Ktl-icon-tai-lieu

Tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới

Được đăng lên bởi linhnapa1
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 816 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUỔI TRẺ VIỆT NAM TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI
Phát huy truyền thống vẻ vang, Tuổi trẻ Việt Nam thi đua học tập,
lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ
quốc việt nam XHCN
Thế hệ trẻ Việt Nam mà nòng cốt là Đoàn Thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh – tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam
do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập,
lãnh đạo và rèn luyện, luôn luôn là lực lượng xung kích và đội dự
bị tin cậy của Đảng. Các thế hệ thanh niên Việt Nam kế tiếp nhau
cống hiến xuất sắc, trưởng thành vượt bậc, viết nên những truyền
thống quí báu. Truyền thống đó gắn liền với truyền thống vẻ vang
của dân tộc. Hiện nay, thế hệ trẻ Việt Nam đang phát huy những
truyền thống tốt đẹp đó trong sự nghiệp đổi mới do Đảng Cộng
sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo.

Câu hỏi 1: Những truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt
Nam là gì?
Trả lời:
Truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam đã được khẳng định
và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII đúc kết, đó là:
- Truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với sự
nghiệp của Đảng, gắn bó sống còn với lợi ích dân tộc, nhân dân
và chế độ xã hội chủ nghĩa.
- Truyền thống xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện,
không ngại hy sinh gian khổ, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

- Truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái và nhân
đạo
cao
cả.
- Truyền thống hiếu học, ham hiểu biết, có ý chí vượt khó, cần cù,
sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có hoài bão lớn.
Câu hỏi 2: Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp đổi mới,
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thời cơ, thách
thức đối với thanh niên hiện nay là gì?
Trả lời:
Đảng và Nhà nước ta khẳng định vai trò làm chủ và tiềm năng to
lớn của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành
Trung ương Đảng lần thứ 4 (khoá VII) chỉ rõ: "Sự nghiệp đổi mới có
thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ 21 có vị trí xứng
đáng trên cộng đồng thế giới hay không, phần lớn tuỳ thuộc vào
lực lượng thanh niên; vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh
niên; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một
trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng".
Thanh niên là lực lượng xã hội hùng hậu, có sức khoẻ, có trình độ
học vấn, có tiềm năng sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ
khoa học hiện đại. Trong giai đoạn cách mạng mới, với bối cảnh
thế giới biến động phức tạp, trước những thách thức to lớn của xu
t...
TUỔI TRẺ VIỆT NAM TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI
Phát huy truyền thống vẻ vang, Tuổi trẻ Việt Nam thi đua học tập,
lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện xây dựng bảo vệ tổ
quốc việt nam XHCN
Thế hệ trẻ Việt Nam nòng cốt Đoàn Thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh tổ chức chính trị - hội của thanh niên Việt Nam
do Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập,
lãnh đạo rèn luyện, luôn luôn lực lượng xung kích đội dự
bị tin cậy của Đảng. Các thế hệ thanh niên Việt Nam kế tiếp nhau
cống hiến xuất sắc, trưởng thành vượt bậc, viết nên những truyền
thống quí báu. Truyền thống đó gắn liền với truyền thống vẻ vang
của dân tộc. Hiện nay, thế hệ trẻ Việt Nam đang phát huy những
truyền thống tốt đẹp đó trong sự nghiệp đổi mới do Đảng Cộng
sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo.
Câu hỏi 1: Những truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt
Nam là gì?
Trả lời:
Truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam đã được khẳng định
và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII đúc kết, đó là:
- Truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với sự
nghiệp của Đảng, gn sống còn với lợi ích dân tộc, nhân dân
và chế độ xã hội chủ nghĩa.
- Truyền thống xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện,
không ngại hy sinh gian khổ, sẵn sàng đảm nhận hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.
Tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới - Người đăng: linhnapa1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới 9 10 337