Ktl-icon-tai-lieu

Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 713 lần   |   Lượt tải: 0 lần
7X\zQ QJ{Q WRQ WK› JL±L Y˜ QKyQ TX\˜Q
F´D /LzQ +²S 4X¬F
w}²F wƒL K­L ~©QJ /LzQ +²S 4X¬F WK{QJ TXD Y F{QJ E¬ WKHR 1JK£ TX\›W
V¬  ,,, QJ\  WK‚QJ  QxP 
/®L Q§L ~ŽX
9±L QK’Q WK»F U„QJ
9LœF WK¸D QK’Q QKyQ SKP Y¬Q F§ F‚F TX\˜Q EQK ~…QJ Y NK{QJ WK™ W‚FK U®L F´D P¨L
WKQK YLzQ WURQJ JLD ~QK QKyQ ORƒL O F| V¯ FKR W¼ GR F{QJ E„QJ Y KR EQK WUzQ WK›
JL±L
6¼ [yP SKƒP Y FRL WK}®QJ QKyQ TX\˜Q ~Å GQ ~›Q QKºQJ KQK ~­QJ WQ EƒR [yP SKƒP
W±L O}|QJ WyP F´D QKyQ ORƒL Y YLœF [y\ G¼QJ P­W WK› JL±L WURQJ ~§ FRQ QJ}®L ~}²F W¼
GR QJ{Q OX’Q Y W¢Q QJ}°QJ NK{QJ F¤Q SK€L FK£X Q«L V² KÅL Y F³QJ F¼F ~}²F FRL O
QJX\œQ Y¨QJ FDR F€ QK‘W F´D ORL QJ}®L
1KyQ TX\˜Q SK€L ~}²F SK‚S OX’W E€R Yœ ~™ P«L QJ}®L NK{QJ EX­F SK€L QªL ORƒQ QK} O
ELœQ SK‚S FX¬L F³QJ ~™ FK¬QJ OƒL FK› ~­ F}®QJ TX\˜Q Y ‚S E»F
&ŽQ SK€L NKX\›Q NK¢FK YLœF SK‚W WUL™Q TXDQ Kœ E„QJ KºX JLºD F‚F GyQ W­F
1KyQ GyQ F‚F Q}±F WKQK YLzQ /LzQ +²S 4X¬F WURQJ E€Q +L›Q FK}|QJ ~Å P­W OŽQ QºD
NK…QJ ~£QK QL˜P WLQ F´D PQK YR QKºQJ TX\˜Q F| E€Q F´D FRQ QJ}®L YR QKyQ SKP
YR JL‚ WU£ F´D P«L QJ}®L YR TX\˜Q EQK ~…QJ QDP Qº Y ~Å EŽ\ W¥ TX\›W WyP WK¶F ~\
WL›Q E­ [Å K­L FµQJ QK} [y\ G¼QJ F‚F ~L˜X NLœQ V¬QJ W¬W K|Q W¼ GR K|Q
&‚F Q}±F WKQK YLzQ ~Å FDP N›W F³QJ Y±L Wª FK»F /LzQ +²S 4X¬F SK‘Q ~‘X WK¶F ~\
P¨L QJ}®L W{Q WU¨QJ Y WK¼F KLœQ F‚F TX\˜Q FµQJ QK} QKºQJ W¼ GR F| E€Q F´D FRQ QJ}®L
1K’Q WK»F WK¬QJ QK‘W Y˜ QKºQJ TX\˜Q Y W¼ GR ~§ F´D FRQ QJ}®L O \›X W¬ TXDQ WU¨QJ
QK‘W FKR YLœF WK¼F KLœQ ~Ž\ ~´ FDP N›W Q\
1D\ wƒL K­L ~©QJ /LzQ +²S 4X¬F WX\zQ E¬
%€Q WX\zQ QJ{Q WRQ WK› JL±L Y˜ QKyQ TX\˜Q Q\ O WK}±F ~R FKXQJ FKR W‘W F€ F‚F Q}±F Y W‘W
F€ F‚F GyQ W­F ~‚QK JL‚ YLœF WK¼F KLœQ P·F WLzX P P¨L F‚ QKyQ Y P¨L Wª FK»F WURQJ [Å K­L
WUzQ F| V¯ OX{Q JKL QK± %€Q WX\zQ QJ{Q Q\ V• SK‘Q ~‘X WK¶F ~\ V¼ W{Q WU¨QJ F‚F TX\˜Q Y W¼
GR F| E€Q F´D FRQ QJ}®L WK{QJ TXD WUX\˜Q E‚ Y JL‚R G·F FµQJ QK} V• SK‘Q ~‘X ~€P E€R FKR
P¨L QJ}®L GyQ ¯ FK¢QK F‚F Q}±F WKQK YLzQ F´D /LzQ +²S 4X¬F Y ¯ F‚F OÅQK WKª WKX­F TX\˜Q
TX€Q OÀ F´D PQK F{QJ QK’Q Y WK¼F KLœQ QKºQJ TX\˜Q Y W¼ GR ~§ P­W F‚FK F§ KLœX TX€
WK{QJ TXD QKºQJ ELœQ SK‚S W¢FK F¼F WURQJ SKƒP YL TX¬F JLD KD\ TX¬F W›
wL˜X  7‘W F€ P¨L QJ}®L VLQK UD ~˜X ~}²F W¼ GR Y EQK ~…QJ Y˜ QKyQ SKP Y TX\˜Q 0¨L
FRQ QJ}®L ~˜X ~}²F WƒR KR‚ EDQ FKR OÀ WU¢ Y O}|QJ WyP Y FŽQ SK€L ~¬L [¹ Y±L QKDX WURQJ WQK
E„QJ KºX

