Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với bảo đảm pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước.

Được đăng lên bởi caobe2603
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 562 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỞ ĐẦU
Pháp chế là một nguyên tắc quan trọng trong tổ chức và hoạt động của bộ
máy nhà nước nói chung và trong quản lí hành chính nói riêng. Bảo đảm pháp
chế là một yêu cầu khách quan và tất yếu trong quá trình xây dựng nhà nước xã
hội chủ nghĩa và quá trình củng cố, hoàn thiện, phát triển quản lí hành chính nhà
nước. Khiếu nại, tố cáo là một hình thức đặc biệt quan trọng để bảo đảm pháp
chế trong quản lí hành chính nhà nước. Nhận thấy đây là một đề tài rất thiết
thực, nhất là trong giai đoạn hiện nay, vì vậy trong giới hạn bài tập lớn, em lựa
chọn đề tài: “ Phân tích vai trò của khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với
bảo đảm pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước”.
NỘI DUNG
CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM
1.

Khái niệm bảo đảm pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước

Tồn tại nhiều quan điểm về định nghĩa pháp chế là gì? Pháp chế là thể chế
pháp luật được xác lập trong toàn bộ đời sống xã hội từ tổ chức, hoạt động của
bộ máy nhà nước đến các thiết chế, quan hệ xã hội, hoạt động, sinh hoạt của mọi
chủ thể pháp luật trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Theo nghĩa này,
pháp chế là tình trạng xã hội khi tại đó pháp luật được tôn trọng và thực hiện
một cách nghiêm chỉnh. Pháp chế là toàn bộ pháp luật và đời sống thực tiễn của
pháp luật. Theo nghĩa này, pháp chế bao gồm hệ thống pháp luật và việc thực
hiện pháp luật trong cuộc sống.
Bảo đảm pháp chế là tổng thể các biện pháp, phương tiện tổ chức pháp lí do
cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và công dân áp dụng nhằm thực hiện chức
năng, quyền hạn nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước và các tổ chức ấy cũng như
1

việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Bảo đảm pháp chế có ý nghĩa to
lớn trong quản lí nhà nước nói chung và trong quản lí hành chính nhà nước nói
riêng.
2.

Khái niệm khiếu nại và giải quyết khiếu nại
a. Khiếu nại
Theo khoản 1, điều 2, Luật khiếu nại năm 2011, khiếu nại được giải thích

như sau: “Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức, hoặc cán bộ, công chức
theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm
quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành
chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước
hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định
hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình”.
Như vậy, khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức bày tỏ ý kiến đối
với các quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính hay là đề nghị của các...
MỞ ĐẦU
Pháp chế một nguyên tắc quan trọng trong t chức hoạt động của bộ
máy nhà nước i chung và trong quản lí hành chính nói riêng. Bảo đảm pháp
chếmột yêu cầu khách quan và tất yếu trong quá trình xây dựng nhà ớc
hội chủ nghĩa và quá trình củng cố, hoàn thiện, phát triển quản lí hành chính nhà
nước. Khiếu nại, t cáo một hình thức đặc biệt quan trọng để bảo đảm pháp
chế trong quản hành chính nhà nước. Nhận thấy đây một đề i rất thiết
thực, nhất trong giai đoạn hiện nay, vậy trong giới hạn bài tập lớn, em lựa
chọn đtài: Phân tích vai trò của khiếu nại giải quyết khiếu nại đối với
bảo đảm pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước”.
NỘI DUNG
CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM
1. Khái niệm bảo đảm pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước
Tồn tại nhiều quan điểm về định nghĩa pháp chế là ? Pháp chế là thể chế
pháp luật được xác lập trong toàn bộ đời sống hội ttổ chức, hoạt động của
bộ máy nhà nước đến các thiết chế, quan hệ xã hội, hoạt động, sinh hoạt của mọi
chủ thể pháp luật trên tất cả các lĩnh vực của đời sống hội. Theo nghĩa này,
pháp chế tình trạng hội khi tại đó pháp luật được tôn trọng thực hiện
một cách nghiêm chỉnh. Pháp chế toàn bpháp luật và đời sống thực tiễn của
pháp luật. Theo nghĩa này, pháp chế bao gồm hệ thống pháp luật việc thực
hiện pháp luật trong cuộc sống.
Bảo đảm pháp chế là tổng thể các biện pháp, phương tiện tổ chức pháp lí do
quan nhà nước, tổ chức hội và công dân áp dụng nhằm thực hiện chức
năng, quyền hạn nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước và các tổ chức ấy cũng như
1
Vai trò khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với bảo đảm pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai trò khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với bảo đảm pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước. - Người đăng: caobe2603
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Vai trò khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với bảo đảm pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước. 9 10 14