Ktl-icon-tai-lieu

Vấn đề xã hội và chính sách xã hội

Được đăng lên bởi huypham35
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1101 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Vấn đề xã hội và chính sách xã hội

Vấn đề xã hội (VĐXH): Theo C.Mác, nghĩa rộng của khái niệm xã hội là:

"Xã hội - cho dù nó có hình thức gì đi nữa - là cái gì? Là sản phẩm của sự tác động

qua lại giữa những con người" [48, 657].

Trên thực tế, cũng có khái niệm "xã hội" theo nghĩa hẹp hơn, ngang cấp với

khái niệm "chính trị", "kinh tế", "văn hóa". Đó là khái niệm "xã hội" phản ánh những

quan hệ, những hoạt động, những mặt cụ thể hơn của xã hội đã, đang và sẽ nẩy sinh

một cách khách quan tương đối độc lập cùng với các hoạt động kinh tế, chính trị,

văn hóa, nó chứa đựng và phản ánh những VĐXH của con người, là đối tượng

nghiên cứu trực tiếp của CSXH và thực hiện CSXH của quản lý nhà nước. Chóng tôi

xem xét VĐXH theo hướng này.

Tuy nhiên, không thể tách biệt một cách rành rọt VĐXH với các vấn đề
kinh tế, chính trị, văn hóa... Ví dụ: vấn đề việc làm, nghèo đói, công bằng..., nã đã
bao hàm cả VĐXH, kinh tế, chính trị, văn hóa. Những vấn đề đó luôn có liên quan
chặt chẽ với kinh tế, chính trị và văn hóa. Đồng thời, nếu theo nghĩa rộng thì mọi
vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa..., đều mang tính xã hội (vì đều là những vấn đÒ
của các quan hệ giữa người với người).
Từ khi loài người bắt đầu sinh sống thành cộng đồng, thì đồng thời nảy sinh
những quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với cộng đồng và tất
yếu cũng từ đó nẩy sinh những VĐXH dù là dưới dạng thô sơ nhất. Theo các nhà
nghiên cứu phương Tây "vấn đề xã hội" lần đầu tiên được đặt ra vào những năm 30
của thế kỷ 19, như là một khó khăn căn bản, nan giải của một xã hội, trong đó sự bền
vững bị đe dọa và xã hội lâm vào nguy cơ bị tan rã do những điều kiện sinh sống của
những tác nhân, đồng thời là những nạn nhân của cuộc cách mạng công nghiệp. Đó là
sự bần cùng hóa những người lao động, gây nên những căng thẳng xã hội, hậu quả của
quá trình CNH dã man.
Sau này, khái niệm "vấn đề xã hội" thường được nghiên cứu theo nghĩa
hẹp, tương đối độc lập với các vấn đề kinh tế, chính trị. Đối với các nhà nghiên cứu
xã hội học: "Có VĐXH khi những thành viên của một cộng đồng (lớn hay nhỏ)
nhận thấy những dấu hiệu hoặc điều kiện có ảnh hưởng tác động hoặc đe dọa đến
chất lượng cuộc sống của họ (chất lượng cuộc sống ở đây hiểu theo nghĩa rộng),
và đòi hỏi phải có những biện pháp để phòng ngõa, ngăn chặn hoặc giải quyết
tình trạng đó theo hướng có lợi cho sự tồn tại và phát triển của cộng đồng (lớn
hoặc nhỏ)" [72, 18-19].
Từ sù phân tích trên, chúng tôi cho rằng, xét trên bình diện chung n...
Vấn đề xã hội và chính sách xã hội
Vấn đề xã hội và chính sách xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vấn đề xã hội và chính sách xã hội - Người đăng: huypham35
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Vấn đề xã hội và chính sách xã hội 9 10 887