1

wL˜X  0¨L QJ}®L ~˜X ~}²F K}¯QJ W‘W F€ QKºQJ TX\˜Q Y W¼ GR QzX WURQJ %€Q WX\zQ QJ{Q
Q\ NK{QJ SKyQ ELœW FK´QJ W­F PX GD JL±L W¢QK QJ{Q QJ...
1
7X\zQQJ{QWRQWKJL±LYQKyQTX\Q
F´D/LzQ+²S4X¬F
w}²FwLKL~©QJ/LzQ+²S4X¬FWK{QJTXDYF{QJE¬WKHR1JK£TX\W
V¬,,,QJ\WKQJQxP
/®LQ§L~X
9±LQKQWK»FUQJ
9LFWK¸DQKQQKyQSKPY¬QF§FFTX\QEQK~QJYNK{QJWKWFKU®LDP¨L
WKQKYLzQWURQJJLD~QKQKyQORLOF|V¯FKRW¼GRF{QJEQJYKREQKWUzQWK
JL±L
6¼[yPSKPYFRLWK}®QJQKyQTX\Q~ÅGQ~QQKºQJKQK~QJWQER[yPSKP
W±LO}|QJWyPF´DQKyQORLYYLF[y\G¼QJPWWKJL±LWURQJ~§FRQQJ}®L~}²F
GRQJ{QOXQ YW¢QQJ}°QJ NK{QJF¤Q SKLFK£XQ«L V²KÅLY F³QJF¼F ~}²FFRL O
QJX\QY¨QJFDRFQKWF´DORLQJ}®L
1KyQTX\QSKL~}²FSKSOXWERY~P«LQJ}®LNK{QJEXFSKLQªLORQQK}O
ELQSKSFX¬LF³QJ~FK¬QJOLFK~F}®QJTX\QYSE»F
&QSKLNKX\QNK¢FKYLFSKWWULQTXDQKEQJKºXJLºDFFGyQWF
1KyQGyQFFQ}±FWKQKYLzQ/LzQ+²S4X¬FWURQJEQ+LQFK}|QJ~ÅPWOQQºD
NKQJ~£QKQLPWLQF´DPQKYRQKºQJTX\QF|EQF´DFRQQJ}®LYRQKyQSKP
YRJLWU£F´DP«LQJ}®LYRTX\QEQK~QJQDPQºY~ÅE\W¥TX\WWyPWK¶F~\
WLQE[ÅKLFµQJQK}[y\G¼QJFF~LXNLQV¬QJW¬WK|QW¼GRK|Q
&FQ}±FWKQKYLzQ~ÅFDPNWF³QJY±LWªFK»F/LzQ+²S4X¬FSKQ~XWK¶F~\
P¨LQJ}®LW{QWU¨QJYWK¼FKLQFFTX\QFµQJQK}QKºQJW¼GRF|EQF´DFRQQJ}®L
1KQWK»FWK¬QJQKWYQKºQJTX\QYW¼GR~§F´DFRQQJ}®LO\XW¬TXDQWU¨QJ
QKWFKRYLFWK¼FKLQ~\~´FDPNWQ\
1D\wLKL~©QJ/LzQ+²S4X¬FWX\zQE¬
%QWX\zQQJ{QWRQWKJL±LYQKyQTX\QQ\OWK}±F~RFKXQJFKRWWFFFQ}±FYWW
FFFGyQWF~QKJLYLFWK¼FKLQP·FWLzXPP¨LFQKyQYP¨LWªFK»FWURQJ[ÅKL
WUzQF|V¯OX{QJKLQK±%QWX\zQQJ{QQ\VSKQ~XWK¶F~\V¼W{QWU¨QJFFTX\QY
GRF|EQDFRQQJ}®LWK{QJTXDWUX\QEYJLRG·FFµQJQK}VSKQ~X~PERFKR
P¨LQJ}®LGyQ¯FK¢QKFFQ}±FWKQKYLzQF´D/LzQ+²S4X¬FY¯FFOÅQKWKªWKXFTX\Q
TXQOÀ F´D PQK F{QJ QKQY WK¼F KLQQKºQJ TX\Q YW¼ GR ~§PW FFKF§KLX TX
WK{QJTXDQKºQJELQSKSW¢FKF¼FWURQJSKPYLTX¬FJLDKD\TX¬FW
wLX7WFP¨LQJ}®LVLQKUD~X~}²FW¼GRYEQK~QJYQKyQSKPYTX\Q0¨L
FRQQJ}®L~X~}²FWRKREDQFKROÀWU¢YO}|QJWyPYFQSKL~¬L[¹Y±LQKDXWURQJWQK
EQJKºX
Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền - Trang 2
Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền 9 10 195