Ktl-icon-tai-lieu

vấn đề marketing hiện nay

Được đăng lên bởi thily-bui
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 536 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÌNH HU NG 3.7

S

“N I D Y” C A NHÃN HI U NH

Hãy h i b t c ngôi sao nào sành s i th i trang là cô ta ưa thích thương hi u nào nh t thì có nhi u kh năng
b n s ư c nghe n vài nhãn hi u b n chưa nói n bao gi . Ch c ch n có nhi u ngư i không ch không
bi t mà còn s h u ôi giày gót nh n (Stiletto) Gucci, cái tuí da Prada, l d u thơm Ck, nhưng chưa ch c h
bi t n Bella Dahl, hay Ballroom, hay Habitual hay Calypso, hay Paper, hay Three Dots, hay Juicy Couture
hay không?
Nh ng n ngh sĩ tr ang thi nhau trưng di n Habitual l i thêm m t nhãn hi u m i nghe l n u. Thưa
r ng Habitual là lo i ki u qu n jeans ư c wash r t “t nh ”, có dây bu t thay dây kéo và tuí qu n vi n da
khác màu v i jeans ã ư c gi i thi u b i các top model ngày nay, ch ng h n như Gisèle Bundchen và
Carolyn Murphy. ó là nhãn hi u th i trang jeans c a cô Nicole Garrett trư c ây hành ngh nhà báo th i
trang và v hôn phu c a cô, anh Michael Colovos.
Nh ng chi c qu n jeans Habitual bán ch y n
nghe nói Levi’s cũng ph i thòm thèm dòm ngó dù r ng
nó là m t “ i c th ” v aó qu n jeans nay ã ư c 130 năm tu i. Levi’s ã là i doanh s b c t ôla.
Trong khi ó Habitual ch là m t cơ s nh nhoi n m trong m t studio khu Hell’s Kitchen c a ô th r ng
l n New York.
Nhưng “Tài sáng t o áng n thu c v nh ng thương hi u nh , chúng tôi ph i c nh tranh v i h . H tân
th i hóa các ki u c i n c a chúng tôi và h thành công r t nhanh” ã là nh n nh th t ra b i chính ông
Robert Hanson, ch t ch thương hi u c a nhà Levi’s.
“Trong nh ng năm 90, quan ni m chung v th i trang nơi dám ông tiêu dùng là s
ng nh t. Anh gi ng
tôi, tôi gi ng ch . Nhưng bư c sang nh ng năm u th k 21, quan ni m này ã b bãi b . Ngày nay ngư i
ta thích s a d ng, không ai gi ng ai nên các thương hi u nh ph t lên v i nh ng m u mã hoàn toàn m i
l ”, Jaqui, phó ch t ch c p cao th i trang c a hàng Saks Fifth Avenue t i New York nói “Bây gi , ngôi
sao nào, cô gái nào cũng mu n mình là ngư i u tiên trưng di n m t m i s ư c nhi u ngư i b t chư c”.
S bùng phát c a các thương hi u nh nhanh chóng l t vào t m nh m c a các ngh sĩ tr có th ư c gi i
thích b i s “n i d y” làm khác ngư i ta, s ng khác ngư i ta, ăn khác ngư i ta ,t i sao tôi c u ng cà phê
Starbucks như m i ngư i?. Chính vì nh ng câu h i t ra như th mà các ngh sĩ sành i u ã n v i
nh ng thương hi u còn xa l v i ám ông tieu dùng.
Khi nói v d u thơm nhi u ngh sĩ c a ngày hôm nay nh c n nh ng c a hàng nh , ch ng h n như Colette
Paris hay Seoop New York City, ch không h nói n các c a hàng Sephora v n trưng bày, bán ra
hàng ngàn...
17
TÌNH HUNG 3.7
S “NI DY” CA NHÃN HIU NH
Hãy hi bt c ngôi sao nào sành si thi trang là ta ưa thích thương hiu nào nht thì có nhiu kh năng
bn s được nghe đến vài nhãn hiu bn chưa nói đến bao gi. Chc chn nhiu người không ch không
biết mà còn s hu đôi giày gót nhn (Stiletto) Gucci, cái tuí da Prada, l du thơm Ck, nhưng chưa chc h
