Ktl-icon-tai-lieu

VAI TRÒ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Được đăng lên bởi nguyenphuonghrmdept
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1242 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VAI TRÒ CỦA ĐẢNG TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM
1. Cơ sở lí luận
1.1 Dựa trên cơ sở học thuyết Mác – Lê-nin.
Theo học thuyết Mác- Lênin, nhà nước XHCN ra đời là kết quả của cuộc cách mạng xã hội mà
lực lượng chính là liên minh giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân với tầng lớp trí thức,
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản. Đảng Cộng Sản là đội ngũ tiền phong của giai cấp công
nhân, theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, là đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân và
toàn thể dân tộc. Bởi vậy, nhà nước đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản là một trong những
nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước XHCN.
Bên cạnh đó, Đảng Cộng Sản là tổ chức chính trị cao nhất của giai cấp công nhân, đại biểu cho
lợi ích và trí tuệ của giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân lao động; nhà nước XHCN lại là
nhà nước đại diện cho toàn thể nhân dân lao động trong xã hội. Vì vậy, Đảng Cộng Sản đóng vai
trò lãnh đạo trong hệ thống chính trị là điều tất yếu.
Theo Mác, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân chỉ được thực hiện khi những chủ trương,
đường lối của Đảng Cộng Sản được thực hiện. Như vậy, với tư cách là nhà nước của nhân dân
lao động, các nước XHCN phải tuyệt đối đi theo sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, các chủ trương
chính sách của Đảng phải được thể chế hoá và đưa vào thực hiện trong đời sống.
Như vậy, trong hệ thống chính trị, Đảng đóng vai trò lãnh đạo một cách toàn diện, từ công tác tổ
chức đến mọi hoạt động của bộ máy nhà nước.
Theo Mác, Đảng lãnh đạo nhà nước nhưng không phải là người làm thay công việc của nhà
nước. Trên cơ sở chủ trương, định hướng của Đảng, nhà nước ra quyết định thực hiện nội dung
quyết định đó, chịu trách nhiệm về quyết định đó. Do những chủ trương, chính sách của Đảng
được thể chế hoá trong Hiến pháp nên làm trái những chủ trương, đường lối của Đàng cũng được
coi là vi phạm Hiến pháp.
1.2 Dựa trên cơ sở của Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Sức mạnh to lớn của nhân dân chỉ phát huy khi được tập hợp, đoàn kết và được lãnh đạo bởi một
tổ chức chính trị là Đảng Cộng Sản. Hồ Chí Minh khẳng định: “Lực lượng của giai cấp công
nhân và nhân dân lao động là rất to lớn, là vô cùng vô tận. Nhưng lực lượng ấy cần có Đảng lãnh

đạo mới chắc chắn thắng lợi”, nếu không có Đảng lãnh đạo thì giai cấp không thể làm cách mạng
được. Trong cuốn Đường cách mệnh xuất bản năm 1972, Hồ Chí Minh viết: “Cách mệnh trước
hết phải có cái gì?”.Câu hỏi như cho mọi người thấy sự cần thiết phải có Đảng đến nhường nào.
Điều này được rút ra từ kinh ...
VAI TRÒ CỦA ĐẢNG TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM
1. Cơ sở lí luận
1.1 Dựa trên cơ sở học thuyết Mác – Lê-nin.
Theo học thuyết Mác- Lênin, nhà nước XHCN ra đời kết quả của cuộc cách mạng hội
lực lượng chính liên minh giữa giai cấp công nhân giai cấp nông dân với tầng lớp trí thức,
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản. Đảng Cộng Sản đội ngũ tiền phong của giai cấp công
nhân, theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, là đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân
toàn thể dân tộc. Bởi vậy, nhà nước đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản là một trong những
nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước XHCN.
Bên cạnh đó, Đảng Cộng Sản tổ chức chính trcao nhất của giai cấp công nhân, đại biểu cho
lợi ích trí tuệ của giai cấp công nhân toàn thể nhân dân lao động; nnước XHCN lại
nhà nước đại diện cho toàn thể nhân dân lao động trong xã hội. Vì vậy, Đảng Cộng Sản đóng vai
trò lãnh đạo trong hệ thống chính trị là điều tất yếu.
Theo c, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân chỉ được thực hiện khi những chủ trương,
đường lối của Đảng Cộng Sản được thực hiện. Như vậy, với cách nhà nước của nhân dân
lao động, các nước XHCN phải tuyệt đối đi theo sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, các chủ trương
chính sách của Đảng phải được thể chế hoá và đưa vào thực hiện trong đời sống.
Như vậy, trong hệ thống chính trị, Đảng đóng vai trò lãnh đạo một cách toàn diện, từ công tác tổ
chức đến mọi hoạt động của bộ máy nhà nước.
Theo Mác, Đảng lãnh đạo nhà nước nhưng không phải người m thay công việc của nhà
nước. Trên sở chủ trương, định hướng của Đảng, nhà nước ra quyết định thực hiện nội dung
quyết định đó, chịu trách nhiệm về quyết định đó. Do những chủ trương, chính sách của Đảng
được thể chế hoá trong Hiến pháp nên làm trái những chủ trương, đường lối của Đàng cũng được
coi là vi phạm Hiến pháp.
1.2 Dựa trên cơ sở của Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Sức mạnh to lớn của nhân dân chỉ phát huy khi được tập hợp, đoàn kết và được lãnh đạo bởi một
tổ chức chính trị Đảng Cộng Sản. Hồ Chí Minh khẳng định: “Lực lượng của giai cấp công
nhân và nhân dân lao động là rất to lớn, là vô cùng vô tận. Nhưng lực lượng ấy cần có Đảng lãnh
VAI TRÒ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VAI TRÒ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - Người đăng: nguyenphuonghrmdept
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
VAI TRÒ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 9 10 915