Ktl-icon-tai-lieu

Văn hóa Việt Nam

Được đăng lên bởi lichking295
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 923 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐÁP ÁN ÔN TẬP MÔN CƠ SỞ VĂN HOÁ VIỆT NAM
Câu 1: Định nghĩa văn hoá của Chủ tịch HCM năm 1942
“Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra
ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ
cho sinh hoạt hàng ngày về mặt ăn ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ các sáng tạo và phát
minh đó tức là văn hóa”
Câu 2: Định nghĩa văn hóa của UNESCO
“Văn hóa là tổng thể nói chung các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra.
Văn hóa là chìa khóa của sự phát triển”
Câu 3: Mối quan hệ giữa văn hóa, văn minh, văn vật, văn hiến

Quan hệ

Khác
nhau

Văn minh
Là trình độ phát triển
nhất định của văn hóa về
phương diện vật chất,
đặc trưng cho một khu
vực rộng lớn, một thời
đại hoặc cả nhân loại

Văn vật
Là khái niệm hẹp để chỉ
những công trình hiện vật
có giá trị nghệ thuật và
lịch sử, khái niệm văn vật
cũng thể hiện sâu sắc tính
dân tộc và tính lịch sử

Văn hiến
Văn hiến (hiến =
hiền tài) – Văn hiến
thiên về những giá
trị tinh thần do
những người có tài
đức chuyển tải, thể
hiện tính dân tộc,
tính lịch sử rõ rệt.

- Văn hóa có bề dày của
quá khứ thì văn minh chỉ
là 1 lát cắt đồng đại.
- Văn hóa bao gồm cả
văn hóa vật chất và tinh
thần thì văn minh chỉ
thiên về khía cạnh vật
chất, kỹ thuật.
- Văn hóa mang tính dân
tộc rõ rệt thì văn minh
mang tính siêu dân tộc –
quốc tế.

Câu 4: Cấu trúc của hệ thống văn hóa
- Văn hoá sản xuất: Nền văn minh nông nghiệp xóm làng với không gian định hình sinh
tồn và phát triển là miền Đồng Bằng sông nước tựa núi tiếp biển.
- Văn hoá vũ trang: Nghệ thuật chiến đấu của người Việt là cơ động bằng thuyền - thạo
thuỷ chiến và dung dân binh hỗ trợ quân binh.
- Văn hoá sinh hoạt: Lối sống của từng cộng đồng, từng gia đình và từng cá nhân được
thể hiện qua cách ăn, cách mặc ,cách ở.
1

Câu 5: Các chức năng của văn hóa
- Tuỳ theo các quan điểm khác nhau mà văn hoá phân loại khác nhau: Văn hoá vật chất và
văn hoá tinh thần; Văn hoá hữu thể và văn hoá vô thể (Unesco)  nhìn từ phương diện cấu trúc
thì văn hoá là hoạt động tinh thần hướng đến việc tạo ra các giá trị chân, thiện, mỹ. Văn hoá là
một thiên nhiên thứ hai, một môi trường thứ 2 nuôi dưỡng con người. Chính vì thế, văn hoá sẽ
mang đến những chức năng xã hội khác nhau.
- Với các góc tiếp cận khác nhau, có các quan điểm về chức năng của văn hoá là khác
nhau:
+ PGS, TS Tạ Văn Thành (bài về khái niệm văn hoá): Chức năng chính là giáo dục - Để
thực hiện chức năng này có các chức năng khác như: Chức...
ĐÁP ÁN ÔN TẬP MÔN CƠ SỞ VĂN HOÁ VIỆT NAM
Câu 1: Định nghĩa văn hoá của Chủ tịch HCM năm 1942
“Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra
ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ
cho sinh hoạt hàng ngày về mặt ăn các phương thức sử dụng. Toàn bộ các sáng tạo phát
minh đó tức là văn hóa”
Câu 2: Định nghĩa văn hóa của UNESCO
“Văn hóa tổng thể nói chung các giá trị vật chất tinh thần do con người sáng tạo ra.
Văn hóa là chìa khóa của sự phát triển”
Câu 3: Mối quan hệ giữa văn hóa, văn minh, văn vật, văn hiến
Văn minh Văn vật Văn hiến
Quan hệ
Là trình độ phát triển
nhất định của văn hóa về
phương diện vật chất,
đặc trưng cho một khu
vực rộng lớn, một thời
đại hoặc cả nhân loại
Là khái niệm hẹp để chỉ
những công trình hiện vật
có giá trị nghệ thuật và
lịch sử, khái niệm văn vật
cũng thể hiện sâu sắc tính
dân tộc và tính lịch sử
Văn hiến (hiến =
hiền tài) – Văn hiến
thiên về những giá
trị tinh thần do
những người có tài
đức chuyển tải, thể
hiện tính dân tộc,
tính lịch sử rõ rệt.
Khác
nhau
- Văn hóa có bề dày của
quá khứ thì văn minh chỉ
là 1 lát cắt đồng đại.
- Văn hóa bao gồm cả
văn hóa vật chất và tinh
thần thì văn minh chỉ
thiên về khía cạnh vật
chất, kỹ thuật.
- Văn hóa mang tính dân
tộc rõ rệt thì văn minh
mang tính siêu dân tộc –
quốc tế.
Câu 4: Cấu trúc của hệ thống văn hóa
- Văn hoá sản xuất: Nền văn minh nông nghiệp m làng với không gian định hình sinh
tồn và phát triển là miền Đồng Bằng sông nước tựa núi tiếp biển.
- Văn hoá trang: Nghệ thuật chiến đấu của người Việt động bằng thuyền - thạo
thuỷ chiến và dung dân binh hỗ trợ quân binh.
- Văn hoá sinh hoạt: Lối sống của từng cộng đồng, từng gia đình từng nhân được
thể hiện qua cách ăn, cách mặc ,cách ở.
1
Văn hóa Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn hóa Việt Nam - Người đăng: lichking295
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Văn hóa Việt Nam 9 10 536