Ktl-icon-tai-lieu

Vẽ sơ đồ phân tách công việc của dự án đào tạo nghề và tạo việc làm chô nông dân mất đất của tỉnh Bắc Ninh

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 128 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Website:  Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

Đề bài: Vẽ sơ đồ phân tách công việc của dự án đào tạo nghề và tạo việc làm chô nông
dân mất đất của tỉnh Bắc Ninh
BỐ CỤC BÀI LÀM
1. Giới thiệu dự án
2. Cơ cấu công việc và cơ cấu tổ chức của dự án
2.1Cơ cấu công việc
2.2Cơ cấu tổ chức
3. Xác định các trách nhiệm cụ thể
3.1Ma trận nhiệm vụ-trách nhiệm
3.2Các trách nhiệm cụ thể của các thành viên ban quản lý dự án
4. Lịch trình và kế hoạch ngân quỹ
4.1Lịch trình
4.2Ngân quỹ

1

Website:  Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

Bài làm:
1. Giới thiệu dự án
 Tên dự án: Dự án đào tạo nghề và tạo việc làm cho nông dân bị mất đất của tỉnh
Bắc Ninh
 Chủ đầu tư: Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Bắc Ninh
 Nguồn vốn đầu tư là từ ngân sách nhà nước và ngân sách tỉnh Bắc Ninh với tổng
số vốn đầu tư là 785 tỷ VND (theo quyết định số 2962/QĐ-BNN-TCCB ký ngày
4/11/2009)
 Mục tiêu của dự án đào tạo nghề và việc làm cho nông dân bị mất đất. Đào tạo
kỹ thuật nông nghiệp cho nông dân; Giúp người nông dân có định hướng sản
xuất nhằm đưa lại hiệu quả kinh tế cao. Đào tạo nghề phù hợp với trình độ của
nông dân và điều kiện sản xuất tại địa phương.
 Thời gian thực hiện dự án dự kiến kéo dài trong 2 năm: 02/2010 -08/2010

2. Cơ cấu công việc và cơ cấu tổ chức của dự án
2.1Cơ cấu công việc

2

Website:  Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

2.2Cơ cấu tổ chức

3

Website:  Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

3. Xác định các trách nhiệm cụ thể
3.1Ma trận nhiệm vụ-trách nhiệm

4

Website:  Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

TP đào tạo

Đào
tạo
nghề

Mua sắm trang thiết bị
Xây dựng chương trình

TP marketing

TP

việc

kết

làm

với

nhân sự

Ktoán

Nhân

Nhân

Nhân

Nhân Nhân Nhân

Nhân Nhân

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

kỹ

tư vấn đào

NC

đối

truyền

tuyển hành

tạo

MT

ngoại thông

thuật
x

dụng

x
x
x
x

nghiệp
Nghề

x

cơ khí
Nghề

x

điện từ
Liên

– TP
-TC
Nhân

đào tạo
Tuyển chọn giáo viên
Lựa
NC -MT
Nghề Nghề
chọn
đào
tiểu thủ
nghề
tạo
công

Tạo

HC

x

5

viên

kế

chính toán

Website:  Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

DN
Nông Hỗ
dân

trợ

tự

vốn
Hỗ

làm

x

x

trợ
trang
thiết
bị
Quản

x

lý thu
-chi

6

Website:  Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

3.2Các trách nhiệm cụ thể của các thành viên ban quản lý dự án
- Giám đốc sở lao động thương binh và xã hội có trách ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Đề bài: Vẽ sơ đồ phân tách công việc của dự án đào tạo nghề và tạo việc làm chô nông
dân mất đất của tỉnh Bắc Ninh
BỐ CỤC BÀI LÀM
1. Giới thiệu dự án
2. Cơ cấu công việc và cơ cấu tổ chức của dự án
2.1Cơ cấu công việc
2.2Cơ cấu tổ chức
3. Xác định các trách nhiệm cụ thể
3.1Ma trận nhiệm vụ-trách nhiệm
3.2Các trách nhiệm cụ thể của các thành viên ban quản lý dự án
4. Lịch trình và kế hoạch ngân quỹ
4.1Lịch trình
4.2Ngân quỹ
1
Vẽ sơ đồ phân tách công việc của dự án đào tạo nghề và tạo việc làm chô nông dân mất đất của tỉnh Bắc Ninh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vẽ sơ đồ phân tách công việc của dự án đào tạo nghề và tạo việc làm chô nông dân mất đất của tỉnh Bắc Ninh - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Vẽ sơ đồ phân tách công việc của dự án đào tạo nghề và tạo việc làm chô nông dân mất đất của tỉnh Bắc Ninh 9 10 822