Ktl-icon-tai-lieu

Về dân chủ XHCN ở nước ta

Được đăng lên bởi Huy Lê
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 353 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Về dân chủ XHCN ở nước ta
Thứ tư, 30/11/-0001 - 07:06 AM (GMT+7)
[+] Cỡ chữ: Mặc định

- Nội dung chủ yếu của dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
- Dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong sự nghiệp cách mạng xây dựng,
phát triển chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
1. Nội dung chủ yếu của dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa. Xây dựng
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là một trong những nhiệm vụ lâu dài và trọng yếu, bảo đảm tất cả
quyền lực thuộc về nhân dân. Muốn vậy, vấn đề trung tâm là phải xây dựng, hoàn thiện nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhà nước pháp
quyền không phải cái riêng có của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa xã hội cũng cần thực hiện nhà nước
pháp quyền. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa khác về bản chất với nhà nước pháp quyền tư
sản ở chỗ: pháp quyền dưới chủ nghĩa tư bản thực chất là công cụ của giai cấp tư sản để thống trị
và bóc lột giai cấp công nhân và nhân dân lao động; pháp quyền dưới chủ nghĩa xã hội là công cụ
thể hiện và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Nhà nước pháp quyền quản lý xã hội bằng pháp
luật và các công cụ khác, nhưng việc sử dụng bất cứ công cụ nào cũng phải trong khuôn khổ pháp
luật. Thông qua thực thi pháp luật, nhà nước thể hiện nhân dân là chủ thể của quyền lực chính trị,
thực hiện chuyên chính với mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và nhân dân.
Trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền lực nhà nước là thống nhất, nhưng
có sự phân công rành mạch và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quyền lực nhà nước trong việc
thực hiện ba quyền: lập pháp, hành pháp, tư pháp.
Sau gần 25 năm đổi mới, về cơ bản nước ta đã chuyển đổi thành công từ mô hình kinh tế quan liêu
bao cấp sang mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tiến từ dân chủ nhân dân
lên dân chủ xã hội chủ nghĩa. Hiện nay đang từng bước phát triển và hoàn thiện kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa để tiến lên kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và xây dựng, phát triển
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa hướng tới tương lai tốt đẹp.
2. Dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong sự nghiệp cách mạng xây
dựng, phát triển đất nước ta để tiến lên CNXH
Dân chủ XHCN là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất
nước, xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước
thuộc về nhân dân. ...
Về dân chủ XHCN ở nước ta
Thứ tư, 30/11/-0001 - 07:06 AM (GMT+7)
[+] Cỡ chữ: Mặc định
- Nội dung chủ yếu của dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
- Dân chủ hội chủ nghĩa vừa mục tiêu, vừa động lực trong sự nghiệp cách mạng xây dựng,
phát triển chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
1. Nội dung chủ yếu của dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Dân chủ hội chủ nghĩa bản chất của chế độ hội mới - hội hội chủ nghĩa. Xây dựng
nền dân chủ hội chủ nghĩa một trong những nhiệm vụ lâu dài trọng yếu, bảo đảm tất c
quyền lực thuộc v nhân dân. Muốn vậy, vấn đề trung tâm phải xây dựng, hoàn thiện nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân n, do nhân dân nhân dân. Nhà nước pháp
quyền không phải cái riêng có của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa xã hội cũng cần thực hiện nhà nước
pháp quyền. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa khác về bản chất với nhà nước pháp quyền tư
sản chỗ: pháp quyền dưới chủ nghĩa bản thực chất công cụ của giai cấp sản để thống trị
bóc lột giai cấp công nhân nhân dân lao động; pháp quyền dưới chủ nghĩa hội là công cụ
thể hiện và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Nhà nước pháp quyền quản lý xã hội bằng pháp
luật các công cụ khác, nhưng việc sử dụng bất cứ công cụ nào cũng phải trong khuôn khổ pháp
luật. Thông qua thực thi pháp luật, nhà nước thể hiện nhân dân chủ thể của quyền lực chính trị,
thực hiện chuyên chính với mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và nhân dân.
Trong nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền lực nhà nước thống nhất, nhưng
sự phân công rành mạch và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quyền lực nhà nước trong việc
thực hiện ba quyền: lập pháp, hành pháp, tư pháp.
Sau gần 25 năm đổi mới, về cơ bản nước ta đã chuyển đổi thành công từ mô hình kinh tế quan liêu
bao cấp sang mô hình kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa tiến từ dân chủ nhân dân
lên dân chủ hi chủ nghĩa. Hiện nay đang từng bước phát triển hoàn thiện kinh tế thị trường
định hướng hội chủ nghĩa để tiến lên kinh tế thị trường hội chủ nghĩa xây dựng, phát triển
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa hướng tới tương lai tốt đẹp.
2. Dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong sự nghiệp cách mạng xây
dựng, phát triển đất nước ta để tiến lên CNXH
Dân chủ XHCN bản chất của chế độ ta, vừa mục tiêu, vừa động lực của sự phát triển đất
nước, xây dựng từng bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước
thuộc về nhân dân. Dân chủ phải được thực hiện trong cuộc sống thực tế từng cấp và trên tất cả
các lĩnh vực thông qua hoạt động của Nhà nước do nhân dân bầu ra phải được thể chế hóa
bằng pháp luật, được pháp luật bảo đảm. Cách mạng Việt Nam từ khi Ðảng lãnh đạo, bất kỳ
Về dân chủ XHCN ở nước ta - Trang 2
Về dân chủ XHCN ở nước ta - Người đăng: Huy Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Về dân chủ XHCN ở nước ta 9 10 813