Ktl-icon-tai-lieu

Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về vấn đề con người trong đời sống xã hội trong việc xây dựng nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay

Được đăng lên bởi Luckygirl Dtt
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 725 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Con người là trung tâm của vũ trụ, là món quà vô giá của tạo hóa. Vì vậy, vấn đề
con người luôn là chủ đề quan trọng nhất của lịch sử triết học từ cổ đại đến hiện đại.
Theo Mác - Lênin con người không chỉ là kết quả của sự tiến hoá cao nhất của tự nhiên
và của sự phát triển xã hội, hơn thế nữa, con người là chủ thể tích cực của mọi hoạt động,
là chủ thể thực sự của các quá trình xã hội và là chủ thể sáng tạo duy nhất. Lịch sử loài
người xét đến mục tiêu cuối cùng là phát triển toàn diện cá nhân trong một xã hội văn
minh, làn sóng văn minh đang đưa loài người tới một kỷ nguyên mới mở ra bao khả năng
để họ tìm ra những con đường tối ưu đi tới tương lai
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm
năm trồng người”. Có thể khẳng định chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng và Đảng Cộng sản
Việt Nam nói chung luôn nhất quán với quan điểm cho rằng con người là vốn quý báu
nhất và giữ vai trò quyết định sự thành bại của mọi hoạt động, đặc biệt khi mà nguồn lực
tài chính và các nguồn lực khác còn khó khăn, hạn hẹp; là sức mạnh nội sinh của dân tộc
Việt Nam. Chính nhờ sức mạnh đó mà chúng ta đã vựơt qua những khó khăn trong quá
khứ, đưa đất nước bước sang một thời kỳ mới, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội không
qua chế độ tư bản chủ nghĩa, thời kỳ xây dựng đất nước, phát triển kinh tế, đẩy mạnh
CNH - HĐH.
Một trong những quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam phương hướng phát
triển đất nước là: Lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát
triển nhanh và bền vững. Tăng trưởng kinh tế gắn với đời sống nhân dân, phát triển văn hoá
giáo dục, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội.
Triết học Mác Lênin là tư tưởng chủ đạo và có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc về vấn đề
con người. Thông qua Triết học Mác - Lênin, chúng ta càng thấy rõ hơn vai trò của con
người đối với sự phát triển của lịch sử loài người.
Với mong muốn tìm hiểu về con người trong triết học Mac – Lênin, nhóm đã lựa
chọn đề tài “Vận dụng quan điểm của chù nghĩa Mac – Lênin về vấn đề con người
trong đời sống xã hội trong việc xây dựng nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay”.

CHƯƠNG I
QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MAC-LÊNIN VỀ CON NGƯỜI
I.

MỘT SỐ QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC VỀ CONG NGƯỜI TRƯỚC MÁC-

I.1.

LÊNIN
Quan niệm về con người trong triết học phương Đông
Những vấn đề triết học về con người là một nội dung lớn trong lịch sử triết học

nhân loại. Đó là những vấn đề: Con người là gì? Bản tính, bản chất con người? Mối quan
hệ giữa con người và thế giới? Con người có thể...
LỜI MỞ ĐẦU
Con người trung tâm của trụ, món quà giá của tạo hóa. vậy, vấn đề
con người luôn chủ đề quan trọng nhất của lịch sử triết học từ cổ đại đến hiện đại.
Theo Mác - Lênin con người không chỉ kết quả của sự tiến hoá cao nhất của tự nhiên
và của sự phát triển xã hội, hơn thế nữa, con người là chủ thể tích cực của mọi hoạt động,
chủ thể thực sự của các quá trình hội chủ thể sáng tạo duy nhất. Lịch sử loài
người xét đến mục tiêu cuối cùng phát triển toàn diện nhân trong một hội văn
minh, làn sóng văn minh đang đưa loài người tới một kỷ nguyên mới mở ra bao khả năng
để họ tìm ra những con đường tối ưu đi tới tương lai
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm
năm trồng người”. thể khẳng định chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng Đảng Cộng sản
Việt Nam nói chung luôn nhất quán với quan điểm cho rằng con người vốn quý báu
nhất giữ vai trò quyết định sự thành bại của mọi hoạt động, đặc biệt khi nguồn lực
tài chính các nguồn lực khác còn khó khăn, hạn hẹp; sức mạnh nội sinh của dân tộc
Việt Nam. Chính nh sức mạnh đó chúng ta đã vựơt qua những khó khăn trong quá
khứ, đưa đất nước bước sang một thời kỳ mới, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội không
qua chế độ bản chủ nghĩa, thời kỳ xây dựng đất nước, phát triển kinh tế, đẩy mạnh
CNH - HĐH.
Một trong những quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam phương hướng phát
triển đấtớc là: Lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố bản cho sự phát
triển nhanh và bền vững. Tăng trưởng kinh tế gắn với đời sng nhân dân, phát trin văn hoá
giáo dc, thc hin tiến b công bằng xã hi.
Triết học Mác Lênintư tưởng chủ đạoý nghĩa thực tiễn sâu sắc về vấn đề
con người. Thông qua Triết học Mác - Lênin, chúng ta càng thấy rõ hơn vai trò của con
người đối với sự phát triển của lịch sử loài người.
Với mong muốn tìm hiểu về con người trong triết học Mac Lênin, nhóm đã lựa
chọn đề tài Vận dụng quan điểm của chù nghĩa Mac Lênin về vấn đề con người
trong đời sống xã hội trong việc xây dựng nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay”.
Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về vấn đề con người trong đời sống xã hội trong việc xây dựng nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về vấn đề con người trong đời sống xã hội trong việc xây dựng nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay - Người đăng: Luckygirl Dtt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về vấn đề con người trong đời sống xã hội trong việc xây dựng nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay 9 10 369