Ktl-icon-tai-lieu

vấn đề con người trong triết học mac

Được đăng lên bởi phuongproln
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1782 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Vấn đề con người trong triết học Mác ­ Lênin
KHOA HỌC XÃ HỘI
0

Bản chất con người
Quan niệm về con người trong triết học trước Mác
Quan niệm về con người trong triết học phương Đông
Trước triết học Mác Lênin, vấn đề bản chất con người vẫn chưa được lý giải một cách khoa học.
Không những chủ nghĩa duy tâm, tôn giáo mà cả chủ nghĩa duy vật siêu hình cũng không nhận thức
đúng bản chất con người.
Từ thời cổ đại, con người bắt đầu tìm hiểu nguồn gốc của mình và có những ý thức ban đầu về sức
mạnh chính bản thân mình. Các nước chịu ảnh hưởng của Khổng giáo, phật giáo và lão giáo triết
học cũng giải thích con người từ một đấng thần linh tối cao hoặc từ một lực lượng siêu nhiên. Trong
triết học Phật giáo, con người là sự kết hợp giữa danh và sắc (vật chất và tinh thần). Đời sống của
con người trên trần thế chỉ là hư ảo, ảo giác. Do vậy, cuộc sống con người khi sống chỉ là sống nhờ,
sống gửi. Cuộc sống vĩnh cửu khi đạt tới cõi Niết Bàn, nơi linh hồn con người được siêu thoát để trở
thành bất diệt. Do sự chi phối bởi thế giới quan duy tâm hoặc duy vật chất phác mà quan niệm về
bản chất con người trong Nho giáo, lão giáo cũng hết sức phong phú. Khổng tử cho rằng “Thiên
mệnh” là đấng tối cao chi phối quyết định bản chất con người, ở con người (bậc quân tử) đức
“Nhân” chính là giá trị cao nhất. Khổng Tử bàn về con người có nhiều tiến bộ: đó là con người thực
tế và khá toàn diện ở nhiều mối quan hệ và mối quan hệ nào cũng yêu cầu “chính danh”. Tuy nhiên,
ông có hạn chế là không thấy được con người trong quan hệ kinh tế. Mạnh tử lại qui tính thiện của
con người vào năng lực bẩm sinh, do ảnh hưởng của tập quán, phong tục xấu nên con người bị
nhiễm cái xấu, xa rời cái tốt. Vì vậy, muốn giữ được đạo đức của mình thì phải qua tu dưỡng, rèn
luyện thường xuyên. Khổng Tử và Mạnh Tử đều thống nhất cho rằng phải lấy lòng nhân ái, quan hệ
đạo đức để dẫn dắt con người hướng tới có giá trị cao đẹp. Ngược lại với quan niệm của Khổng Tử,
Mạnh Tử, Tuân Tử lại cho rằng, con người sinh ra đã có bản chất là ác, nhưng cái ác đó có thể bị
loại bỏ, thay vào đó là cái tốt, biện pháp để đạt đến cái tốt là chống lại cái ác.
Trong triết học phương Đông cũng tồn tại quan điểm cho rằng, con người và trời có thể hoà hợp
được với nhau (thiên nhân hợp nhất) đó là quan điểm duy tâm. Kế thừa nho giáo theo khuynh
hướng duy tâm cực đoan, Đổng Trọng Thư cho rằng con người và trời có thể thông hiểu lẫn nhau
(thiên nhiên cảm ứng) với mục đích ứng dụng những quan điểm Nho gia vào đời sống xã hội. Đổng
Trọng...
V n đ con ng i trong tri t h c Má c - Lênin ườ ế
KHOA HỌC XÃ HỘI
0
B n ch t con ng i ườ
Quan ni m v con ng i trong tri t h c tr c Mác ườ ế ư
Quan ni m v con ng i trong tri t h c ph ng Đông ườ ế ươ
Trước triết học Mác Lênin, vấn đề bản chất con người vẫn chưa được giải một cách khoa học.
Không những chủ nghĩa duy tâm, tôn giáo mà cả chủ nghĩa duy vật siêu hình cũng không nhận thức
đúng bản chất con người.
Từ thời cổ đại, con người bắt đầu tìm hiểu nguồn gốc của mình và có những ý thức ban đầu về sức
mạnh chính bản thân mình. Các nước chịu ảnh hưởng của Khổng giáo, phật giáo lão giáo triết
học cũng giải thích con người từ một đấng thần linh tối cao hoặc từ một lực lượng siêu nhiên. Trong
triết học Phật giáo, con người sự kết hợp giữa danh sắc (vật chất tinh thần). Đời sống của
con người trên trần thế chỉ là hư ảo, ảo giác. Do vậy, cuộc sống con người khi sống chỉ là sống nhờ,
sống gửi. Cuộc sống vĩnh cửu khi đạt tới cõi Niết Bàn, nơi linh hồn con người được siêu thoát để trở
thành bất diệt. Do schi phối bởi thế giới quan duy tâm hoặc duy vật chất phác quan niệm về
bản chất con người trong Nho giáo, lão giáo cũng hết sức phong phú. Khổng tử cho rằng “Thiên
mệnh” đấng tối cao chi phối quyết định bản chất con người, con người (bậc quân tử) đức
“Nhân” chính là giá trị cao nhất. Khổng Tử bàn về con người nhiều tiến bộ: đó là con người thực
tế và khá toàn diện ở nhiều mối quan hệ và mối quan hệ nào cũng yêu cầu “chính danh”. Tuy nhiên,
ônghạn chế không thấy được con người trong quan hệ kinh tế. Mạnh tử lại qui tính thiện của
con người vào năng lực bẩm sinh, do ảnh hưởng của tập quán, phong tục xấu nên con người bị
nhiễm cái xấu, xa rời cái tốt. vậy, muốn giữ được đạo đức của mình thì phải qua tu dưỡng, rèn
luyện thường xuyên. Khổng Tử và Mạnh Tử đều thống nhất cho rằng phải lấy lòng nhân ái, quan hệ
đạo đức để dẫn dắt con người hướng tới có giá trị cao đẹp. Ngược lại với quan niệm của Khổng Tử,
Mạnh Tử, Tuân Tử lại cho rằng, con người sinh ra đã bản chất ác, nhưng cái ác đó thể bị
loại bỏ, thay vào đó là cái tốt, biện pháp để đạt đến cái tốt là chống lại cái ác.
Trong triết học phương Đông cũng tồn tại quan điểm cho rằng, con người trời thể hoà hợp
được với nhau (thiên nhân hợp nhất) đó quan điểm duy tâm. Kế thừa nho giáo theo khuynh
hướng duy tâm cực đoan, Đổng Trọng Thư cho rằng con người trời thể thông hiểu lẫn nhau
(thiên nhiên cảm ứng) với mục đích ứng dụng những quan đim Nho gia vào đời sống xã hội. Đng
Trọng Thư đã làm nghèo nàn đi nhiều giá trị nhân bản, qui cuộc đời con người vào vai trò quyết
định của “thiên mệnh”.
Phái Đạo gia với đại diện tiêu biểu Lão Tử, quan niệm rằng con người sinh ra từ “Đạo”. Do vậy
con người phải “vô vi” trong cuộc sống. Đó không phải cái thụ động, bất động hành động
vấn đề con người trong triết học mac - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vấn đề con người trong triết học mac - Người đăng: phuongproln
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
vấn đề con người trong triết học mac 9 10 762