Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò của quốc tế cộng sản đối với cách mạng TG

Được đăng lên bởi dinhluonglsk36-94
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1800 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
KHOA LỊCH SỬ

ĐỀ TÀI:
VAI TRÒ CỦA QUỐC TẾ CỘNG SẢN ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG THẾ GIỚI

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: T.S. HOÀNG THỊ NHƯ Ý
SINH VIÊN THỰC HIỆN: ĐINH THỊ LƯƠNG
MSSV: 1210

Đà Lạt, tháng 1 năm 2015

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Đóng góp của đề tài
6. Bố cục đề tài
CHƯƠNG 1: HOÀN CẢNH RA ĐỜI VÀ SỰ THÀNH LẬP CỦA QUỐC TẾ
CỘNG SẢN
1.1.Hoàn cảnh ra đời của Quốc III
1.2.Quá trình thành lập Quốc Tế III
1.3.Đại hội thành lập Quốc Tế III
CHƯƠNG 2: CÁC KỲ ĐẠI HỘI CỦA QUỐC TẾ CỘNG SẢN
2.1. Đại hội II Quốc Tế III
2.2. Đại hội III Quốc Tế III
2.3. Đại hội IV Quốc Tế III
2.4. Đại hội V Quốc Tế III
2.5. Đại hội VI Quốc Tế III
2.6. Đại hội VII Quốc Tế III
2.7. So sánh tổ chức quốc tế I, II và III
CHƯƠNG 3: VAI TRÒ CỦA QUỐC TẾ CỘNG SẢN ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG
THẾ GIỚI
3.1. Đối với thế giới

3.2. Đối với Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

CHƯƠNG 1: HOÀN CẢNH RA ĐỜI VÀ SỰ THÀNH LẬP CỦA QUỐC TẾ
CỘNG SẢN
1.1. Hoàn cảnh ra đời của Quốc tế III
Có hai điều kiện dẫn đến sự thành lập Quốc tế III:
Một là. sự phá sản của Quốc tế II làm cho phong trào công nhân bị chia rẽ về tổ
chức, giai cấp công nhân không còn một tổ chức thống nhất để chỉ đạo phong trào.
Quốc tế II phân liệt thành phái hữu, phái giữa, phái tả khiến cho trong nội bộ một
số Đảng cũng có sự phân liệt như vậy.
Hai là, phong trào cách mạng thế giới phát triển thành cao trào mới do ảnh hưởng
trực tiếp của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Năm 1918, đã xuất hiện một
loạt các đảng cộng sản như Đảng Cộng sản Áchentina, Phần Lan, Áo, Hungari, Ba
Lan, Đức. Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi đánh dấu sự chiến thắng của giai
cấp công nhân trực tiếp tạo điều kiện thúc đẩy việc thành lập Quốc tế Cộng sản.
1.2. Quá trình chuẩn bị thành lập Quốc tế III
Trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất, phái tả trong Quốc tế II tổ chức hai
hội nghị quốc tế tại Dimmecvan (9-1915) và Kienta (4-1916), do vậy phái này
được gọi là phái tả Dimmecvan. Họ “đã lên tiếng chống chiến tranh đế quốc đòi
hòa bình, giành chủ nghĩa xã hội''. Phái tả Dimmecvan chủ trương đoạn tuyệt với
Quốc tế II, đoàn kết các lực lượng cách mạng lại trong một tổ chức quốc tế mới.
Đó là bước chuẩn bị cho sự ra đời của Quốc tế III, mặc dù còn nhiều hạn chế như
không chấp nhận đường lối đấu tranh triệt để của Lê nin và Đảng Bônsêvích Nga:

''Biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng, làm thất bại các chính phủ
trong chiến tranh''.
Ngày 1-1-1914,...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
KHOA LỊCH SỬ
ĐỀ TÀI:
VAI TRÒ CỦA QUỐC TẾ CỘNG SẢN ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG THẾ GIỚI
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: T.S. HOÀNG THỊ NHƯ Ý
SINH VIÊN THỰC HIỆN: ĐINH THỊ LƯƠNG
MSSV: 1210
Đà Lạt, tháng 1 năm 2015
Vai trò của quốc tế cộng sản đối với cách mạng TG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai trò của quốc tế cộng sản đối với cách mạng TG - Người đăng: dinhluonglsk36-94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Vai trò của quốc tế cộng sản đối với cách mạng TG 9 10 632