Ktl-icon-tai-lieu

Về nền hành chính thời Nguyễn (1802-1883)

Được đăng lên bởi nilovensomuch
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 435 lần   |   Lượt tải: 0 lần
XŠPŠPJvPJEJ’PJVTKŠWPIW[ŒP
VJžKM­

WU’QWK¥WKDQKWKDQK 

%

UL TXD EÂQ WUL¬X YXD ˆ¡X 

F½  7KDQK O“L W\ &’F 7KDQK O“L W\ FËD EÃ

 QK 1JX\®Q ˆà [ƒ\ GÓQJ

+à Eà %LQK Y Eà +±QK ˆ‡ÈF SKƒQ FKLD

QKÑQJ WKL¯W FK¯ QJ\ FQJ WK­ KL°Q W·QK

WKHR ˆ¸D SK‡†QJ WUÓF WL¯S TXQ O×  F…QJ

FK¤WW¥SWUXQJYWKÂQJQK¤WY¬P WKQK

YL°FFKË\¯XOWKXWKX¯O¤\ELQK[ªWNL°Q

FK·QK 7X\ QKL„Q Y¬ WÀ FKÒF KR“W ˆÃQJ

WÎQJ&’F7KDQKO“LW\FËDEÃ/“LEÃ/®Y

QK¤W OWURQJF†FK¯SKÂLKÈS YJL’PV’W

Eà &…QJ ˆ‡ÈF SKƒQ FKLD WKHR WÏQJ OR“L

Q¬Q KQK FK·QK WKÄL NÔ Q\ ˆà EÃF OÃ
QKL¬XˆL¬XE¤WF¥S

FKX\„Q P…Q WURQJ FKÒF WU’FK FËD EÃ 1‚P
 WUL¬X *LD /RQJ O¥S 7K¸ WK‡ YL°Q YÇL

«

 7UXQJ onQJ QKÑQJ WKL¯W FK¯ KQK

F’F FKÒF 7K¸ WK‡ 7K¸ KQ ¯Q WUL¬X 0LQK

FK·QK FKË \¯X O %œ 1œL FxF &n PƒW YLQ

0°QK7K¸WK‡YL°Qˆ‡ÈFˆÀLWKQK9‚QWK‡

im VxW YLQ 7KmQJ FK‘QK Vª W\ %à WK± F½

SK¹QJ  U¿L 1ÃL F’F  7Ï PÃW

/¦FEœV’XEÃOU‡ÄQJFÃWFËDWUL¬Xˆ±QK

7K¸WK‡YL°QW¥SKÈSYLF¥QWK¡QJLÍSQK

YÇL FKÒF WU’FK SKQ ’QK QKL¬X P W FËD

YXD YL°F JL¤\ WÄ VÀ V’FK ˆ¯Q 1œL FxF ˆà

F…QJ YL°F 1K Q‡ÇF E¤\ JLÄ &†TXDQWKXÃF

WKQKPÃWF†TXDQFKX\„QWU’FKˆ‡ÈFFKLD

EȇÈFJ¾LOW\7ÏQ‚PWUňL/°QK

WKQK F’F 7R VDX ˆ½ WR ˆ‡ÈF ˆÀL WKQK

VÐ W\ G‡ÇL WUL¬X *LD /RQJ ˆ‡ÈF EàL E» &¹Q

6Å6Å ˆ‡ÈFFKLD WKQK&K‡†QJJLL

Q W\ 7UÓF [Ò Y F’F 7KDQK O“L W\ YÇL W„Q

TX\¯W QKL¬X SK¡Q NK’F QKDX FËD F…QJ YL°F

J¾L UL„QJ FËD WÏQJ W\ FK² U¼ FKÒF Q‚QJ KD\

Y‚Q SK¹QJ QK‡  WL¯S QK¥Q VDR OÎF F’F WKÒ

ˆ¸D EQ SKÎ WU’FK

Q W\ 7UÓF [Ò O F†

JL¤\ WÄ VÀ V’FK F…QJ Y‚Q W¤X VÇ FËD TXDQ

TXDQY‚QSK¹QJEÃ7KDQKO“LW\OF†TXDQ

O“LWU±QK E’RF…QJ YL°FVR“QWKRGÎFK²Y

FKX\„Q P…Q WKÏD KQK WÏQJ PQJ F…QJ

SK„ ˆ’S FËD QK YXD WU±QK YXD SK„ FKX¢Q

YL°F WKXÃF FKÒF WU’FK FËD EÃ 6Â 7KDQK O“L

U¿LFKX\­QJLDRFKRF’FEÃJLLTX\¯W.KÂL

^

^

W\ QKL¬X KD\ ·W WXÔ WKHR NKÂL O‡ÈQJ F…QJ

O‡ÈQJ F…QJ YL°F Y‚Q SK¹QJ V© SKQ ’QK

YL°F 7URQJ WKÄL NÔ  EÃ /“L OX…Q

PÒF ˆÃ oWKƒQ FK·QKp FËD QK YXD 4X’

F½  7KDQK O“L W\ EÃ +Ã F½  7KDQK O“L W\

WU±QK WÏ 7K¸ WK‡ YL...
XPPJvPJEJPJVTKWPIW[P
VJKM


%
Về nền hành chính thời Nguyễn (1802-1883) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Về nền hành chính thời Nguyễn (1802-1883) - Người đăng: nilovensomuch
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Về nền hành chính thời Nguyễn (1802-1883) 9 10 52