Ktl-icon-tai-lieu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ÔN ĐẠI HỌC

Được đăng lên bởi truongvannga
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 3648 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Trần Trung Hiếu.Giáo viên Chuyên Sử - Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An. Luyện thi Đại học năm 2012

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 1 .
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Nêu chủ trương điều chỉnh chiến lược cách mạng thế giới được đề ra tại Đại hội lần thứ VII
của Quốc tế Cộng sản (7 - 1935). Những chủ trương đó đã tác động đến tình hình Việt Nam trong những
năm 1936 - 1939 như thế nào ?
a) Chủ trương điều chỉnh chiến lược cách mạng thế giới... :
- Đại hội xác định kẻ thù nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới không phải là chủ nghĩa đế quốc nói
chung, mà là chủ nghĩa phát xít.
- Nhiệm vụ: đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh thế giới.
- Chủ trương thành lập mặt trận nhân dân ở các nước, nhằm tập hợp rộng rãi các lực lượng dân chủ.
b) Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương do Lê Hồng Phong dẫn đầu đã tham dự Đại hội VII. Sau khi
về nước, tháng 7 - 1936, ông đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng ở Thượng Hải (Trung
Quốc)
– dựa trên nghị quyết của Đại hội và căn cứ tình hình cụ thể của Việt Nam đã định ra đường lối và phương
pháp đấu tranh mới, thay đổi chủ trương : chuyển sang hình thức đấu tranh công khai hợp pháp và nửa hợp
pháp với mục tiêu đòi tự do dân chủ, cơm áo, hòa bình...
- Bùng nổ phong trào dân chủ trong những năm 1936 – 1939 tại Việt Nam.
Câu 2. (3 điểm) Bằng những sự kiện lịch sử trong thời kì tiền khởi nghĩa và trong thời gian tiến hành tổng
khởi nghĩa tháng 8 - 1945, hãy chứng minh rằng Cách mạng tháng Tám đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên
tổng khởi nghĩa.
- Ngày 28 - 1 - 1941, Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Từ ngày 1019/5/1941, Người chủ trì Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tại
Pác Bó (Cao Bằng)... Hội nghị xác định đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, hình thái của cuộc
khởi ở nước ta là đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa và kết luận: chuẩn bị khởi nghĩa là
nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn dân trong giai đoạn hiện tại.
- Một đặc điểm của cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền ở Việt Nam năm 1945 đã phát triển từ khởi
nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.
a) Khởi nghĩa từng phần trong cao trào “Kháng Nhật, cứu nước” :
- Đầu 1945, Liên Xô đánh bại phát xít Đức, giải phóng các quốc gia ở Trung và Đông Âu. Ở châu Á - Thái
Bình Dương, phát xít Nhật thất bại nặng nề. Ở Đông Dương, lực lượng Pháp theo phái Đờ Gôn chờ thời cơ
phản công Nhật, mâu thuẫn Nhật - Pháp trở nên gay gắt.
- Tối 9 - 3...
Trần Trung Hiếu.Giáo viên Chuyên Sử - Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An. Luyện thi Đại học năm 2012
ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 1 .
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Nêu chủ trương điều chỉnh chiến lược cách mạng thế giới được đề ra tại Đại hội lần thứ VII
của Quốc tế Cộng sản (7 - 1935). Những chủ trương đó đã tác động đến tình hình Việt Nam trong những
năm 1936 - 1939 như thế nào ?
a) Chủ trương điều chỉnh chiến lược cách mạng thế giới... :
- Đại hội xác định kẻ thù nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới không phải chủ nghĩa đế quốc nói
chung, mà là chủ nghĩa phát xít.
- Nhiệm vụ: đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh thế giới.
