Ktl-icon-tai-lieu

Vấn đề sử dụng nước sạch ở Việt Nam

Được đăng lên bởi Porrasit Mén
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 587 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
KHOA ĐỊA LÍ



VẤN
ĐỀ SỬ
DỤNG
GVHD: ThS. Traàn Nguyeãn Thanh Ngaân
Nhoùm thöïc hieän:



Tạ Chí Thanh (K40.603.085)
Vũ Thị Thanh Sen (K40.603.082)

TP.HCM, thaùng 11, naêm 2014

TP.HCM , 11/2014

Nhoùm 5: Taï Chí Thanh – Vuõ Thò Thanh Sen

Vấn đề sử dụng nước sạch

Muïc luïc:

Trang 1

Nhoùm 5: Taï Chí Thanh – Vuõ Thò Thanh Sen

N
I.

Vấn đề sử dụng nước sạch

Lôøi môû ñaàu:
öôùc giöõ moät vai troø ñaëc bieät trong vieäc duy trì vaø phaùt trieån söï soáng
cuûa con ngöôøi. Vaán ñeà söû duïng nöôùc saïch trôû thaønh moät vaán ñeà böùc
thieát trong xaõ hoäi ngaøy nay. Hieän nay löôïng nöôùc saïch khoâng ñuû cung
caáp cho con ngöôøi vaø caùc aûnh höôûng cuûa noù ñeán ñôøi soáng ngaøy caøng

nghieâm troïng. Treân theá giôùi hieän nay coù khoaûng 2 trieäu ngöôøi ñang ñoái maët vôùi nguy cô
thieáu nöôùc sinh hoaït trong ñoù coù 300 trieäu ngöôøi ñang soáng trong tình traïng thieáu nöôùc.

II. Khaùi nieäm nöôùc saïch:
Nöôùc saïch laø nöôùc coù theå söû duïng tröïc tieáp hoaëc hay sau khi loïc thoûa maõn caùc
yeâu caàu chaát löôïng sau:






Khoâng maøu.
Khoâng muøi.
Khoâng vò laï.
Khoâng chöùa caùc thaønh phaàn gaây aûnh höôûng ñeán söùc khoûe cuûa con ngöôøi.
Coù theå duøng ñeå aên uoáng sau khi ñun soâi.

Nöôùc saïch laø nöôùc chæ chaáp nhaän moät caùc hôïp chaát hoøa tan, caùc ion hoøa tan vôùi
moät vi löôïng raát nhoû.

III. Vai troø cuûa nöôùc saïch ñoái vôùi söï soáng:

N

öôùc coù vai troø voâ cuøng quan troïng vôùi söï soáng cuûa con ngöôøi cuõng nhö caùc
loaøi sinh vaät khaùc treân Traùi Ñaát. Nöôùc laø nguoàn taøi nguyeân quyù giaù nhöng
khoâng phaûi laø voâ taän, nöôùc caàn cho moïi söï soáng vaø phaùt trieån.

Trang 2

Nhoùm 5: Taï Chí Thanh – Vuõ Thò Thanh Sen

Vấn đề sử dụng nước sạch

Nöôùc treân Traùi Ñaát bao goàm nöôùc toaøn boä caùc ñaïi döông, bieån, vònh, soâng, hoà,
ao, ñaàm, nöôùc ngaàm, hôi nöôùc trong baàu khí quyeån. Treân Traùi Ñaát coù khoaûng 94% laø
nöôùc maën, chæ coù 2% - 3% laø nöôùc ngoït. Nöôùc ngoït chieám moät löôïng raát nhoû trong töï
nhieân döôùi daïng nöôùc maët, nöôùc ngaàm, baêng tuyeát…

IV.1

Vai troø cuûa nöôùc ñoái vôùi con ngöôøi:

Nöôùc laø taøi nguyeân quyù giaù vaø raát caàn thieát cho hoaït ñoäng soáng cuûa con ngöôøi
cuõng nhö caùc sinh vaät khaùc. Nöôùc chieám 74% troïng löôïng cuûa treû sô sinh, 50% ñeán 60%
troïng löôïng cuûa moät ngöôøi nam
tröôûng thaønh vaø 50% ñoái vôùi
ngöôøi phuï nöõ tröôûng thaønh.
Nöôùc caàn thieát cho söï taêng
tröôûng vaø duy trì cô theå...

TRƯỜNG ĐẠI HC SƯ PHM TP.HCM
KHOA ĐỊA LÍ
V
N
ĐỀ S
DNG
GVHD: ThS. Traàn Nguyeãn Thanh Ngaân
Nhoùm thöïc hieän:
T Chí Thanh (K40.603.085)
Vũ Th Thanh Sen (K40.603.082)
TP.HCM, thaùng 11, naêm 2014
TP.HCM , 11/2014
Vấn đề sử dụng nước sạch ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vấn đề sử dụng nước sạch ở Việt Nam - Người đăng: Porrasit Mén
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Vấn đề sử dụng nước sạch ở Việt Nam 9 10 783