Ktl-icon-tai-lieu

ví dụ triết một mác lê nin

Được đăng lên bởi Phạm Đức Thịnh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 42 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VÍ DỤ TRIẾT MỘT
1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến:

-ví dụ: Về tình hình cách mạng nước trong hai cuộc kháng chiến, nó vừa là
cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ta vừa là một bộ phận của phong trào
cách mạng thế giới, chịu tác động và ảnh hưởng tới phong trào cách mạng
thế giới.
2. Nguyên Lý về sự phát triển

-Ví dụ: sự trưởng thành của con người cả sinh lý lẫn tâm lý.
Tính khách quan thể hiện ở chỗ sự phát triển ấy là tự nó diễn ra ngay từ khi
đứa bé sinh ra thậm chí là ngay trong bụng mẹ^^.
Tính phổ biến: quá trình diễn ra ở mọi người, hàng trăm triệu,tỉ người đều có
quấ trình trưởng thành.
Còn nó phong phú đa dạng ở chỗ, ko ai cùng lớn lên giống nhau, có nguời
béo, có người gầy, có người nhận thức đc nhièu tri thức có người lại nhận
thức kém hơn
3. Quy luật phủ định của phủ định

-Ví dụ: *con tằm - nhộng - ngài - trứng tằm - con tằm
*hạt ngô (khẳng định) – cây ngô (phủ định lần 1) – bắp ngô (phủ định lần 2
– phủ định của phủ định
4. Quy luật mâu thuẫn và thống nhất giữa các mặt đối lập:

-Ví dụ: Trong xã hội công xã nguyên thủy, con người phải đấu tranh với tự
nhiên, trình độ lao động rất sơ khai. Để tồn tại, loài người phát minh ra nhiều
công cụ: rìu đá, lao, chăn nuôi..tức là giải quyết mâu thuẫn giữa sống hoặc
chết đói. Nhờ công cụ cải tiến, của cải làm ra nhiều hơn mức tiêu thụ, dẫn
đến của cải còn thừa tập trung vào một số người, hình thành mâu thuẫn mới
giữa người có của và không có của. Loài người bước sang xã hội phân biệt
giai cấp (Chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản). Khi giai cấp bị áp bức tiêu
diệt giai cấp áp bức (những người không có của tiêu diệt những người có
của) loài người sẽ bước sang xã hội mới, xã hội Xã hội Chủ nghĩa.
5. Lượng và chất

1) Trong năm học bạn không ngừng tích lũy kiến thức, đó gọi là lượng.
Trong khi đó bạn vẫn là học sinh lớp 10, tức là chất chưa đổi chỉ có lượng
đổi. Lượng tích lũy đến khi thi cuối năm (điểm nút) bạn lên lớp 11 thì chất
đã thay đổi.

2) Gọi là học sinh cấp 3 khi đó bạn đang học lớp 10, 11hoặc 12(lượng). Khi
bạn vào đại học, chẳng ai gọi bạn là học sinh cấp 3 nữa(chất đã thay đổi).
3)bạn gọi là học sinh khi bạn học từ lớp 1 đến 12 nhưng vào đại học bạn
dược gọi là sinh viên.
6. Vật chất và ý thức:
-Ví dụ ông bà ta thường hay nói "có tiền mua tiên cũng được" , là sự
nhận thức, "tiền" là vật chất, nghĩa là "tiền" được con người nhận thức nó
có nhiều công dụng và đặc điểm: dùng để mua bán sinh sống . . v. . v . .
...
VÍ DỤ TRIẾT MỘT
1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến:
 !
"#$ !%#&'#!
()!"*#!
+
2. Nguyên Lý về sự phát triển
,-*!'.", / 0$ /+
1234*5,-#367 !-87
)9%:,& !7%;<<+
1#=%28*>.!?4@.)
26*!+
AB##C)*5D  EF.
%:.G7.&9)H9. &
9:I
3. Quy luật phủ định của phủ định
JK!9KK
JLMN)(OP$7LM#')( GQOP%R#LM#')( GS
P#')('#')(
4. Quy luật mâu thuẫn và thống nhất giữa các mặt đối lập:
1TULTU7E'7.#")6-
E) )6,I+V3W !.#
L) ?L++9 !"27$0X,FY
)+Z.L"'" !I9E0
)'"B&#!,F.!$0
X.'!L'+[!.%,TU#$%4
6#MAXL 4#%"O+\6#%(#%9E
46##%9MX.L'E4X.
'O !.,]%,TUTU^UA'_+
5. Lượng và chất
QO1?>%L `79)> ! a+
1)%0 !>, #Qb9 !6)=@ a
)=+[a `7)F?M)3CO% E #QQ6
)U7)=+
ví dụ triết một mác lê nin - Trang 2
ví dụ triết một mác lê nin - Người đăng: Phạm Đức Thịnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ví dụ triết một mác lê nin 9 10 772