- Chủ trương thành lập mặt trận nhân dân ở các nước, nhằm tập hợp rộng rãi các lực lượng dân chủ.
b) Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương do Lê Hồng Phong dẫn đầu đã tham dự Đại hội VII. Sau khi
về nước, tháng 7 - 1936, ông đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Thượng Hải (Trung
Quốc)
dựa trên nghị quyết của Đại hội và căn cứ tình hình cụ thể của Việt Nam đã định ra đường lối và phương
pháp đấu tranh mới, thay đổi chủ trương : chuyển sang hình thức đấu tranh công khai hợp pháp và nửa hợp
pháp với mục tiêu đòi tự do dân chủ, cơm áo, hòa bình...
- Bùng nổ phong trào dân chủ trong những năm 1936 – 1939 tại Việt Nam.
Câu 2. (3 điểm) Bằng những sự kiện lịch sử trong thời tiền khởi nghĩa trong thời gian tiến hành tổng
khởi nghĩa tháng 8 - 1945, hãy chứng minh rằng Cách mạng tháng Tám đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên
tổng khởi nghĩa.
- Ngày 28 - 1 - 1941, Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Từ ngày 10-
19/5/1941, Người chủ trì Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tại
Pác (Cao Bằng)... Hội nghị xác định đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, hình thái của cuộc
khởi nước ta đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa kết luận: chuẩn bị khởi nghĩa
nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn dân trong giai đoạn hiện tại.
- Một đặc điểm của cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền Việt Nam năm 1945 đã phát triển từ khởi
nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.
a) Khởi nghĩa từng phần trong cao trào “Kháng Nhật, cứu nước” :
- Đầu 1945, Liên đánh bại phát xít Đức, giải phóng các quốc gia Trung Đông Âu. châu Á - Thái
Bình Dương, phát xít Nhật thất bại nặng nề. Ở Đông Dương, lực lượng Pháp theo phái Đờ Gôn chờ thời cơ
phản công Nhật, mâu thuẫn Nhật - Pháp trở nên gay gắt.
- Tối 9 - 3 - 1945, Nhật đảo chính Pháp, Pháp đầu hàng. Nhật dựng Chính phủ nhìn Trần Trọng Kim,
thực chất độc chiếm Đông Dương, ng cường t, c lột đàn áp dã man những người ch
mạng...
- Trước tình đó, ngày 12 - 3 - 1945 Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau
hành động của chúng ta”, chủ trương phát động cao trào “Kháng Nhật, cứu nước” làm tiền đề cho Tổng
khởi nghĩa bao gồm nhiều hình thức…
- Cao trào Kháng Nhật, cứu nước đã diễn ra sôi nổi phong phú về nội dung lẫn hình thức, kết
hợp và hỗ trợ lẫn nhau, trong đó nổi bật lên là chiến tranh du kích và khởi nghĩa từng phần
+ căn cứ Cao - Bắc - Lạng, Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân Cứu quốc quân cùng với quần
chúng giải phóng hàng loạt các xã, châu, huyện.
+ Ở Bắc Kì khẩu hiệu “phá kho thóc, giải quyết nạn đói”, thu hút hàng triệu người tham gia...
+ Ở miền Trung, tù chính trị ở nhà lao Ba Tơ ( Quảng Ngãi ) nổi dậy thành lập chính quyền cách mạng (11 -
3), lập đội du kích Ba Tơ…
+ Ở Nam Kì, phong trào Việt Minh hoạt động mạnh, nhất là ở Mĩ Tho và Hậu Giang.
+ Tháng 6 - 1945, Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập, Uỷ ban nhân dân ch mạng trong khu đã tổ
chức thực hiện từng bước 10 chính sách lớn của Việt Minh... Nhiều căn cứ địa cách mạng được tiếp tục
thành lập ở nhiều địa phương. Phong trào phá kho thóc Nhật giải quyết nạn đói nổ ra sôi nổi…
b) Phát triển thành Tổng khởi nghĩa :
1
TUYỂN TẬP ĐỀ THI ÔN ĐẠI HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TUYỂN TẬP ĐỀ THI ÔN ĐẠI HỌC - Người đăng: truongvannga
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
TUYỂN TẬP ĐỀ THI ÔN ĐẠI HỌC 9 10 32