Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng Hồ Chí Minh với vấn đề đại đoàn kết dân tộc

Được đăng lên bởi kkid961
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 4230 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Tiểu luận:
Tư tưởng Hồ Chí Minh với vấn đề đại
đoàn kết dân tộc

MỤC LỤC

Phần Mở Đầu
Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là nền tảng chính
trị trong đường lối đổi mới của Đảng ta. Thấm nhuần Tư tưởng Hồ Chí Minh, các văn kiện
của Đảng trong những năm đổi mới đều khẳng định sự cần thiết phải vận dụng sáng tạo tư tưởng
kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại do Người nêu lên. Nghị quyết Đại hội lần thứ
VII của Đảng (1991) khẳng định "Trong điều kiện mới càng phải coi trọng vận dụng bài học kết
hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế, yếu tố
truyền thống với yếu tố hiện đại để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ
nghĩa".
Trong những năm đổi mới, quan điểm "Làm bạn với các nước dân chủ và không gây thù oán
với một ai" của chủ tịch Hồ Chí Minh được Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm và vận dụng sáng
tạo. Văn kiện Đại hội IX của Đảng đã khẳng định "Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy
của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển".
Trước nguy cơ "diễn biến hoà bình", trước việc một số thế lực phản động lợi dụng vai trò giúp
đỡ, viện trợ, đặt nhân quyền cao hơn chủ quyền để can thiệp vào công việc nội bộ các nước, hiện
nay, hơn lúc nào hết chúng ta cần quán triệt lời dạy của Hồ Chí Minh "Mỗi một người phải nhớ
rằng có độc lập mới có tự lập, có tự cường mới có tự do". Người còn chỉ rõ "Cố nhiên sự giúp đỡ
của các nước là quan trọng nhưng không được ỷ lại, không được mong chờ người khác. Một dân
tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc
lập". Vận dụng tư tưởng trên đây của Hồ Chí Minh phù hợp với xu thế toàn cầu hoá và thời kỳ
đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX khẳng
định "Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng
cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi
ích dân tộc, an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trường".
Thực tiễn công cuộc đổi mới vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,
văn minh" ở nước ta trong suốt thời gian qua đã chứng minh rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh về kết
hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại luôn được Đảng ta quán triệt, vận dụng một cách
sáng tạo và đưa lại những thành tựu to lớn, tạo thế và lực cho dân tộc ta vững bước vào thế kỉ
XXI.

Hoàn...
Tiểu luận:
Tư tưởng Hồ Chí Minh với vấn đề đại
đoàn kết dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh với vấn đề đại đoàn kết dân tộc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng Hồ Chí Minh với vấn đề đại đoàn kết dân tộc - Người đăng: kkid961
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tư tưởng Hồ Chí Minh với vấn đề đại đoàn kết dân tộc 9 10 725