Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò của đội ngũ tri thức trong phản biện xã hội

Được đăng lên bởi nguyenthithunga-hv4
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 359 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiểu Luận: Vai trò của đội ngũ tri thức và các biện pháp nhằm xây dựng
đội ngũ tri thức nhằm đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH
của Việt Nam.

I.Mở đầu.
“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia,nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh
và càng lớm lao,nguyên khí suy thì thế nước yếu mà càng xuông thấp.Bởi vậy
các bậc vua tài giỏi đời xưa,chẳng có đời nào lại không chăm lo nuôi dưỡng và
đào tạo,bồi đắp thêm nguyên khí ” . ( Phụng trực đại phu, Hàn lâm viện thừa
chỉ, Đông các đại học sĩ Thân Nhân Trung )
Chuyển động của mỗi đất nước phụ thuộc lớn vào trí tuệ và bản lĩnh của
tầng lớp trí thức. Để hướng tới một nền kinh tế phát triển, một xã hội dân chủ,
văn minh và tích lũy được những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống thì việc đào tạo,
sử dụng nhân tài cho việc chấn hưng đất nước cần được coi là một trong những
nhân tố tích cực nhất.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trí thức Việt Nam luôn
sát cánh cùng giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và nhân dân lao động cả
nước đoàn kết, phấn đấu, cống hiến tài năng và trí tuệ, góp phần vào thắng lợi
chung của dân tộc. Khẳng định đường lối chủ trương đúng đắn của Đảng, đánh
giá cao sự cống hiến của đội ngũ trí thức, trong đó có đội ngũ trí thức nữ, Hội
nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã thảo luận và
thông qua một nghị quyết quan trọng – Nghị quyết số 27 – NQ/TW “Về xây
dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước“. Những quan điểm đúng đắn của Đảng về đội ngũ trí thức, trong đó có trí
thức nữ đã được khẳng định “Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp
nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo
của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội
ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững…có chính sách và kế hoạch cụ thể
để phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng trí thức trẻ, trí thức là những người đã có cống
hiến trong hoạt động thực tiễn, trí thức người dân tộc thiểu số và trí thức nữ”

II.Vai trò và công tác xây dựng đội ngũ tri thức của Đảng và Nhà
nước.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã nhận thức rõ và đánh giá cao vai trò, vị
trí của đội ngũ trí thức trong cách mạng giải phóng dân tộc cũng như trong công
cuộc xây dựng đất nước. Ngay từ những ngày đầu của chế độ Việt Nam dân chủ
cộng hòa, Người đã nói: “Những người trí thức tham gia cách mạng, tham gia
kháng chiến rất quý báu cho Đảng. Không có những người đó thì công việc cách
mạng khó khăn thêm nhiều“. Trả lời các nhà báo nước ngo...
Tiểu Luận: Vai trò của đội ngũ tri thức và các biện pháp nhằm xây dựng
đội ngũ tri thức nhằm đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH
của Việt Nam.
I.Mở đầu.
“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia,nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh
và càng lớm lao,nguyên khí suy thì thế nước yếu mà càng xuông thấp.Bởi vậy
các bậc vua tài giỏi đời xưa,chẳng có đời nào lại không chăm lo nuôi dưỡng và
đào tạo,bồi đắp thêm nguyên khí ” . ( Phụng trực đại phu, Hàn lâm viện thừa
chỉ, Đông các đại học sĩ Thân Nhân Trung )
Chuyển động của mỗi đất nước phụ thuộc lớn vào trí tuệ và bản lĩnh của
tầng lớp trí thức. Để hướng tới một nền kinh tế phát triển, một xã hội dân chủ,
văn minh và tích lũy được những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống thì việc đào tạo,
sử dụng nhân tài cho việc chấn hưng đất nước cần được coi là một trong những
nhân tố tích cực nhất.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trí thức Việt Nam luôn
sát cánh cùng giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và nhân dân lao động cả
nước đoàn kết, phấn đấu, cống hiến tài năng và trí tuệ, góp phần vào thắng lợi
chung của dân tộc. Khẳng định đường lối chủ trương đúng đắn của Đảng, đánh
giá cao sự cống hiến của đội ngũ trí thức, trong đó có đội ngũ trí thức nữ, Hội
nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã thảo luận và
thông qua một nghị quyết quan trọng – Nghị quyết số 27 – NQ/TW “Về xây
dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước“. Những quan điểm đúng đắn của Đảng về đội ngũ trí thức, trong đó có trí
thức nữ đã được khẳng định “Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp
nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo
của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội
ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững…có chính sách và kế hoạch cụ thể
để phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng trí thức trẻ, trí thức là những người đã có cống
hiến trong hoạt động thực tiễn, trí thức người dân tộc thiểu số và trí thức nữ”
II.Vai trò và công tác xây dựng đội ngũ tri thức của Đảng và Nhà
nước.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã nhận thức rõ và đánh giá cao vai trò, vị
trí của đội ngũ trí thức trong cách mạng giải phóng dân tộc cũng như trong công
cuộc xây dựng đất nước. Ngay từ những ngày đầu của chế độ Việt Nam dân chủ
cộng hòa, Người đã nói: “Những người trí thức tham gia cách mạng, tham gia
kháng chiến rất quý báu cho Đảng. Không có những người đó thì công việc cách
mạng khó khăn thêm nhiều“. Trả lời các nhà báo nước ngoài về vai trò, vị trí
của đội ngũ trí thức trong nhận thức, chính sách của Chính phủ cũng như trong
thực tiễn cách mạng ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Trí
thức là vốn liếng quý báu của dân tộc. ở nước khác như thế, ở Việt Nam càng
như thế. Chứng thực là trong cuộc kháng chiến cứu quốc này, những người trí
thức Việt Nam đã chung một phần quan trọng. Một số thì trực tiếp tham gia vào
công việc kháng chiến, hy sinh cực khổ, chen vai thích cánh với bộ đội nhân
dân. Một số thì hăng hái hoạt động giúp đỡ ở ngoài” . Bản thân Hồ Chí Minh là
Vai trò của đội ngũ tri thức trong phản biện xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai trò của đội ngũ tri thức trong phản biện xã hội - Người đăng: nguyenthithunga-hv4
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Vai trò của đội ngũ tri thức trong phản biện xã hội 9 10 911