Ktl-icon-tai-lieu

Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyế

Được đăng lên bởi banglinh76
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 396 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết

các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học

A/ Trang bìa

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố:.......................................
- Phòng Giáo dục và Đào tạo:.........................................................
- Trường .........................................................................................
- Địa chỉ:.........................................................................................
- Điện thoại:............................................................

.........................

- Email:............................................................................................
- Tên tình huống
- Môn học chính được HS vận dụng trong giải quyết tình huống
- Các môn học tích hợp:.....................................................................
- Thông tin về học sinh (hoặc nhóm không quá 02 học sinh):
1. Họ và tên.....................................................................................
Ngày sinh...................................

Lớp:.........................

2. Họ và tên.....................................................................................

Ngày sinh...................................

Lớp:.........................

B/ Các trang tiếp theo

1. Tên tình huống
2. Mục tiêu giải quyết tình huống
3. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết tình huống
4. Giải pháp giải quyết tình huống
5. Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống
Mô tả quá trình thực hiện, các tư liệu được sử dụng, các thiết bị sử dụng
trong việc giải quyết tình huống
6. Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống
Mô tả ý nghĩa, vai trò của việc giải quyết tình huống được lựa chọn đối với thực
tiễn học tập và thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội./.

...
Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết
các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học
A/ Trang bìa
- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố:.......................................
- Phòng Giáo dục và Đào tạo:.........................................................
- Trường .........................................................................................
- Địa chỉ:.........................................................................................
- Điện thoại:............................................................ .........................
- Email:............................................................................................
- Tên tình huống
- Môn học chính được HS vận dụng trong giải quyết tình huống
- Các môn học tích hợp:.....................................................................
- Thông tin về học sinh (hoặc nhóm không quá 02 học sinh):
1. Họ và tên.....................................................................................
Ngày sinh................................... Lớp:.........................
2. Họ và tên.....................................................................................
Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyế - Trang 2
Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyế - Người đăng: banglinh76
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyế 9 10 135