Ktl-icon-tai-lieu

VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG ĐIỀU KIỆN ĐẢNG LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN

Được đăng lên bởi xuanhong
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 3127 lần   |   Lượt tải: 6 lần
MỤC LỤC
NỘI DUNG

Trang

CHƯƠNG I: MỘT SỐ LUẬN ĐIỂM CHUNG CỦA HỒ CHÍ MINH
VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
1.1.

Sự cần thiết phải có Đảng cộng sản và quy luật ra đời của Đảng

cộng sản
1.2.

Đảng cộng sản là một Đảng cách mạng chân chính, tiền phong,

trong sạch và vững mạnh đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân
CHƯƠNG II: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG
TRONG ĐIỀU KIỆN ĐẢNG LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYẾN
2.1. Đề phòng nguy cơ thoái hóa, biến chất khi Đảng trở thành Đảng
cầm quyền
2.2. Những yêu cầu về đổi mới năng lực trí tuệ và hoạch định đường
lối khi Đảng lãnh đạo chính quyền
2.3. Những yêu cầu về xây dựng tổ chức đảng và bồi dưỡng thế hệ
cách mạng cho đời sau
2.4. Tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân và đoàn kết quốc
tế khi Đảng lãnh đạo chính quyền
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, giáo dục và rèn luyện Đảng ta,
Hồ Chí Minh quan tâm xây dựng Đảng lên mạnh cả về chính trị, tư tưởng và

tích chất. Dưới sự lao động của chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta tuyệt đối trung
thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào
điều kiện cụ thể Việt Nam, vạch ra đường lối chính trị, nhiệm vụ chính trị và
luônn bổ sung hoàn chỉnh để đường lối chính trị đó đáp ứng tình hình cụ thể
trong giai đoạn của cách mạng nước ta. Là một đảng chiến đấu cách mạng,
Đảng ta chẳng những cần có đường lối chính trị đúng đắn mà còn phải có sức
chiến đấu co, toàn Đảng phải thống nhất tư tưởng và có năng lực, tính chất thực
hiện giỏi.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng chiếm vị chí đặc biệt quan
trọng trong toàn bộ di sản tư tưởng của Người và trong hoạt động thực tiễn của
Người. Theo Người cách mạng muốn thành công phải có Đảng cách mạng chân
chính lãnh đạo, một lòng một dạ phục vụ nhân dân. Đó là Đảng CSVN- sản
phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong
trào yêu nước Việt Nam.
Việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng không chỉ có ý
nghĩa lý luận khẳng định những công hiến của Người với sự phát triển của học
thuyết Mác - Lênin về Đảng Cộng sản, đặc biệt là Đảng Cộng sản ở các nước
thuộc địa phụ thuộc, kinh tế chậm phát triển mà còn có ý nghĩa thực tiễn to lớn.
Nó giúp cho chúng ta vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người để làm cho Đảng
trong sạch vững mạnh, xứng đáng là lực lượng chính trị lãnh đạo toàn xã hội
thực hiện nhiệm vụ mà cách mạng nước ta hiện nay đặt ra.
Xuất phát từ tầm quan trọng đó cũng như để phù hợp với thời gian và nội
dung của học phần, em xin chọn đề tài: “Tìm hiểu tư t...
MỤC LỤC
NỘI DUNG
Trang
CHƯƠNG I: MỘT SỐ LUẬN ĐIỂM CHUNG CỦA HỒ CHÍ MINH
VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
1.1. Sự cần thiết phải có Đảng cộng sản và quy luật ra đời của Đảng
cộng sản
1.2. Đảng cộng sản một Đảng cách mạng chân chính, tiền phong,
trong sạch và vững mạnh đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân
CHƯƠNG II: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG
TRONG ĐIỀU KIỆN ĐẢNG LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYẾN
2.1. Đề phòng nguy cơ thoái hóa, biến chất khi Đảng trở thành Đảng
cầm quyền
2.2. Những yêu cầu về đổi mới năng lực trí tuệ và hoạch định đường
lối khi Đảng lãnh đạo chính quyền
2.3. Những yêu cầu về xây dựng t chức đảng và bồi ỡng thế hệ
cách mạng cho đời sau
2.4. Tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân và đoàn kết quốc
tế khi Đảng lãnh đạo chính quyền
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Chủ tịch Hồ Chí Minh người sáng lập, giáo dục và rèn luyện Đảng ta,
Hồ C Minh quan tâm xây dựng Đảng lên mạnh c về chính trị, tư ởng
VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG ĐIỀU KIỆN ĐẢNG LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG ĐIỀU KIỆN ĐẢNG LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN - Người đăng: xuanhong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG ĐIỀU KIỆN ĐẢNG LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN 9 10 173