Ktl-icon-tai-lieu

Vị trí của triết học Mác trong xã hội hiện đại

Được đăng lên bởi Cao Gia Trang
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 563 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bản chất khoa học và cách mạng của triết học Mác được thể hiện trước hết ở thế
giới quan và phương pháp luận của triết học Mác là kim chỉ nam cho hoạt động
nhận thức và cải tạo xã hội. Thứ hai là sự thống nhất hữu cơ giữa lý luận và thực
tiễn là nguyên tắc nền tảng của triết học Mác. Thứ ba, triết học Mác là sự thống
nhất giữa tính mở, tính phát triển của hệ thống lý luận và tính ổn định của lập
trường duy vật biện chứng và những phương pháp luận cơ bản của nó. Đó là
những giá trị vĩnh hằng của triết học Mác. Những giá trị đó đã làm nên sức sống
của triết học Mác trong xã hội hiện đại, nhưng để giữ được sức sống ấy, bản thân
triết học Mác cũng phải được đổi mới trước những biến đổi của đời sống xã hội
hiện đại.
Với sự sụp đổ của Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu, CHXH đã lâm vào cuộc
khủng hoảng trầm trọng phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đứng trước
những khó khăn và thử thách to lớn. Trước hiện thực đó, các nhà tư tưởng và chính
trị tư sản đã lớn tiếng tuyên bố về “sự cáo chung" của chủ nghĩa Mác - Lênin, ngay
cả những người hôm qua còn được coi là người macxít thì nay, cũng công kích và
phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lêmn. Ở Việt Nam, trong mấy năm gần đây, cũng đã
xuất hiện một số bài viết bày tỏ quan điểm và thái độ tương tự.
Những người phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin đã đưa ra những quan điểm khác
nhau, song khái quát lại, có 3 quan điểm chủ yếu sau:
Thứ nhất, chủ nghĩa Mác là sản phẩm của nền văn minh cơ khí, nó chỉ thích hợp
với thế kỷ XIX chứ không phù hợp với thời đại ngày nay là thời đại khoa học công nghệ, thời đại toàn cầu hoá và văn minh tin học.
Thứ hai, những sai lầm và thiếu sót trong các nước XHCN trước đây (nhất là ở
Liên Xô) là sản phẩm của chủ nghĩa Mác - Lênin. Sự sụp đổ của chế độ XHCN ở
một loạt nước trên thế giới đã chứng tỏ chủ nghĩa Mác - Lênin là một sai lầm.
Thứ ba, chủ nghĩa Mác - Lênin ra đời ở phương Tây, nó chỉ phản ánh lịch sử
phương Tây mà không bao quát được lịch sử phương Đông và Việt Nam. Vì vậy, ở
Việt Nam chỉ cần tư tưởng Hồ Chí Minh là đủ.
Vậy, đâu là sự thật? Đâu là chân lý? Nghiên cứu này góp phần làm sáng tỏ bản
chất khoa học và cách mạng của triết học macxít cũng như vai trò của nó trong xã
hội hiện đại. Đồng thời, đề xuất phương hướng đổi mới lý luận triết học macxít
trong điều kiện hiện đại.
Bản chất khoa học và cách mạng của triết học Mác
Sự phát triển của khoa học và thực tiễn xã hội - lịch sử loài người gần 2 thế kỷ qua
đã minh chứng cho bản chất khoa học và cách mạng của triết học Mác. Bản chất
này của tri...
Bản chất khoa học cách mạng của triết học Mác được thể hiện trước hết thế
giới quan phương pháp luận của triết học Mác kim chỉ nam cho hoạt động
nhận thức cải tạo hội. Thứ hai sự thống nhất hữu giữa luận thực
tiễn nguyên tắc nền tảng của triết học Mác. Thứ ba, triết học Mác sự thống
nhất giữa tính mở, tính phát triển của hệ thống luận tính ổn định của lập
trường duy vật biện chứng những phương pháp luận bản của nó. Đó
những giá trị vĩnh hằng của triết học Mác. Những giá trị đó đã làm nên sức sống
của triết học Mác trong hội hiện đại, nhưng để giữ được sức sống ấy, bản thân
triết học Mác cũng phải được đổi mới trước những biến đổi của đời sống hội
hiện đại.
Với sự sụp đổ của Liên các nước XHCN Đông Âu, CHXH đã lâm vào cuộc
khủng hoảng trầm trọng phong trào cộng sản công nhân quốc tế đứng trước
những khó khăn và thử thách to lớn. Trước hiện thực đó, các nhà tư tưởng và chính
trị tư sản đã lớn tiếng tuyên bố về “sự cáo chung" của chủ nghĩa Mác - Lênin, ngay
cả những người hôm qua còn được coi người macxít thì nay, cũng công kích
phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lêmn. Việt Nam, trong mấy năm gần đây, cũng đã
xuất hiện một số bài viết bày tỏ quan điểm và thái độ tương tự.
Những người phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin đã đưa ra những quan điểm khác
nhau, song khái quát lại, có 3 quan điểm chủ yếu sau:
Thứ nhất, chủ nghĩa c sản phẩm của nền văn minh khí, chỉ thích hợp
với thế kỷ XIX chứ không p hợp với thời đại ngày nay thời đại khoa học -
công nghệ, thời đại toàn cầu hoá và văn minh tin học.
Thứ hai, những sai lầm thiếu sót trong các nước XHCN trước đây (nhất
Liên Xô) sản phẩm của chủ nghĩa Mác - Lênin. Sự sụp đổ của chế độ XHCN
một loạt nước trên thế giới đã chứng tỏ chủ nghĩa Mác - Lênin là một sai lầm.
Thứ ba, chủ nghĩa Mác - Lênin ra đời phương Tây, chỉ phản ánh lịch sử
phương Tây mà không bao quát được lịch sử phương Đông và Việt Nam. Vì vậy, ở
Việt Nam chỉ cần tư tưởng Hồ Chí Minh là đủ.
Vậy, đâu sự thật? Đâu chân lý? Nghiên cứu này góp phần làm sáng tỏ bản
chất khoa học cách mạng của triết học macxít cũng như vai trò của trong
hội hiện đại. Đồng thời, đề xuất phương hướng đổi mới luận triết học macxít
trong điều kiện hiện đại.
Bản chất khoa học và cách mạng của triết học Mác
Sự phát triển của khoa học và thực tiễn xã hội - lịch sử loài người gần 2 thế kỷ qua
đã minh chứng cho bản chất khoa học cách mạng của triết học Mác. Bản chất
này của triết học Mác được thể hiện một cách sâu sắc trước hết, ở thế giới quan
phương pháp luận của nó, các nguyên tắc thống nhất giữa luận thực tiễn,
giữa tính ổn định và tính mở, tính phát triển của nó.
Vị trí của triết học Mác trong xã hội hiện đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vị trí của triết học Mác trong xã hội hiện đại - Người đăng: Cao Gia Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Vị trí của triết học Mác trong xã hội hiện đại 9 10 773