Ktl-icon-tai-lieu

Tư Tưởng nội dung bảo vệ an ninh quốc gia và an toàn trât tự xã hội

Được đăng lên bởi nguyenthihien12294-gmail-com
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2082 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SEMINAR
Đề tài: Thời kì hình thành cơ bản
Tư tưởng Hồ Chí Minh (1920-1930)

NHÓM: 11
Vũ Minh Châu
Trần Thị Hà
Nguyễn Thị Thủy Tiên
Phùng Phương Thảo
Nguyễn Thị Hiền
Nguyễn Thị Tươi

NỘI DUNG CHÍNH
1/ Bối cảnh lịch sử
2/ Các hoạt động nổi bật của Nguyễn Ái Quốc
3/ Những nội dung tư tưởng được hình thành
4/ Vận dụng và sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc

I. BỐI CẢNH LỊCH SỬ
1. THẾ GIỚI:
Cách mạng Tháng Mười (1917) thành công => Nhà
nước Xô viết - xã hội chủ nghĩa.
Hội nghị Vec-xai( 1919-1920) + Hội nghị Oasinhton
(1920-1922) => Trật tự thế giới mới VecxaiOasinhton.

I. BỐI CẢNH LỊCH SỬ
1. THẾ GIỚI:
Mâu thuẫn giữa các đế quốc tiếp tục căng thẳng nhưng
vẫn ổn định xác lập ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản.
Phong trào công nhân trải rộng châu Âu và châu Á =>
Quốc tế Cộng Sản ra đời =>Nhiều Đảng Cộng sản ra
đời trong lòng tư bản.
Nội chiến Trung quốc: từ giữa 1927, Đảng Cộng Sản
Trung quốc đi vào giai đoạn thoái trào.

I. BỐI CẢNH LỊCH SỬ
2. TRONG NƯỚC:
Một số phong trào yêu nước tiêu biểu:
Bạo động Lạng Sơn (1921)
Bạo động Yên Bái (1930)

Phong trào đấu tranh chống thực dân xâm lược
trong nước vẫn chưa thực sự tìm ra con đường đi đúng
đắn. Các cuộc khởi nghĩa diễn ra chưa có sự chuẩn bị
kĩ và mang nặng tính chất bạo động.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT
CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC
1. Ở PHÁP

 1921: Hội liên hiệp thuộc

địa => Cơ quan ngôn luận
chính thức: Tờ báo Le Paria
(Báo Người cùng khổ): số
đầu tiên vào ngày 1/4/1922,
Nguyễn Ái Quốc chủ biên
kiêm chủ bút.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT
CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC
1. Ở PHÁP
 Tích cực tổ chức các buổi diễn thuyết và viết nhiều bài đăng

trên các báo Nhân đạo, Đời sống công nhân, tập san Thư tín
quốc tế…và viết “Bản án chế độ thực dân Pháp” (1925) => bí
mật chuyển về Việt Nam.

 Nguyễn Ái Quốc - trưởng tiểu ban Đông Dương của Đảng

cộng sản Pháp => xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa những
người cộng sản và nhân dân lao động Pháp với các nước
thuộc địa và phụ thuộc.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT
CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC
2. Ở LIÊN XÔ
6/1923: rời khỏi Pháp và sang Liên Xô.
10/1923: tham dự Hội nghị Quốc tế Nông dân lần thứ I và

được bầu vào Ban chấp hành => vừa hoạt động vừa nghiên
cứu, học tập; làm việc ở trụ sở Quốc tế cộng sản (Bộ phương
Đông); viết bài cho báo Sự thật, tạp chí Thư tín quốc tế và
một số sách báo khác….

17/6 đến ngày 8/7/1924: tham dự Đại hội lần thứ V của quốc

tế cộng sản => tham luận gây chú ý dư luận tại Đại hội, làm
cách mạng Việt Nam gắn bó chặt chẽ và trở thành một bộ
phận khăng khít của phong trào cách mạng...
NHÓM: 11
Vũ Minh Châu
Trần Thị Hà
Nguyễn Thị Thủy Tiên
Phùng Phương Thảo
Nguyễn Thị Hiền
Nguyễn Thị Tươi
SEMINAR
Đề tài: Thời kì hình thành cơ bản
Tư tưởng Hồ Chí Minh (1920-1930)
Tư Tưởng nội dung bảo vệ an ninh quốc gia và an toàn trât tự xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư Tưởng nội dung bảo vệ an ninh quốc gia và an toàn trât tự xã hội - Người đăng: nguyenthihien12294-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Tư Tưởng nội dung bảo vệ an ninh quốc gia và an toàn trât tự xã hội 9 10 798