Ktl-icon-tai-lieu

Văn hoá đại cương

Được đăng lên bởi Tuyen Nguyen
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 609 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường: Học Viện Hành Chính Quốc Gia
BÀI THẢO LUẬN
Môn: Chính trị
Câu hỏi 1:
Khái niệm về văn hoá, khái niện về văn hoá chính trị là gì? Trình bày cấu trúc và đặc
điểm của văn hoá chính trị?
Đề cương:
- Văn hoá là gì?
- Văn hoá chính trị là gì?
- Cấu trúc của văn hoá chính trị:
o Xác định cấu trúc của VHCT phải gắn liền với những khía cạnh khác nhau của nó,
có hai phương diện cơ bản:
a. VHCT với tư cách là hệ thống các giá trị.
* Tri thức và sự hiểu biết chính trị.
* Niềm tin và tình cảm chính trị.
* Các truyền thống chính trị.
* Những lý tưởng cao đẹp mà con người phấn đấu đạt tới trong chính trị.
* Quá trình biến những giá trị chính trị đã được thiết lập thành lý tưởng, niềm tin, động cơ,
nhu cầu, thói quen chính trị... trong hoạt động chính trị của chủ thể.
* Những phương tiện chính trị, những chuẩn mực, những phương thức tổ chức và
hoạt động của QLCT được sử dụng để đạt đến mục tiêu chính trị.
* Hệ tư tưởng chính trị.
b. VHCT với tư cách là sản phẩm hoạt động chính trị của các chủ thể chính trị: cá
nhân và tổ chức
* VHCT cá nhân.
* VHCT của tổ chức (văn hóa tổ chức): VH tổ chức gồm 2 phần: phần vô hình và
hữu hình
- Đặc điểm của văn hoá chính trị:
* VHCT bao giờ cũng mang tính giai cấp.
* VHCT mang tính lịch sử - cụ thể.
* VHCT mang tính kế thừa.
* VHCT luôn mang tính đa dạng.
Câu hỏi 2:
Thực trạng hiện tại và phương hướng nâng cao văn hoá chính trị ở nước ta hiện nay. Trình
bày vai trò và chức năng của văn hoá chính trị?
Đề cương:
VHCT có những chức năng rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng của chủ thể chính trị.
Ý nghĩa động lực của VHCT biểu hiện qua các chức năng của nó, đó là:
* VHCT góp phần điều chỉnh, định hướng cho hành vi và các quan hệ xã hội, nâng cao
nhận thức, giáo dục cho các chủ thể chính trị.
* Chức năng tổ chức và quản lý xã hội.
+ VHCT đối với việc xây dựng và phát triển kinh tế.
+ VHCT đối với việc giải quyết các vấn đề chính trị
+ VHCT đối với việc giải quyết các vấn đề xã hội.

* VHCT góp phần đẩy mạnh quá trình XH hóa chính trị mọi hoạt động của các chủ thể.
* VHCT góp phần nâng cao tính chủ động, nhạy bén, sáng tạo của các chủ thể, góp phần
hoàn thiện các qui tắc ứng xử chính trị mang tính nhân văn.
* Chức năng đánh giá và dự báo chính trị.
Thực trạng văn hoá chính trị ở nước ta hiện nay.
Phương hướng và nâng cao văn hóa chính trị ở nươc ta hiện nay.
* Thứ nhất, hình thành và phát triển những cơ sở kinh tế, chính trị, xã hội, tư tưởng cho
VHCT hiện đại.
* Thứ hai, tăng cường công tác giáo dục. Xây dựng lối sống lành mạ...
Trường: Học Viện Hành Chính Quốc Gia
BÀI THẢO LUẬN
Môn: Chính trị
Câu hỏi 1:
Khái niệm về văn hoá, khái niện về văn hoá chính trị gì? Trình bày cấu trúc đặc
điểm của văn hoá chính trị?
Đề cương:
- Văn hoá là gì?
- Văn hoá chính trị là gì?
- Cấu trúc của văn hoá chính trị:
o Xác định cấu trúc của VHCT phải gắn liền với những khía cạnh khác nhau của nó,
có hai phương diện cơ bản:
a. VHCT với tư cách là hệ thống các giá trị.
* Tri thức và sự hiểu biết chính trị.
* Nim tin và tình cm chính tr.
* Các truyền thống chính trị.
* Nhng lý tưng cao đp mà con người phn đấu đt ti trong chính trị.
* Quá trình biến nhng giá tr chính tr đã được thiết lp thành lý tưng, nim tin, đng cơ,
nhu cu, thói quen chính tr... trong hot đng chính tr ca ch th.
* Nhng phương tiện chính trị, những chun mực, những phương thức tổ chc
hot động của QLCT đưc sử dng đ đt đến mục tu chính tr.
* H tư tưởng cnh tr.
b. VHCT vi tư cáchsn phẩm hot động chính trcủa các chthchính tr:
nhân tổ chc
* VHCT cá nhân.
* VHCT ca tchc (văn hóa tchc): VH tổ chức gồm 2 phần: phầnnh
hữu hình
- Đặc điểm của văn hoá chính trị:
* VHCT bao gicũng mang tính giai cp.
* VHCT mang tính lịch s - c th.
* VHCT mang tính kế thừa.
* VHCT luôn mang nh đa dng.
Câu hỏi 2:
Thực trạng hiện tại và phương hướng nâng cao văn hoá chính trị ở nước ta hiện nay. Trình
bày vai trò và chức năng của văn hoá chính trị?
Đề cương:
VHCT có nhng chc năng rt quan trng trong vic nâng cao cht lượng ca chủ th chính tr.
Ý nghĩa động lc ca VHCT biu hin qua các chức năng ca nó, đó là:
* VHCT góp phn điu chnh, định hưng cho hành vi và các quan hxã hi, nâng cao
nhn thc, giáo dc cho c chthchính trị.
* Chức năng tchc và qun xã hi.
+ VHCT đối vi vic xây dng và phát trin kinh tế.
+ VHCT đối vi vic gii quyết các vn đ chính tr
+ VHCT đối vi vic giải quyết các vấn đ xã hi.
Văn hoá đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn hoá đại cương - Người đăng: Tuyen Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Văn hoá đại cương 9 10 640