biết đến Bella Dahl, hay Ballroom, hay Habitual hay Calypso, hay Paper, hay Three Dots, hay Juicy Couture
hay không?
Nhng n ngh sĩ tr đang thi nhau trưng din Habitual li thêm mt nhãn hiu mi nghe ln đầu. Thưa
rng Habitual loi kiu qun jeans được wash rt “tế nh”, y but thay y kéo và tuí qun vin da
khác màu vi jeans đã được gii thiu bi các top model ngày nay, chng hn như Gisèle Bundchen
Carolyn Murphy. Đó là nhãn hiu thi trang jeans ca Nicole Garrett trước đây hành ngh nhà o thi
trang và v hôn phu ca cô, anh Michael Colovos.
Nhng chiếc qun jeans Habitual bán chy đến độ nghe nói Levi’s cũng phi thòm thèm dòm ngó rng
mt đại c thv qun jeans nay đã được 130 năm tui. Levi’s đã đại doanh s bc t đôla.
Trong khi đó Habitual ch là mt cơ s nh nhoi nm trong mt studio khu Hell’s Kitchen ca đô th rng
ln New York.
Nhưng “Tài sáng to đáng n thuc v nhng thương hiu nh, chúng tôi phi cnh tranh vi h. H tân
thi hóa các kiu c đin ca chúng tôi h thành công rt nhanh” đã nhn định tht ra bi chính ông
Robert Hanson, ch tch thương hiu ca nhà Levi’s.
“Trong nhng năm 90, quan nim chung v thi trang nơi dám đông tiêu dùng s đồng nht. Anh ging
tôi, tôi ging ch. Nhưng bước sang nhng năm đầu thế k 21, quan nim y đã b bãi b. Ngày nay người
ta thích s đa dng, không ai ging ai nên các thương hiu nh pht lên vi nhng mu hoàn toàn mi
l”, Jaqui, phó ch tch cp cao thi trang ca hàng Saks Fifth Avenue ti New York nói “Bây gi, ngôi
sao nào, cô gái nào cũng mun mình là người đầu tiên trưng din mt mi s được nhiu người bt chước”.
S bùng phát ca các thương hiu nh nhanh chóng lt vào tm nhm ca các ngh sĩ tr th được gii
thích bi s “ni dylàm khác người ta, sng khác người ta, ăn khác người ta ,ti sao tôi c ung phê
Starbucks như mi người?. Chính nhng câu hi đặt ra như thế các ngh sĩ sành điu đã đến vi
nhng thương hiu còn xa l vi đám đông tieu dùng.
Khi nói v du thơm nhiu ngh sĩ ca ngày hôm nay nhc đến nhng ca hàng nh, chng hn như Colette
Paris hay Seoop New York City, ch không h nói đến các ca hàng Sephora vn trưng bày, bán ra
hàng ngàn muì hương thơm khác nhau.
Năm 1994, t qun đảo Đông n Pháp, nơi làm ch ca hàng Calypso, Christiane Celle, người Pháp “di
trú” lên sng trong khu ph Nolita New York. Nhng chiếc aó blouse ct kiu dân dã t các khúc vi màu
sáng tươi mát ca đã tr thành nhng mt hàng thi trang phi ca nhiu người mu thi trang n
ngh sĩ tr. Mc vi qun jeans lưng x, y lưng to bn ,chúng biu hin cho s ch lâu năm ca nhng
thương hiu lng danh thế gii như Prada, Gucci, Versace.
Không lâu sau đó, Tom Ford, nhà thiết kế thi trang người M làm vic cho nhà Yves Saint Laurent, Pháp
đã sao chép kiu thi trang Bohemian y ca Calypso-Christianee Celle. đã xut hin c trên trang bià
tp chí Vogue s tháng 9/2001.
Theo Kate Bess, nhà báo chuyên v thi trang ca tp chí Time - M thì còn mt lý do khác quan trng hơn
gii thích cho s nhanh nhy ca các thương hiu nh. Đó yếu t giá r hơn giá các sn phm thi trang
cu các thương hiu lng danh thế gii.
vấn đề marketing hiện nay - Trang 2
vấn đề marketing hiện nay - Người đăng: thily-bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
vấn đề marketing hiện nay 9 10 57