Ktl-icon-tai-lieu

vai trò của trí thức đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Hải Dương

Được đăng lên bởi Nguyen Tam
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 3221 lần   |   Lượt tải: 5 lần
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trí thức có mặt trong mọi xã hội và luôn có vị trí, vai trò đặc biệt đối
với sự phát triển kinh tế, xã hội của mọi quốc gia. Thế giới hiện nay đang
chuyển mình từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức, đó là quá
trình chuyển đổi từ nền kinh tế chủ yếu dựa vào vốn và tài nguyên thiên
nhiên sang nền kinh tế dựa chủ yếu vào tri thức của con người. Đó là nền
kinh tế trong đó sản sinh ra, truyền bá và sử dụng tri thức như là một động
lực chủ yếu của sự tăng trưởng, tạo ra của cải việc làm trong tất cả các
ngành kinh tế. Sự xuất hiện và phát triển của kinh tế tri thức là một bước
nhảy vọt về chất của lực lượng sản xuất và nền văn minh nhân loại. Tỷ trọng
của của cải tri thức trong tài sản của quốc gia này cũng tăng lên nhanh
chóng. Vai trò cốt lõi là tri thức và công nghệ trong mối quan hệ hữu cơ với
đội ngũ trí thức ngày càng có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của
mỗi quốc gia, dân tộc.
Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Đảng ta luôn coi trí
thức là một lực lượng cách mạng. Điều này được thể hiện nổi bật trong tư
tưởng của Hồ Chí Minh về vị trí và vai trò của trí thức trong cách mạng Việt
Nam. Hồ Chủ Tịch luôn nhấn mạnh trí thức là tài sản quý báu của quốc gia,
của dân tộc. Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất
nước Việt Nam không thể thiếu được lực lượng trí thức. Tư tưởng này được
thể hiện trong chính sách của Đảng ta: trí thức là vốn quý của dân tộc,
không có trí thức mới hợp tác với công nông thì cách mạng không thể thành
công và sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa không thể
thành công được. Tại Đại Hội VII (1991) Đảng ta đã khẳng định: “…Trong
cách mạng dân tộc dân chủ, vai trò của trí thức đã quan trọng, trong xây
dựng chủ nghĩa xã hội vai trò của trí thức càng quan trọng. Giai cấp công nông không có đội ngũ trí thức của mình và bản thân giai cấp công – nông

1

không dần được trí thức hóa thì không thể xây dựng được chủ nghĩa xã hội”.
Xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức, trong quá trình
lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã khẳng định trí thức là
một trong những động lực của cách mạng, là một thành viên trong khối
liên minh với giai cấp công nhân và giai cấp nông dân. Vì vậy, ngay từ
ngày đầu thành lập, Đảng ta đã quan tâm vận động cách mạng tầng lớp trí
thức yêu nước.
Nước ta đi vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong quá trình hội nhập
với thế giới theo xu thế toàn cầu hóa. Mốc đánh dấu thời kì đẩy mạnh công
nghi...
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trí thức mặt trong mọi hội luôn vị trí, vai trò đặc biệt đối
với sự phát triển kinh tế, hội của mọi quốc gia. Thế giới hiện nay đang
chuyển mình từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức, đó quá
trình chuyển đổi từ nền kinh tế chủ yếu dựa vào vốn tài nguyên thiên
nhiên sang nền kinh tế dựa chủ yếu vào tri thức của con người. Đó nền
kinh tế trong đó sản sinh ra, truyền sử dụng tri thức n một động
lực chủ yếu của sự tăng trưởng, tạo ra của cải việc làm trong tất cả các
ngành kinh tế. S xuất hiện phát triển của kinh tế tri thức một bước
nhảy vọt về chất của lực lượng sản xuất và nền văn minh nhân loại. Tỷ trọng
của của cải tri thức trong tài sản của quốc gia này cũng tăng lên nhanh
chóng. Vai trò cốt lõi là tri thức và công nghệ trong mối quan hệ hữu cơ với
đội ngũ trí thức ngày càng ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của
mỗi quốc gia, dân tộc.
Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Đảng ta luôn coi trí
thức một lực lượng cách mạng. Điều này được thể hiện nổi bật trong
tưởng của Hồ Chí Minh về vị trí và vai trò của trí thức trong cách mạng Việt
Nam. Hồ Chủ Tịch luôn nhấn mạnh trí thức tài sản quý báu của quốc gia,
của dân tộc. Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ xây dựng đất
nước Việt Nam không thể thiếu được lực lượng trí thức. tưởng này được
thể hiện trong chính sách của Đảng ta: trí thức vốn quý của dân tộc,
không có trí thức mới hợp tác với công nông thì cách mạng không thể thành
công sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam hội chủ nghĩa không thể
thành công được. Tại Đại Hội VII (1991) Đảng ta đã khẳng định: “…Trong
cách mạng dân tộc dân chủ, vai trò của trí thức đã quan trọng, trong y
dựng chủ nghĩa hội vai trò của trí thức càng quan trọng. Giai cấp công -
nông không đội ngũ t thức của mình và bản thân giai cấp công nông
1
vai trò của trí thức đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Hải Dương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vai trò của trí thức đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Hải Dương - Người đăng: Nguyen Tam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
vai trò của trí thức đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Hải Dương 9 10 413