Ktl-icon-tai-lieu

Văn hóa xã hội

Được đăng lên bởi Michell Hồ
Số trang: 178 trang   |   Lượt xem: 3283 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ
VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC
VĂN HÓA - XÃ HỘI XÃ
(Khu vực Đồng bằng)

QUYỂN I: KIẾN THỨC CHUNG

Hà Nội, năm 2012

1

MỤC LỤC

TT

TÊN BÀI

Bài 1

Quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước
về phát triển văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trong thời
kỳ đổi mới.

1

Bài 2

Đường lối của Đảng, Chính sách của Nhà nước về Dân tộc,
Tín ngưỡng và Tôn giáo.

36

Bài 3

Một số vấn đề về quản lý nhà nước và phát triển văn hóa,
gia đình, thể thao và du lịch trong thời kỳ đổi mới.

57

Bài 4

Chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và tiêu chuẩn nghiệp vụ
của công chức văn hóa - xã hội xã.

73

Bài 5

Giới thiệu hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa,
gia đình, thể thao và du lịch.

85

Bài 6

Khái quát văn hóa khu vực Đồng bằng.

114

Bài 7

Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở trên địa bàn xã khu vực
Đồng bằng hiện nay.

131

Bài 8

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
trên địa bàn xã khu vực Đồng bằng.

156

2

TRANG

QUAN ĐIỂM, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC
VỀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ, GIA ĐÌNH, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
TS. NGUYỄN VIẾT CHỨC
Ths. NGUYỄN QUANG HÙNG
Thời lượng: 12 tiết (*)
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về đường lối của Đảng, chính sách
của Nhà nước về phát triển văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trong thời kỳ đổi mới.
2. Yêu cầu: Học viên nắm được kiến thức cơ bản về đường lối của Đảng, chính sách
của Nhà nước về phát triển văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trong thời kỳ đổi mới,
đồng thời ứng dụng có hiệu quả trong hoạt động thực tiễn ở địa phương.
B. NỘI DUNG
Phát triển văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch là nhiệm vụ có tính chiến lược
của sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam, được Đảng và Nhà nước quan tâm đề ra đường lối,
ban hành chính sách phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất
nước, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Công chức văn hoá- xã hội xã là người trực tiếp tham mưu cho cấp ủy, chính
quyền thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển sự nghiệp
văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch ở địa phương.
Chuyên đề này giới thiệu một cách khái quát những quan điểm cơ bản của Đảng,
những chính sách của Nhà nước liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ cụ thể của công chức
văn hoá - xã hội xã khu vực đồng bằng góp phần thiết thực vào chiến lược phát triển
văn hoá, gia đình, thể thao và...
1
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ
VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC
VĂN HÓA - XÃ HỘI XÃ
(Khu vực Đồng bằng)
QUYỂN I: KIẾN THỨC CHUNG
Hà Nội, năm 2012
Văn hóa xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn hóa xã hội - Người đăng: Michell Hồ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
178 Vietnamese
Văn hóa xã hội 9 10 85