết chính trị - cách mạng. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một bộ phận
của tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh. Nói cách khác, tư tưởng Hồ Chí Minh
về đạo đức là một bộ phận của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, và tư
tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa lại là một bộ phận của tư tưởng Hồ Chí
Minh nói chung. ...
©taichinh2a.com
Tiểu luận:
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa - Người đăng: Hoai Nam Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 9 10 994