Ktl-icon-tai-lieu

Vận dụng những chẩn mực đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng đạo đức, lối sống cho sinh viên Việt Nam hiện nay

Được đăng lên bởi tranviethoangd5k8
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 974 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1
ĐỀ TÀI 2: Vận dụng những chẩn mực đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh để
xây dựng đạo đức, lối sống cho sinh viên Việt Nam hiện nay.
LỜI MỞ ĐẦU
Hồ Chí Minh - Người anh hùng giải phóng dân tộc, vị lãnh tụ vĩ đại của cách
mạng Việt Nam. Suốt cả cuộc đời mình, Người luôn vì dân, vì nước, đấu tranh không
mệt mỏi cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong kho tàng tri thức quý giá mà Người
để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta, điều có giá trị lớn nhất chính là tư tưởng của Người.
Một trong những tư tưởng quan trọng và có ý nghĩa thực tiễn đối với nước ta hiện nay
là tư tưởng về đạo đức.
Hồ Chí Minh không chỉ bàn một cách sâu sắc, cô đọng, thấm thía về vấn đề
đạo đức mà chính bản thân Người; trong suốt cuộc đời, Người đã thực hiện một cách
mẫu mực những tư tưởng và khát vọng đạo đức do mình đặt ra. Trong tư tưởng Hồ Chí
Minh về đạo đức, những phẩm chất đạo đức được Người nêu ra là phù hợp với từng
đối tượng, có khi Người nhấn mạnh phẩm chất này hay phẩm chất khác là nhằm đáp
ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng Việt Nam ở từng giai đoạn nhất định. Bản thân
Người lại thực hiện trước nhất và nhiều nhất những tư tưởng ấy, nhiều hơn cả những
điều Người đã nói, lại vừa là tấm gương đạo đức trong sáng nhất, tiêu biểu nhất đã
được thế giới biết đến và ghi nhận. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ
Chí Minh luôn coi trọng vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng, coi đạo đức là cái gốc,
cái nền tảng của người cách mạng. Việc chăm lo cái gốc, cái nguồn đó phải là công
việc thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân cùng với mỗi gia đình, mỗi người trong xã
hội.
Bên cạnh đó, Hồ Chí Minh rất quan tâm trong việc tu dưỡng đạo đức cho thế
hệ thanh niên trẻ. Và trong thực tế hiện nay, không ít trong một bộ phận thanh niên
sống thiếu lí tưởng, thiếu niềm tin, sống thực dụng, xa rời truyền thống dân tộc...vì
vậy, việc vận dụng những chuẩn mực đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh để áp dụng
xây dựng đạo đức và lối sống cho thanh niên Việt Nam hiện nay là điều rất cần thiết
trong yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Căn cứ vào sự cấp thiết của vấn
đề này, nhóm 3 đã lựa chọn đề tài : “ Vận dụng những chuẩn mực đạo đức trong tư
tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng đạo đức, lối sống cho sinh viên Việt Nam hiện nay”.
Kết cấu của đề bài gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan lý thuyết.
Chương 2: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức.
Chương 3: Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc xây dựng đạo
đức sinh viên hiện nay.

2

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN LÝ THUYẾT
1.1.

Khái niệm đạo đức.

Trong tâm...
1
ĐỀ TÀI 2: Vận dụng những chẩn mực đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh để
xây dựng đạo đức, lối sống cho sinh viên Việt Nam hiện nay.
LỜI MỞ ĐẦU
Hồ C Minh - Người anh hùng giải phóng dân tộc, vị lãnh tụ đại của cách
mạng Việt Nam. Suốt cả cuộc đời mình, Người luôn dân, ớc, đấu tranh không
mệt mỏi cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong kho tàng tri thức quý giá Người
để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta, điều có giá trị lớn nhất chính tư tưởng của Người.
Một trong những tưởng quan trọngý nghĩa thực tiễn đối vớiớc ta hiện nay
là tư tưởng về đạo đức.
Hồ Chí Minh không chỉ bàn một cách sâu sắc, đọng, thấm thía về vấn đề
đạo đức chính bản thân Người; trong suốt cuộc đời, Người đã thực hiện một cách
mẫu mực những tư tưởng và khát vọng đạo đức do mình đặt ra. Trong tư tưởng Hồ Chí
Minh về đạo đức, những phẩm chất đạo đức được Người nêu ra phù hợp với từng
đối tượng, khi Người nhấn mạnh phẩm chất này hay phẩm chất khác nhằm đáp
ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng Việt Nam từng giai đoạn nhất định. Bản thân
Người lại thực hiện trước nhất nhiều nhất những tưởng ấy, nhiều hơn cả những
điều Người đã nói, lại vừa tấm gương đạo đức trong sáng nhất, tiêu biểu nhất đã
được thế giới biết đến và ghi nhận. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ
Chí Minh luôn coi trọng vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng, coi đạo đức là cái gốc,
cái nền tảng của người cách mạng. Việc chăm lo cái gốc, cái nguồn đó phải công
việc thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân cùng với mỗi gia đình, mỗi người trong xã
hội.
Bên cạnh đó, Hồ Chí Minh rất quan tâm trong việc tu dưỡng đạo đức cho thế
hệ thanh niên trẻ. trong thực tế hiện nay, không ít trong một bộ phận thanh niên
sống thiếu tưởng, thiếu niềm tin, sống thực dụng, xa rời truyền thống dân tộc...vì
vậy, việc vận dụng những chuẩn mực đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh để áp dụng
xây dựng đạo đức lối sống cho thanh niên Việt Nam hiện nay điều rất cần thiết
trong yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Căn cứ vào sự cấp thiết của vấn
đề này, nhóm 3 đã lựa chọn đề tài : Vận dụng những chuẩn mực đạo đức trong
tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng đạo đức, lối sống cho sinh viên Việt Nam hiện nay”.
Kết cấu của đề bài gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan lý thuyết.
Chương 2: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức.
Chương 3: Vận dụng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc xây dựng đạo
đức sinh viên hiện nay.
Vận dụng những chẩn mực đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng đạo đức, lối sống cho sinh viên Việt Nam hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vận dụng những chẩn mực đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng đạo đức, lối sống cho sinh viên Việt Nam hiện nay - Người đăng: tranviethoangd5k8
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Vận dụng những chẩn mực đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng đạo đức, lối sống cho sinh viên Việt Nam hiện nay 9 10 841