Ktl-icon-tai-lieu

VAI TRÒ CỦA MẠNG LƯỚI XÃ HỘI TRONG TÌM KIẾM VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Được đăng lên bởi Thu Thảo
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1154 lần   |   Lượt tải: 6 lần
VAI TRÒ CỦA MẠNG LƯỚI XÃ HỘI TRONG TÌM KIẾM VIỆC LÀM
CỦA SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP
NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
ROLE OF SOCIAL NETWORK IN SEARCHING EMPLOYMENT
OF GRADUATED STUDENTS
CASE STUDIES IN HANOI UNIVERSITY OF AGRICULTURE
Bùi Phương Thảo*, Trần Linh Chi, Bùi Huy Hoàng, Hà Thị Thu Thảo
*Email: buiphuongthao142@gmail.com
TÓM TẮT
Thông qua nghiên cứu 30 sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đã
có việc làm, nghiên cứu tập trung phân tích vai trò quan trọng của mạng lưới xã hội (MLXH)
trong quá trình tìm kiếm việc làm của sinh viên. Vai trò của MLXH được thể hiện trong suốt
quá trình này trên hai mặt vật chất và phi vật chất. Trong đó, về vật chất là những hỗ trợ về
vốn (tiền mặt), phương tiện, hiện vật, nơi ăn ở; phi vật chất là những hỗ trợ về thông tin việc
làm, uy tín, động viên tình cảm. MLXH giúp sinh viên rút ngắn thời gian tìm việc và thường
giúp họ có việc làm đúng ngành học của mình. Từ đó giúp sinh viên nhận thức được vai trò
quan trọng của mạng lưới xã hội và chủ động duy trì, mở rộng mạng lưới xã hội của mình để
tăng thêm cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.
Từ khóa: Mạng lưới xã hội, thông tin việc làm, tìm kiếm việc làm, sau tốt nghiệp
SUMMARY
Through researching 30 students graduated from Hanoi University of Agriculture the
paper focused on analyzing the important role of social networks in searching employments.
Role of social network has been practiced throughout the process on both material and nonphysical dimensions. Specificly, the material support includes the capital, vehicles, artifacts,
accommodation, while the immaterial support comprises employment information, reputation,
emotional encouragement. Social network helps the graduated students shorten time looking
for jobs, and the employments are often suitable with their majors. Therefore, the social
network should be proactively maintained and expanded to increase opportunities for
students after graduation.
Keywords: after graduating, job postings, job search, social network.
I- ĐẶT VẤN ĐỀ
Việc làm luôn là vấn đề được xã hội quan tâm, nhất là trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp
đang ngày càng gia tăng hiện nay ở Việt Nam. Cho đến thời điểm cuối năm 2012, cả nước có
53,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên thuộc lực lượng lao động (trong đó 70% là lao động thuộc
khu vực nông thôn) nhưng lại có tới 984.000 người thất nghiệp, chiếm 2,01% và 1.369.000
người thiếu việc làm, chiếm 2,74%).
Trong số những người thất nghiệp, có một bộ phận đặc biệt...
VAI TRÒ CỦA MẠNG LƯỚI XÃ HỘI TRONG TÌM KIẾM VIỆC LÀM
CỦA SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP
NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
ROLE OF SOCIAL NETWORK IN SEARCHING EMPLOYMENT
OF GRADUATED STUDENTS
CASE STUDIES IN HANOI UNIVERSITY OF AGRICULTURE
Bùi Phương Thảo*, Trần Linh Chi, Bùi Huy Hoàng, Hà Thị Thu Thảo
*Email: buiphuongthao142@gmail.com
TÓM TẮT
Thông qua nghiên cứu 30 sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đã
việc làm, nghiên cứu tập trung phân tích vai trò quan trọng của mạng lưới hội (MLXH)
trong quá trình tìm kiếm việc làm của sinh viên. Vai trò của MLXH được thể hiện trong suốt
quá trình này trên hai mặt vật chất phi vật chất. Trong đó, v vật chất những hỗ trợ về
vốn (tiền mặt), phương tiện, hiện vật, nơi ăn ở; phi vật chất những hỗ trợ về thông tin việc
làm, uy tín, động viên tình cảm. MLXH giúp sinh viên rút ngắn thời gian tìm việc và thường
giúp họ việc làm đúng ngành học của mình. T đó giúp sinh viên nhận thức được vai trò
quan trọng của mạng lưới hội chủ động duy trì, mở rộng mạng lưới hội của mình để
tăng thêm cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.
Từ khóa: Mạng lưới xã hội, thông tin việc làm, tìm kiếm việc làm, sau tốt nghiệp
SUMMARY
Through researching 30 students graduated from Hanoi University of Agriculture the
paper focused on analyzing the important role of social networks in searching employments.
Role of social network has been practiced throughout the process on both material and non-
physical dimensions. Specificly, the material support includes the capital, vehicles, artifacts,
accommodation, while the immaterial support comprises employment information, reputation,
emotional encouragement. Social network helps the graduated students shorten time looking
for jobs, and the employments are often suitable with their majors. Therefore, the social
network should be proactively maintained and expanded to increase opportunities for
students after graduation.
Keywords: after graduating, job postings, job search, social network.
I- ĐẶT VẤN ĐỀ
Việc làm luôn là vấn đề được hội quan tâm, nhất trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp
đang ngày càng gia tăng hiện nay Việt Nam. Cho đến thời điểm cuối năm 2012, cả nước
53,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên thuộc lực lượng lao động (trong đó 70% lao động thuộc
khu vực nông thôn) nhưng lại tới 984.000 người thất nghiệp, chiếm 2,01% 1.369.000
người thiếu việc làm, chiếm 2,74%).
Trong số những người thất nghiệp, một bộ phận đặc biệt, đó sinh viên một
nguồn nhân lực trí thức quan trọng của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
nước ta hiện nay, hơn 500 trường cao đẳng đại học, mỗi năm khoảng hơn 50 vạn
sinh viên tốt nghiệp. Nhưng một thực tế là tỷ lệ sinh viên đại học ra trường nhưng thất
nghiệp lên đến con số 63% (Bộ giáo dục năm 2011). Do đó, giải quyết việc làm cho sinh viên
sau khi tốt nghiệp luôn là vấn đề cấp thiết.
Mỗi sinh viên cần định hướng tương lai nghề nghiệp của mình huy động mọi
nguồn lực có thể để hỗ trợ cho quá trình tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Là một trong số
những nguồn lực mọi nhân đều có, mạng lưới hội vai trò trực tiếp làm cầu nối và
hỗ trợ tìm kiếm việc làm. Những yếu tố bản, quan trọng nhất tạo nên MLXH đây thể
hiểu các thành viên gia đình bao gồm bố mẹ, anh em con ruột thịt, những người quen
thân của gia đình, các bạn của nhân những người khác; những nhóm tổ chức
hội mà họ có những mối liên hệ nhất định trong quá trình sống, sinh hoạt, học tập và tham gia
vào thị trường lao động xã hội (Lê Ngọc Hùng, 2003).
1
VAI TRÒ CỦA MẠNG LƯỚI XÃ HỘI TRONG TÌM KIẾM VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VAI TRÒ CỦA MẠNG LƯỚI XÃ HỘI TRONG TÌM KIẾM VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - Người đăng: Thu Thảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
VAI TRÒ CỦA MẠNG LƯỚI XÃ HỘI TRONG TÌM KIẾM VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 9 10 71