Ktl-icon-tai-lieu

vấn đề sinh con thứ 3

Được đăng lên bởi thanthithuy1994
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 65 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyên nhân
Công tác dân số chủ yếu chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, vận động, tư vấn nên
còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc giảm tỷ lệ sinh con thứ 3.
Tập tục “trọng nam, khinh nữ”, phải có con trai để “nối dõi” đã ăn sâu trong
tiềm thức của nhiều gia đình. Một số gia đình khá giả lại có quan niệm “thêm
con, thêm lộc” nên muốn sinh thêm con thứ ba, thứ tư. Vợ chồng chị Nguyễn
Thị Yến, thôn Quyết Thắng, thị trấn Sơn Dương có 2 người con gái đã lớn vẫn
quyết định sinh thêm con thứ 3 nhằm kiếm cậu con trai nối dõi. Chị Yến biết
rằng Nhà nước chỉ cho phép mỗi cặp vợ chồng đẻ từ 1-2 con nhưng gia đình
vẫn muốn có con trai để “có nếp, có tẻ”, để trong các buổi giao lưu, gặp gỡ
không bị trêu chọc là đẻ toàn “vịt giời” chỉ được ngồi mâm dưới.

Giai phap
Hàng năm các ngành chức năng từ huyện đến cơ sở luôn đẩy mạnh các hoạt
động truyền thông trực tiếp, tư vấn, nói chuyện chuyên đề, cung cấp tờ rơi,
tranh ảnh, tập san, tạp trí về các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật
của Nhà nước về lợi ích của quy mô gia đình ít con; tư vấn việc lựa chọn và sử
dụng các biện pháp tránh thai, gói dịch vụ KHHGĐ. Trong công tác tuyên
truyền được đặc biệt chú trọng những cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, gia
đình sinh 2 con trở lên, sinh con một bề, những cặp vợ chồng chưa sử dụng các
biện pháp tránh thai để cung cấp thông tin.
Triển khai mô hình can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết
thống, cho các hộ gia đình ký cam kết không tổ chức cưới tảo hôn, kết hôn cận
huyết thống.
iểu rõ sự cần thiết và lợi ích của kế hoạch hóa gia đình, thực hiện gia đình ít
con. Từ đó tạo nên sự chuyển biến lớn trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và
người dân về kế hoạch hóa gia đình, tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ
sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại .
Cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, Chính
quyền, kiểm tra, rà soát để bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, hương ước, quy ước
liên quan đến công tác dân số – KHHGĐ; kịp thời củng cố, kiện toàn Ban Chỉ
đạo công tác dân số cấp huyện, xã, thị trấn, đồng thời xây dựng quy chế,
chương trình hoạt động cụ thể . Uỷ ban nhân dân các xã, xóm có chính sách đầu
tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, hỗ trợ kinh phí cho Ban Dân số –
KHHGĐ hoạt động, đặc biệt ưu tiên trong công tác truyền thông, vận động.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách dân
số – KHHGĐ bằng cách: ban chỉ đạo công tác dân số – KHHGĐ huyện, xã xây
dựng kế h...

 !"#
$%&#'(')*+,-*./0
1&2345,'67&+(*5 8397 :)*
,.55 ;0<!5 ;'+(=5,3,
*,!7,,*.>5."0?@ABC
1BDE1FB#GHI"H(J"K* :LM
= B,*./N,',*590BD>
NO"L*&P&,Q%&@A RSTJ*"5 ;
M,(*5 83(&(R7 8*>U5*"%&V
'>B4O R*O3BK7 "@A,,"L0
vấn đề sinh con thứ 3 - Trang 2
vấn đề sinh con thứ 3 - Người đăng: thanthithuy1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
vấn đề sinh con thứ 3 9 10 227