Ktl-icon-tai-lieu

VỀ QUAN ĐIỂM “ĐỨC LÀ GỐC” TRONG TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Được đăng lên bởi Hoàng Phú
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 495 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VỀ QUAN ĐIỂM “ĐỨC LÀ GỐC”
TRONG TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
CRITERIA “EHTHICS IS THE CORE VALUE”
IN HO CHI MINH' IDEA ON ETHICS
TRẦN NGỌC ÁNH
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

TÓM TẮT
Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng hàng đầu về đạo đức, nhất là đạo đức cách mạng. "Đức là gốc"
là quan điểm cơ bản, xuyên suốt và nhất quán trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Với Hồ
Chí Minh, đạo đức không chỉ là "gốc", là nền tảng, là nhân tố chủ chốt của người cách mạng
mà còn là thước đo lòng cao thượng của con người. "Đức là gốc" còn vì có đức sẽ có trí. Vì
thế, Đảng cũng phải lấy "đức làm gốc", Đảng phải "là đạo đức, là văn minh". Xây dựng Đảng
trước hết phải bắt đầu từ nền tảng đạo đức.
ABSTRACT
Ho Chi Minh is the leading thinker on ethics especially revolutionary ethics. "Ethics is the core
value" is the basic idea that goes through and is consistent in Ho Chi Minh's idea on ethics.
With Ho Chi Minh, ethics is not only the core value, the foundation and the key factor of
revolutionary follower but also the yardstick of nobleness of humankind. It is said that ethics is
the core value because ethics entails wisdom. Therefore, it is important for our party us to use
ethics as the core value. Party has to symbolize ethics and civilization. Building and developing
our party should start from ethnics.

1. Đặt vấn đề
Trong lịch sử thế giới hiện đại, Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ cách mạng và nhà tư tưởng
quan tâm hàng đầu đến vấn đề đạo đức. Trước Hồ Chí Minh, các nhà sáng lập ra chủ nghĩa
Mác – Lênin đã xây dựng lý luận khoa học về đạo đức, nhưng chưa có điều kiện bàn nhiều về
đạo đức của những người cách mạng. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh
đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực đạo đức nhất là đạo đức cách mạng. Tư tưởng đạo đức của
Người bao quát mọi đối tượng, đề cập đến mọi lĩnh vực hoạt động của con người, trên mọi
quan hệ xã hội với phạm vi rộng, hẹp khác nhau. Phương pháp luận của Hồ Chí Minh là quy
tất cả thành ba mối quan hệ chủ yếu của mỗi người – đó là đối với mình, đối với người, đối
với việc. Xuyên suốt trong các mối quan hệ đó là quan điểm “Đức là gốc”, một quan điểm cơ
bản trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Đã có nhiều bài viết, nhiều tác giả quan tâm nghiên
cứu và đi sâu phân tích quan điểm “Đức là gốc” của Hồ Chí Minh, nhưng theo chúng tôi, vẫn
còn một số khía cạnh xung quanh quan điểm này cần phải được làm sáng tỏ thêm. Bài viết này
là một cố gắng nghiên cứu của tác giả theo tinh thần đó.
2. Nội dung cơ bản của quan niệm “Đức là gốc” trong tư...
VỀ QUAN ĐIỂM “ĐỨC LÀ GỐC”
TRONG TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
CRITERIA “EHTHICS IS THE CORE VALUE”
IN HO CHI MINH' IDEA ON ETHICS
TRẦN NGỌC ÁNH
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
TÓM TẮT
Hồ Chí Minh nhà tưởng hàng đầu về đạo đức, nhất đạo đức cách mạng. "Đức gốc"
quan điểm bản, xuyên suốt nhất quán trong tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Với Hồ
Chí Minh, đạo đức không chỉ "gốc", nền tảng, nhân tố chủ chốt của người cách mạng
còn thước đo lòng cao thượng của con người. "Đức gốc" còn đức sẽ trí.
thế, Đảng cũng phải lấy "đức làm gốc", Đảng phải "là đạo đức, văn minh". Xây dựng Đảng
trước hết phải bắt đầu từ nền tảng đạo đức.
ABSTRACT
Ho Chi Minh is the leading thinker on ethics especially revolutionary ethics. "Ethics is the core
value" is the basic idea that goes through and is consistent in Ho Chi Minh's idea on ethics.
With Ho Chi Minh, ethics is not only the core value, the foundation and the key factor of
revolutionary follower but also the yardstick of nobleness of humankind. It is said that ethics is
the core value because ethics entails wisdom. Therefore, it is important for our party us to use
ethics as the core value. Party has to symbolize ethics and civilization. Building and developing
our party should start from ethnics.
1. Đặt vấn đề
Trong lịch sử thế giới hiện đại, Hồ Chí Minh vị lãnh tụ cách mạng nhà tưởng
quan tâm hàng đầu đến vấn đề đạo đức. Trước Hồ Chí Minh, c nhà sáng lập ra chủ nghĩa
Mác – Lênin đã xây dựng luận khoa học về đạo đức, nhưng chưa điều kiện bàn nhiều về
đạo đức của những người cách mạng. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh
đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực đạo đức nhất đạo đức cách mạng. tưởng đạo đức của
Người bao quát mọi đối tượng, đề cập đến mọi lĩnh vực hoạt động của con người, trên mọi
quan hệ hội với phạm vi rộng, hẹp khác nhau. Phương pháp luận của Hồ Chí Minh quy
tất cả thành ba mối quan hệ chủ yếu của mỗi người đó đối với mình, đối với người, đối
với việc. Xuyên suốt trong các mối quan hệ đó quan điểm “Đức gốc”, một quan điểm
bản trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Đã nhiều bài viết, nhiều tác giả quan tâm nghiên
cứu đi sâu phân tích quan điểm “Đức gốc” của Hồ Chí Minh, nhưng theo chúng tôi, vẫn
còn một số khía cạnh xung quanh quan điểm này cần phải được làm sáng tỏ thêm. Bài viết này
là một cố gắng nghiên cứu của tác giả theo tinh thần đó.
2. Nội dung cơ bản của quan niệm “Đức là gốc” trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh không để lại những trước tác đạo đức lớn [xét về dung lượng tác phẩm]
nhưng những tưởng lớn của Người về đạo đức lại hiển hiện rất trong những bài nói, i
viết ngắn gọn, đọng, hàm súc, theo phong cách luận phương Đôngrất quen thuộc với
con người Việt Nam. tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của
VỀ QUAN ĐIỂM “ĐỨC LÀ GỐC” TRONG TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH - Trang 2
VỀ QUAN ĐIỂM “ĐỨC LÀ GỐC” TRONG TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH - Người đăng: Hoàng Phú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
VỀ QUAN ĐIỂM “ĐỨC LÀ GỐC” TRONG TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 9 10 311