Ktl-icon-tai-lieu

tư tưởng, lý luận hồ chí minh

Được đăng lên bởi huumai0602
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 873 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI LIỆU THAM KHẢO
CHUYÊN ĐỀ 1:
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCHTƯ Đảng (Khóa IX) đã đề ra những
nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới, trong đó đã
chỉ ra một trong những nhiệm vụ quan trọng cần phải tập trung làm tốt là:
"Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính
trị, tạo sự thống nhất cao hơn trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân."
Bằng lý luận và thực tiễn, đồng chí hãy phân tích làm rõ nhiệm vụ quan trọng
trên ?
BÀI LÀM:
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí
Minh thường xuyên quan tâm, chăm lo công tác tư tưởng. Quá trình đấu tranh
cách mạng, giành và giữ chính quyền trong mấy chục năm qua, công tác tư
tưởng của Đảng đã được tiến hành một cách kiên trì và sáng tạo. Trong công
cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác tư tưởng của Đảng tích cực
góp phần mang lại những thành tựu to lớn, tạo ra thế và lực mới, tạo tiền đề đẩy
mạnh CNH - HĐH, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế...Như vậy,
những thắng lợi của cách mạng nước ta chứng tỏ công tác tư tưởng đã tạo nên sự
thống nhất ý chí và hành động, tạo nên sức mạnh chính trị tinh thần to lớn trong
Đảng, trong xã hội, góp phần xứng đáng vào thắng lợi của cách mạng. Trong
thời điểm hiện nay, đứng trước thực trạng tình hình tư tưởng, lý luận trong
Đảng; trước những diến biến phức tạp, mau lẹ của tình hình cũng như những
khó khăn, thách thức đối với Đảng ta trong thời kỳ mới. Là bộ phận quan trọng
của công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị đang đặt
ra những vấn đề bức xúc, đòi hỏi cần phải được đổi mới, vươn lên ngang tầm
với yêu cầu nhiệm vụ. Vì thế, Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa IX), Đảng ta đã
nhấn mạnh một trong sáu nhiệm vụ phải tập trung sức làm tốt trong thời gian
tới, đó là: "Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lý
luận chính trị, tạo sự thống nhất cao hơn trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân
dân."
Để làm sáng tỏ quan điểm trên của Đảng, trước hết chúng ta hiểu như thế
nào về công tác tư tưởng của Đảng. Là nhân tố quan trọng hàng đầu, là bộ phận
cấu thành toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, công tác tư tưởng là những hoạt
động có tổ chức, có sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng, nhằm xây
dựng dựng Đảng vững mạnh về chính trị và tổ chức; có tác dụng định hướng sự
phát triển của đời sống ý thức xã hội. Công tác tư tưởng luôn là một trong những
mũi nhọn xung yếu trên mặt trận tư tưởng của Đảng, bao hàm phạm vi rộng lớn:
từ v...
TÀI LIỆU THAM KHẢO
CHUYÊN ĐỀ 1:
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCHTƯ Đảng (Khóa IX) đã đề ra những
nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới, trong đó đã
chỉ ra một trong những nhiệm vụ quan trọng cần phải tập trung làm tốt là:
"Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính
trị, tạo sự thống nhất cao hơn trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân."
Bằng luận thực tiễn, đồng chí hãy phân tích làm rõ nhiệm vụ quan trọng
trên ?
BÀI LÀM:
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí
Minh thường xuyên quan tâm, chăm lo công tác tưởng. Quá trình đấu tranh
cách mạng, giành giữ chính quyền trong mấy chục năm qua, công tác
tưởng của Đảng đã được tiến hành một cách kiên trì sáng tạo. Trong công
cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác tư tưởng của Đảng tích cực
góp phần mang lại những thành tựu to lớn, tạo ra thế và lực mới, tạo tiền đề đẩy
mạnh CNH - HĐH, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế...Như vậy,
những thắng lợi của cách mạng nước ta chứng tỏ công tác tư tưởng đã tạo nên sự
thống nhất ý chí và hành động, tạo nên sức mạnh chính trị tinh thần to lớn trong
Đảng, trong hội, góp phần xứng đáng vào thắng lợi của cách mạng. Trong
thời điểm hiện nay, đứng trước thực trạng tình nh tưởng, lý luận trong
Đảng; trước những diến biến phức tạp, mau lẹ của tình hình cũng như những
khó khăn, thách thức đối với Đảng ta trong thời kỳ mới. bộ phận quan trọng
của công táctưởng, công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị đang đặt
ra những vấn đ bức xúc, đòi hỏi cần phải được đổi mới, vươn lên ngang tầm
với yêu cầu nhiệm vụ. thế, Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa IX), Đảng ta đã
nhấn mạnh một trong sáu nhiệm vụ phải tập trung sức làm tốt trong thời gian
tới, đó là: "Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục
luận chính trị, tạo sự thống nhất cao hơn trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân
dân."
Để làm sáng tỏ quan điểm trên của Đảng, trước hết chúng ta hiểu như thế
nào về công táctưởng của Đảng.nhân tố quan trọng hàng đầu, là bộ phận
cấu thành toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, công tác tư ởng là những hoạt
động tổ chức, sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực tưởng, nhằm xây
dựng dựng Đảng vững mạnh về chính trị và tổ chức; có tác dụng định hướng sự
phát triển của đời sống ý thức xã hội. Công tác tư ởng luôn là một trong những
mũi nhọn xung yếu trên mặt trận tư tưởng của Đảng, bao hàm phạm vi rộng lớn:
từ việc nghiên cứu luận, tổng kết thực tiễn, nâng cao dân trí, truyền hệ
tưởng, đến công tác giáo dục chính trị, thông tin, tuyên truyền cổ động, văn hóa
- văn nghệ... Vai trò công tác tư tưởng được xuất phát từ nguyên lý khoa học của
chủ nghĩa Mác-Lênin về mối quan hệ giữa tồn tại xã hội ý thức hội. Chủ
tư tưởng, lý luận hồ chí minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tư tưởng, lý luận hồ chí minh - Người đăng: huumai0602
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
tư tưởng, lý luận hồ chí minh 9 10 932