Ktl-icon-tai-lieu

Vật chất và ý thức

Được đăng lên bởi ngatltv
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 904 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

Câu 1: Mối quan hệ vật chất và ý thức, ý nghĩa
phương pháp luận, liên hệ thực tiễn?
* Vật chất là gì?
Một số quan điểm trước Mác về vật chất:
+ CNDT: phủ nhận sự tồn tại khách quan của VC
+ CNDV cũ: thừa nhận sự tồn tại khách quan, có
trước của VC nhưng lại quy VC về vật thể hoặc đồng
nhất VC với một thuộc tính nào đó của nó.
Quan điểm của CNDV mác xít:
- Theo Ăng ghen, vật chất là tổng số tất cả các sự
vật tồn tại KQ, bằng cách nào đó được con người
khái quát hóa vào trong đầu óc thành phạm trù vật
chất.
- Lênin đã nêu ra định nghĩa kinh điển về vật
chất: “VC là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực
tại khách quan, được đem lại cho con người trong
cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp
lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm
giác”.
- Đ/n vật chất của Lênin bao hàm các nội dung
sau:
- Các nội dung cơ bản của định nghĩa vật chất:
+ Vật chất là phạm trù triết học (phi cảm tính)
+ Vật chất là những gì có thuộc tính tồn tại khách
quan

2

+ Trong hiện thực, vật chất tồn tại dưới dạng các
vật thể cụ thể cảm tính (không thần bí)
+ Cảm giác, tư duy, ý thức chỉ là sự phản ánh của
vật chất
- Ý nghĩa phương pháp luận của đ/nghĩa VC:
+ Khẳng định lập trường duy vật trong giải quyết
VĐ cơ bản của triết học.
+ Bác bỏ quan niệm siêu hình máy móc về vật
chất.
+ Bác bỏ thuyết không thể biết, cổ vũ con người
phát triển nhận thức.
+ Là cơ sở để xác định vật chất trong đời sống
XH từ đó cho phép xây dựng TGQ duy vật trong lĩnh
vực tự nhiên lẫn lịch sử xã hội.
* Phạm trù ý thức:
- Định nghĩa: Ý thức là mặt tinh thần của đời
sống con người bao gồm tri thức, tình cảm, thái độ,
tâm trạng, ý chí, niềm tin,v,v…, trong đó, tri thức là
yếu tố cốt lõi nhất.
- Kết cấu của ý thức:
+ Theo chiều ngang: tri thức, tình cảm, niềm tin,
lý trí, ý chí… Trong đó, tri thức là yếu tố cốt lõi,
quyết định.
+ Theo chiều sâu: tự ý thức, tiềm thức, vô thức
- Nguồn gốc của ý thức:

3

+ Nguồn gốc tự nhiên: là hoạt động sinh lý thần
kinh của bộ óc người và sự tác động của thế giới vật
chất xung quanh vào bộ óc.
+ Nguồn gốc xã hội: lao động, ngôn ngữ và môi
trường giao tiếp xã hội.
- Bản chất của ý thức:
+ Ý thức là sự phản ánh sáng tạo hiện thực khách
quan vào đầu óc con người.
+ Ý thức bao giờ cũng mang bản chất xã hội, chịu
sự quy định của các điều kiện lịch sử XH.
+ Ý thức mang bản chất giai cấp
+ Ý thức mang bản chất dân tộc
+ Ý thức mang bản chất nhân loại
* Mối quan hệ giữa VC và ý thức:
- VC và ý thức luôn có mối quan hệ biện chứng
với nhau.
+ Vật chất quyết định ý thứ...
Câu 1: Mối quan hệ vật chất và ý thức, ý nghĩa
phương pháp luận, liên hệ thực tiễn?
* Vật chất là gì?
Một số quan điểm trước Mác về vật chất:
+ CNDT: phủ nhận sự tồn tại khách quan của VC
+ CNDV cũ: thừa nhận sự tồn tại khách quan,
trước của VC nhưng lại quy VC về vật thể hoặc đồng
nhất VC với một thuộc tính nào đó của nó.
Quan điểm của CNDV mác xít:
- Theo Ăng ghen, vật chất là tổng số tất cả các sự
vật tồn tại KQ, bằng cách nào đó được con người
khái quát hóa vào trong đầu óc thành phạm trù vật
chất.
- Lênin đã nêu ra định nghĩa kinh điển về vật
chất: “VC một phạm trù triết học dùng để chỉ thực
tại khách quan, được đem lại cho con người trong
cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp
lại, phản ánh tồn tại không lệ thuộc vào cảm
giác”.
- Đ/n vật chất của Lênin bao hàm các nội dung
sau:
- Các nội dung cơ bản của định nghĩa vật chất:
+ Vật chất là phạm trù triết học (phi cảm tính)
+ Vật chất là những gì có thuộc tính tồn tại khách
quan
1
Vật chất và ý thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật chất và ý thức - Người đăng: ngatltv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Vật chất và ý thức 9 10 307