Ktl-icon-tai-lieu

Việt Nam sử lược

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 252 trang   |   Lượt xem: 1714 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Mục-lục
Tựa
Nước Việt Nam

Tự Chủ Thời Đại (Thời kỳ nam bắc phân tranh)
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương

Thượng Cổ Thời Đại
Chương
Chương
Chương
Chương

I
II
III
IV

Họ Hồng Bàng
Nhà Thục
Xã hội nước Tàu
Nhà Triệu

Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương

I
II
III
IV
V
VI

Bắc Thuộc lần thứ nhất
Trưng Vương
Bắc Thuộc lần thứ hai
Nhà Tiền Lý
Bắc Thuộc lần thứ ba
Kết quả của thời đại Bắc Thuộc

Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

Nhà Ngô
Nhà Đinh
Nhà Tiền Lê
Nhà Lý
Nhà Lý (tiếp theo)
Nhà Trần (Thời kỳ thứ nhất)
Giặc nhà Nguyên - I
Giặc nhà Nguyên - II
Nhà Trần (Thời kỳ thứ hai)
Nhà Trần (Thời kỳ thứ ba)
Nhà Hồ
Nhà Hậu Trần
Thuộc nhà Minh
Mười năm đánh quân Tàu
Nhà Lê

Bắc Thuộc Thời Đại

Tự Chủ Thời Đại

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Chương I
Chương II
Chương III
Chương IV
Chương V
Chương VI
Chương VII
Chương VIII
Chương IX
Chương X
Chương XI
Chương XII
Chương XIII
Chương XIV
Chương XV
Chương XVI
Tổng Kết
2

Lịch Triều lược kỷ
Nam triều - Bắc triều
Trịnh Nguyễn phân tranh
Sự chiến tranh
Công việc họ Trịnh làm ở ngoài Bắc
Công việc họ Nguyễn làm ở miền Nam
Người Âu châu sang nước Nam
Vận trung suy của chúa Nguyễn
Họ Trịnh mất nghiệp chúa
Nhà Hậu Lê mất ngôi vua
Nhà Nguyễn Tây Sơn
Nguyễn Vương nhất thống nước Nam

Cận Kim Thời Đại

Nguyễn-thị Thế Tổ
Thánh Tổ
Thánh Tổ (tiếp theo)
Hiến Tổ
Dực Tông
Chế độ tình thế nước Việt Nam cuối đời Tự Đức
Nước Pháp lấy Nam Kỳ
Giặc giã ở trong nước
Quân nước Pháp lấy Bắc kỳ lần thứ nhất
Tình thế nước Nam từ năm Giáp Tuất về sau
Quân nước Pháp lấy Bắc kỳ lần thứ hai
Cuộc bảo hộ của nước Pháp
Chiến tranh với nước Tàu
Loạn ở Trung kỳ
Việc đánh dẹp ở Trung kỳ và Bắc kỳ
Công việc của người Pháp tại Việt Nam

Tựa

cảm tình của người trong nước như thế, bảo rằng lòng vì dân vì nước mở
mang ra làm sao được?

Sử là sách không những chỉ để ghi chép những công việc đã qua mà thôi,
nhưng lại phải suy xét việc gốc ngọn, tìm tòi cái căn nguyên những công việc
của người ta đã làm để hiểu cho rõ những vận hội trị loạn của một nước,
những trình độ tiến hóa của một dân tộc. Chủ đích là để làm cái gương
chung cổ cho người cả nước được đời đời soi vào đấy mà biết cái sự sinh
hoạt của người trước đã phải lao tâm lao lực những thế nào, mới chiếm giữ
được cái địa vị ở dưới bóng mặt trời này.

Nhưng dẫu thế nào mặc lòng, nước ta đã có sử ta thì cũng có thể bởi đó ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Việt Nam sử lược - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
252 Vietnamese
Việt Nam sử lược 9 10 440