Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò của gia đình miền núi trong việc giáo dục con cái” tại xã Tân Lập huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La

Được đăng lên bởi beoza131
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 3433 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẦN I:

COM

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài

Gia đình là hạt nhân của xã hội, là nơi đặt nền móng đầu tiên cho
sự hình thành nhân cách của mỗi cá nhân. Trách nhiệm của cha mẹ không
chỉ là sinh con, nuôi con mà còn phải giáo dục con trở thành người có
nhân cách, có trí tuệ, có ích cho xã hội. Hơn thế nữa, việc chăm sóc dạy

KS.

dỗ con cái nên người còn là một nhu cầu, một niềm hạnh phúc của các bậc
cha mẹ. Trong gia đình tình thương đặc biệt sâu sắc của cha mẹ tạo nên
một sức mạnh cảm hoá lớn mà nhà trường và xã hội không thể có được.
Chính vì lẽ đó, công tác giáo dục gia đình chiếm một vị trí quan trọng mà

BOO

các hình thức giáo dục khác không thể thay thế.
Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5 ( khóa VIII ) đã đặt vấn
đề gia đình ở một tầm quan trọng trong sự nghiệp phát trển của đất nước.
Đảng ta đã khẳng định: Muốn tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá
thắng lợi thì phải phát triển mạnh giáo dục và đào tạo, phát huy nguồn lực

KIL
O

con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững. Hiện nay,
xã hội ta đang phải đối mặt với những vấn đề đáng no ngại. đó là sự
xuống cấp về đạo đức kéo theo hàng loạt các vấn đề khác nảy sinh như sự
gia tăng về các vụ vi phạm pháp luật, trẻ em hư… Các hiện tượng này
xuất hiện do rất nhiều nguyên nhân, tuy nhiên nguyên nhân chủ yếu ở đây
là do sự buông lỏng quản lý từ phía gia đình .
Bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đòi hỏi
những chủ nhân tương lai phải là những con người tài đức vẹn toàn, bởi
như Bác Hồ đã từng nói: “ Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng


THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

khó, có tài mà không có đức trở thành người vô dụng”. Do đó, để đáp ứng
nhu cầu xã hội thì chúng ta không thể không nhắc đến vai trò đặc biệt

COM

quan trọng của gia đình trong việc giáo dục thế hệ trẻ, mà đặc biệt cần
quan tâm hơn nữa là thế hệ trẻ vùng đồng bào miền núi còn gặp nhiều khó
khăn . Đó cũng chính là lý do để chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài: “Vai
trò của gia đình miền núi trong việc giáo dục con cái” tại xã Tân Lập
huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La

2. Y nghĩa khoa học và thực tiễn

KS.

2.1 Y nghĩa khoa học

Bằng phương pháp nghiên cứu của Xã hội học đề tài góp phần cung
cấp thêm thông tin về vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái với
tư cách là một thiết chế xã hội cơ bản. Tác giả chủ yếu vận dụng các khái

BOO

niệm, lý thuyết của xã hội học và một số nghành khoa học xã hội khác
nhằm ngh...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai trò của gia đình miền núi trong việc giáo dục con cái” tại xã Tân Lập huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La - Người đăng: beoza131
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Vai trò của gia đình miền núi trong việc giáo dục con cái” tại xã Tân Lập huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La 9 10 724