Ktl-icon-tai-lieu

tư tưởng về vấn đề dân tộc thuộc địa

Được đăng lên bởi Thuỳ Linh Nguyễn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 190 lần   |   Lượt tải: 0 lần
* Thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa
Tư tưởng Hồ Chí Minh không đề cập đến các vấn đề dân tộc nói chung mà đề
cập đến các vấn đề dân tộc thuộc địa:
- Đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc
+ Hồ Chí Minh không bàn đến vấn đề dân tộc nói chung, xuất phát từ nhu cầu
khách quan của dân tộc Việt Nam, đặc điểm thời đại, Người quan tâm đặc biệt đến
các thuộc địa, vạch ra thực chất của vấn đề dân tộc ở thuộc địa là đấu tranh chống
Chủ Nghiax Thực Dân, xóa bỏ ách thống trị, áp bức, bóc lột của người nước ngoài,
giải phóng dân tộc, giành độc lập dân tộc, thực hiện quyền dân tộc tự quyết, thành
lập Nhà nước dân tộc độc lập.
+ Người viết: “ Để che đậy sự xấu xa của chế dộ bóc lột giết người, chủ nghia tư
bản thực dân luôn luôn điểm trang cho cái huy chương mục nát của nó bằng
nhưngx châm ngôn lý tưởng: Bác ai, Bình đẳng,…”[1]. “Nếu lối hành hình theo
kiểu Lin sơ của nhưngx bọn My hèn hạ đối với nhưngx người da đen là một hành
động vô nhân đạo, thì tôi không còn biết gọi việc nhưngx người Âu nhân dnah đi
khai hóa mà giết hàng loạt nhưngx người dân châu Phi là cái gì nưax [2]”. Trong
những tác phẩm của Người, đặc biệt những bài có tiêu đề Đông Dương và nhiều
bài khác, Người lên án mạnh me chế độ cai trị hà khắc, sự bóc lột tàn bạo của thực
dân Pháp ở Đông Dương trên các linh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục.
Người chỉ ro sự đối kháng giưa các dân tộc bị áp bức với chủ nghia đế quốc thực
dân là mâu thuân chủ yếu ở thuộc địa, đó là mâu thuân không thể điều hòa được.
Nếu như C.Mác bàn nhiều về cuộc đấu tranh chống chủ nghia tư bản, V.I.Leenin
bàn nhiều về cuộc đấu tranh chống chủ nghia đế quốc, thì Hồ Chí Minh tập trung
bàn về cuộc đấu tranh chống chủ nghia thực dân. C.Mác và V.I.Lenin bàn nhiều về
đấu tranh giai cấp ở các nước tư bản chủ nghia, thì Hồ Chí Minh bàn nhiều về đấu
tranh giải phóng dân tộc ở thuộc địa.
- Lựa chọn con đường phát triển dân tộc
+ Để giải phóng dân tộc cần lựa chọn một con đường phát triển của dân tộc, vì
phương hướng phát triển của dân tộc quy định những yêu cầu của nội dung trước
mắt giành độc lập. Mối phương hướng phát triển gắn liền với một hệ tư tưởng và
một giai cấp nhất định.
+ Từ thực tiễn phong trào cứu nước của cha ông và lịch sử nhân loại, HCM khẳng
định phương hướng phát triển của dân tộc trong bối cảnh thời đại mới là giành đldt

rồi đi lên Chủ Nghia Xa Hội. Trong cương lĩnh chính trị đầu tiên Người viết Làm
tư sản dân quyền Cách Mạng và thổ địa Cách Mạng để đi tới Xa hội Cộng Sản. “Đi
tới Xa hội Cộng Sản...
* Thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa
Tư tưởng Hồ Chí Minh không đề cập đến các vấn đề dân tộc nói chung mà đề
cập đến các vấn đề dân tộc thuộc địa:
- Đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc
+ Hồ Chí Minh không bàn đến vấn đề dân tộc nói chung, xuất phát từ nhu cầu
khách quan của dân tộc Việt Nam, đặc điểm thời đại, Người quan tâm đặc biệt đến
các thuộc địa, vạch ra thực chất của vấn đề dân tộc ở thuộc địa là đấu tranh chống
Chủ Nghiax Thực Dân, xóa bỏ ách thống trị, áp bức, bóc lột của người nước ngoài,
giải phóng dân tộc, giành độc lập dân tộc, thực hiện quyền dân tộc tự quyết, thành
lập Nhà nước dân tộc độc lập.
+ Người viết: “ Để che đậy sự xấu xa của chế dộ bóc lột giết người, chủ nghia tư
bản thực dân luôn luôn điểm trang cho cái huy chương mục nát của nó bằng
nhưngx châm ngôn lý tưởng: Bác ai, Bình đẳng,…”[1]. “Nếu lối hành hình theo
kiểu Lin sơ của nhưngx bọn My hèn hạ đối với nhưngx người da đen là một hành
động vô nhân đạo, thì tôi không còn biết gọi việc nhưngx người Âu nhân dnah đi
khai hóa mà giết hàng loạt nhưngx người dân châu Phi là cái gì nưax [2]”. Trong
những tác phẩm của Người, đặc biệt những bài có tiêu đề Đông Dương và nhiều
bài khác, Người lên án mạnh me chế độ cai trị hà khắc, sự bóc lột tàn bạo của thực
dân Pháp ở Đông Dương trên các linh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục.
Người chỉ ro sự đối kháng giưa các dân tộc bị áp bức với chủ nghia đế quốc thực
dân là mâu thuân chủ yếu ở thuộc địa, đó là mâu thuân không thể điều hòa được.
Nếu như C.Mác bàn nhiều về cuộc đấu tranh chống chủ nghia tư bản, V.I.Leenin
bàn nhiều về cuộc đấu tranh chống chủ nghia đế quốc, thì Hồ Chí Minh tập trung
bàn về cuộc đấu tranh chống chủ nghia thực dân. C.Mác và V.I.Lenin bàn nhiều về
đấu tranh giai cấp ở các nước tư bản chủ nghia, thì Hồ Chí Minh bàn nhiều về đấu
tranh giải phóng dân tộc ở thuộc địa.
- Lựa chọn con đường phát triển dân tộc
+ Để giải phóng dân tộc cần lựa chọn một con đường phát triển của dân tộc, vì
phương hướng phát triển của dân tộc quy định những yêu cầu của nội dung trước
mắt giành độc lập. Mối phương hướng phát triển gắn liền với một hệ tư tưởng và
một giai cấp nhất định.
+ Từ thực tiễn phong trào cứu nước của cha ông và lịch sử nhân loại, HCM khẳng
định phương hướng phát triển của dân tộc trong bối cảnh thời đại mới là giành đldt
tư tưởng về vấn đề dân tộc thuộc địa - Trang 2
tư tưởng về vấn đề dân tộc thuộc địa - Người đăng: Thuỳ Linh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
tư tưởng về vấn đề dân tộc thuộc địa 9 10 154