Ktl-icon-tai-lieu

vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Được đăng lên bởi ket-lam-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 8913 lần   |   Lượt tải: 8 lần
THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC
Vấn đề quan hệ giữa lý luận và thực tiễn có tầm quan trọng đặc biệt trong triết học
xã hội của chủ nghĩa Mác. Tầm quan trọng đó không chỉ ở chỗ: "Quan điểm về đời sống
về thực tiễn, phải là quan điểm thứ nhất và cơ bản của lý luận về nhận thức". Chủ tịch
Hồ Chí minh đã nói “lý luận mà không có thực tiễn là lý luận suông, thực tiễn mà
không có lý luận là thực tiễn mù quàng”. Kinh nghiệm đấu tranh, bảo vệ và xây dựng tổ
quốc xã hội chủ nghĩa đã đem lại cho chúng ta bài học vô giá là: "Đảng phải xuất phát từ
thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. Năng lực nhận thức và hành
động theo quy luật là điều kiện đảm bảo sự lãnh đạo đúng đắn của đảng". Chính vì vậy
việc tìm hiểu mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn là cần thiết.
Trong lịch sử triết học không phải mọi trào lưu đều đưa ra quan điểm đúng về
phạm trù này. Chằng hạn như chủ nghĩa duy tâm chỉ hiểu thực tiễn là hoạt động tinh
thần sáng tạo ra thế giới của con người chứ không xem đó là hoạt động vật chất, là hoạt
động lịch sử xã hội. Ngược lại chủ nghĩa duy vật trước Mác, mặc dù hiểu thực tiễn là
một hoạt động vật chất của con người nhưng lại xem đó là hoạt động con buôn, đê tiện,
bẩn thỉu. Nó không có vai trò gì đối với nhân thức con người.
Khắc phục những yếu tố sai lầm, kế thừa và phát triển sáng tạo những yếu tố hợp lý
trong những quan điểm về thực tiễn của các nhà triết học trước đó. MAC và Anghghen
đã đưa ra một quan điểm đúng đắn, khoa học về thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với
nhận thực cũng như đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Với việc đưa
phạm trù thực tiễn vào lý luận nhân thức, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mac lênin đã
tạo nên một bước chuyển biến cách mạng trong triết học nói chung và trong lý luận nhận
thức nói riêng.
“Thực tiễn là một phạm trù triết học, dùng để chỉ những hoạt động vật
chất có mục đích mang tính lịch sử -xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên
và xã hội.
Khác với các hoạt động khác, hoạt động thực tiễn khác với hoạt động của tư
duy, của ý thức. Trong hoạt động TT thì con người đã sử dụng công cụ, phương tiện
vật chất tác động vào những đối tượng vật chất nhằm biến đổi chúng. Do đó, hoạt
động TT trước hết là hoạt động VC của con người.
Hoạt động thực tiễn đồng thời là hoạt động có mục đích của con người. Nếu
con vật hoạt động theo bản năng nhằm thích nghi một cách thụ động với thì ở con
người hoạt động chủ đạo là hoạt động có tính mục đích, có tính định hướng n...
THC TIN VAI TRÒ CA THC TIN ĐI VI NHN THC
Vấn đề quan hệ giữa luận thực tiễn tầm quan trọng đặc biệt trong triết học
xã hội của chủ nghĩa Mác. Tầm quan trọng đó không chỉchỗ: "Quan điểm về đời sống
về thực tiễn, phải quan điểm thứ nhất bản của luận về nhận thức". Chủ tịch
Hồ Chí minh đã nói “lý luận mà không thực tiễn luận suông, thực tiễn
không luận thực tiễnquàng”. Kinh nghiệm đấu tranh, bảo vệy dựng tổ
quốc xã hội chủ nghĩa đã đem lại cho chúng ta bài học vô giá là: "Đảng phải xuất phát từ
thực tế, tôn trọng hành động theo quy luật khách quan. Năng lực nhận thức hành
động theo quy luật điều kiện đảm bảo sự lãnh đạo đúng đắn của đảng". Chính vậy
việc tìm hiểu mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn là cần thiết.
Trong lch s triết học không phải mọi trào lưu đều đưa ra quan điểm đúng về
phạm trù này. Chằng hạn như chủ nghĩa duy tâm chỉ hiểu thực tiễn là hoạt động tinh
thần sáng tạo ra thế giới của con người chứ không xem đó hoạt động vật chất, hoạt
động lịch s hội. Ngược lại chủ nghĩa duy vật trước Mác, mặc hiểu thực tiễn
một hoạt động vật chất của con người nhưng lại xem đó hoạt động con buôn, đê tiện,
bẩn thỉu. Nó không có vai trò gì đối với nhân thức con người.
Khắc phục những yếu tố sai lầm, kế thừa và phát triển sáng tạo những yếu tố hợp lý
trong những quan điểm về thực tiễn của c nhà triết học trước đó. MAC Anghghen
đã đưa ra một quan điểm đúng đắn, khoa học về thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với
nhận thực cũng như đối với sự tồn tại phát triển của hội loài người. Với việc đưa
phạm trù thực tiễn vào luận nhân thức, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mac lênin đã
tạo nên một bước chuyển biến cách mạng trong triết học nói chung và trong lý luận nhận
thức nói riêng.
Thc tin là một phm trù triết hc, ng đ chỉ nhng hot đng vật
cht có mc đích mang tính lch s -xã hi ca con ngưi nhm ci to t nhiên
và xã hi.
Khác vi các hot đng khác, hot động thc tiễn khác vi hot đng của tư
duy, của ý thc. Trong hot đng TT thì con ngưi đã s dng công c, phương tin
vật cht c đng vào nhng đi tưng vt chất nhm biến đi chúng. Do đó, hot
đng TT trước hết là hot đng VC ca con ngưi.
Hot động thực tin đồng thời hot động mục đích của con ngưi. Nếu
con vt hot đng theo bn năng nhm thích nghi mt ch th đng với thì con
ngưi hot đng ch đo là hot đng tính mc đích, có tính đnh hưng nhm
ci tạo TGTN, phục vụ cho sự phát trin, tồn tại của chính mình. Như vậy, Thc
tin chính là phương thc tn ti cơ bn ca con ngưi và xã hội ngưi đng thi
phương thc đu tiên ch yếu ca mối quan h gia con ngưi với TGTN, là tiêu chí
để phân biệt con người với con vật.
Hot đng thc tiễn là hot đng bn cht ca con ngưi, nó luôn luôn là hot
đng cơ bn ca xã hi con ni. Trong mi môi trưng, mi thi k lch sử khác
nhau thì hot đng thc tin cũng din ra vi trình đ khác nhau p hp vi s vn
đng, phát trin ca tiến b XH. Trình đ phát trin của thc tin nói lên trình đ
chinh phc thế giới t nhn và làm ch xã hi ca con ngưi. Vì vy, triết hc mác
lê nin khng đnh: " hoạt đng thc tin mang tính lch s xã hội.
vai trò của thực tiễn đối với nhận thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vai trò của thực tiễn đối với nhận thức - Người đăng: ket-lam-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
vai trò của thực tiễn đối với nhận thức 9 10 678