Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò quản lsy kinh tế của Nhà Nước trong nền kinh tế thị trường

Được đăng lên bởi Ngọc Tuyết
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1234 lần   |   Lượt tải: 2 lần
VAI TRÒ QUẢN LÝ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
TS.Nguyễn Văn Hậu
Tc Quản lý nhà nước 8/2007
l. Vai trò quản lý, phương thức và mức độ can thiệp của nhà nước vào nền
kinh tế luôn luôn là vấn đề nóng hổi cả về lý luận và thực tiễn. Trong nền
kinh tế thị trường (KTTT), nhà nước bao giờ cũng có một vai trò nhất định.
Ngay cả trong thời kì CNTB tự do cạnh tranh, người ta cũng không thể phủ
nhận vai trò của nhà nước. A.Smít (1723- 1790) - nhà kinh tế học người
Anh, với lý thuyết “Bàn tay vô hình” nổi tiếng, mặc dù rất đề cao vai trò tự
điều tiết của thị trường, cũng thừa nhận rằng, nhà nước có vai trò đảm bảo
quốc phòng, an ninh, tạo môi trường hoà bình, bảo vệ quyền sở hữu, quyền
tự do hoạt động, cạnh tranh kinh tế chính đáng của các chủ thể… Từ khi lý
thuyết kinh tế CNTB có sự điều tiết của nhà nước của J.M. Keynes (18831946) ra đời vào năm 1936 thì vai trò can thiệp của nhà nước vào thị trường
đã được thừa nhận rộng rãi. J.M.Keynes đề cao vai trò của nhà nước thông
qua chính sách tài chính và tiền tệ, xem nhẹ vai trò của cơ chế thị trường; coi
sự điều tiết của nhà nước là điều kiện duy nhất để phát triển nền kinh tế một
cách ổn định. Nhưng nền kinh tế của các nước TBCN tiếp tục xảy ra khủng
hoảng, do đó đã xuất hiện lý thuyết nền kinh tế hỗn hợp trong tác phẩm
''Kinh tế học'' xuất bản vào năm l948 tại NEWYORK của Samuelson. Ông
chủ trương phát triến kinh tế phải dựa vào cả “hai bàn tay” là cơ chế thị
trường và nhà nước, với câu nói nổi tiếng “Điều hành một nền kinh tế không
có cả chính phủ lẫn thị trường thì cũng như định vỗ tay bằng một bàn tay”1.
Nhưng thực ra, tư tưởng phát triển KTTT có sự quản lý của nhà nước, tức là
vừa sử dụng cơ chế thị trường, vừa phải có sự điều tiết của nhà nước đã
được Lê -nin đặt ra trước đó gần ba chục năm, từ mùa xuân năm 1921 trong
việc soạn thảo và thực hiện chính sách kinh tế mới (NEP). Chính ở đó, Lênin đã xây dựng nên cơ sở lý luận cho phương pháp kết hợp kế hoạch với thị
trường, nhà nước sử dụng quan hệ hàng hoá - tiền tệ, sử dụng các công cụ
kinh tế để điều tiết một cách có kế hoạch nền kinh tế quốc dân. Lê-nin cho
rằng, phát triển sản xuất và tự do trao đổi hàng hoá, phát triển KTTT “không
thay đổi kế hoạch kinh tế thống nhất của nhà nước và không vượt ra ngoài
giới hạn của kế hoạch đó, nhưng thay đổi biện pháp thực hiện kế hoạch đó”2,
có nghĩa là phải lấy thị trường vừa làm căn cứ, vừa làm đối tượng của kế
hoạch. Nhưng tiếc rằng sau khi Lê-nin qua đời (năm 1924), những tư tưởng

đó của Lê- nin đã kh...
VAI TRÒ QUN LÝ KINH T CA NHÀ NƯỚC TRONG NN
KINH T TH TRƯỜNG
TS.Nguyn Văn Hu
Tc Qun lý nhà nước 8/2007
l. Vai trò qun lý, phương thc và mc độ can thip ca nhà nước vào nn
kinh tế luôn luôn là vn đề nóng hi c v lý lun và thc tin. Trong nn
kinh tế th trường (KTTT), nhà nước bao gi cũng có mt vai trò nht định.
Ngay c trong thi kì CNTB t do cnh tranh, người ta cũng không th ph
nhn vai trò ca nhà nước. A.Smít (1723- 1790) - nhà kinh tế hc người
Anh, vi lý thuyết “Bàn tay vô hình” ni tiếng, mc dù rt đề cao vai trò t
điu tiết ca th trường, cũng tha nhn rng, nhà nước có vai trò đảm bo
quc phòng, an ninh, to môi trường hoà bình, bo v quyn s hu, quyn
t do hot động, cnh tranh kinh tế chính đáng ca các ch th… T khi lý
thuyết kinh tế CNTB có s điu tiết ca nhà nước ca J.M. Keynes (1883-
1946) ra đời vào năm 1936 thì vai trò can thip ca nhà nước vào th trường
đã được tha nhn rng rãi. J.M.Keynes đề cao vai trò ca nhà nước thông
qua chính sách tài chính và tin t, xem nh vai trò ca cơ chế th trường; coi
s điu tiết ca nhà nước là điu kin duy nht để phát trin nn kinh tế mt
cách n định. Nhưng nn kinh tế ca các nước TBCN tiếp tc xy ra khng
hong, do đó đã xut hin lý thuyết nn kinh tế hn hp trong tác phm
''Kinh tế hc'' xut bn vào năm l948 ti NEWYORK ca Samuelson. Ông
ch trương phát triến kinh tế phi da vào c “hai bàn tay” là cơ chế th
trường và nhà nước, vi câu nói ni tiếng “Điu hành mt nn kinh tế không
có c chính ph ln th trường thì cũng như định v tay bng mt bàn tay”
1
.
Nhưng thc ra, tư tưởng phát trin KTTT có s qun lý ca nhà nước, tc là
va s dng cơ chế th trường, va phi có s điu tiết ca nhà nước đã
được Lê -nin đặt ra trước đó gn ba chc năm, t mùa xuân năm 1921 trong
vic son tho và thc hin chính sách kinh tế mi (NEP). Chính đó, Lê-
nin đã xây dng nên cơ s lý lun cho phương pháp kết hp kế hoch vi th
trường, nhà nước s dng quan h hàng hoá - tin t, s dng các công c
kinh tế để điu tiết mt cách có kế hoch nn kinh tế quc dân. Lê-nin cho
rng, phát trin sn xut và t do trao đổi hàng hoá, phát trin KTTT “không
thay đổi kế hoch kinh tế thng nht ca nhà nước và không vượt ra ngoài
gii hn ca kế hoch đó, nhưng thay đổi bin pháp thc hin kế hoch đó”
2
,
có nghĩa là phi ly th trường va làm căn c, va làm đối tượng ca kế
hoch. Nhưng tiếc rng sau khi Lê-nin qua đời (năm 1924), nhng tư tưởng
Vai trò quản lsy kinh tế của Nhà Nước trong nền kinh tế thị trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai trò quản lsy kinh tế của Nhà Nước trong nền kinh tế thị trường - Người đăng: Ngọc Tuyết
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Vai trò quản lsy kinh tế của Nhà Nước trong nền kinh tế thị trường 9 10 677