Ktl-icon-tai-lieu

Việt Nam sử lược

Được đăng lên bởi thanhtanluphi
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 3882 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trần Trọng Kim

Lời tựa

Sử là sách không những là chỉ để ghi chép những công việc đã qua mà thôi,
nhưng lại phải suy xét việc gốc ngọn, tìm tòi cái căn nguyên những công
việc của người ta đã làm để hiểu cho rõ những vận hội trị loạn của một
nước, những trình độ tiến hoá của một dân tộc. Chủ đích là để làm cái
gương chung cổ cho người cả nước được đời đời soi vào đấy mà biết cái sự
sinh hoạt của người trước đã phải lao tâm lao lực những thế nào, mới chiếm
giữ được cái địa vị ở dưới bóng mặt trời này.
Người trong nước có thông hiểu những sự tích nước mình mới có lòng yêu
nước yêu nhà, mới biết cố gắng học hành, hết sức làm lụng, để vun đắp
thêm vào cái nền xã hội của tổ tiên đã xây dựng nên mà để lại cho mình.
Bởi những lẽ ấy cho nên phàm dân tộc nào đã có đủ cơ quan và thể lệ làm
cho một nước độc lập, thì cũng có sử cả. Nước Việt ta khởi đầu có sử từ
đời nhà Trần, vào quãng thế kỷ thứ XIII. Từ đó trở đi nhà nào lên làm vua
cũng trọng sự làm sử. Nhưng cái lối làm sử của ta theo lối biên niên của
Tàu, nghĩa là năm nào tháng nào có chuyện gì quan trọng thì nhà làm sử
chép vào sách. Mà chép một cách rất vắn tắt cốt để ghi lấy chuyện ấy mà

1

thôi, chứ không giải thích cái gốc ngọn và sự liên can việc ấy với việc khác
là thế nào.
Nhà làm sử lại là người làm quan, vua sai coi việc chép sử, cho nên dẫu thế
nào sự chép sử cũng không được tự do, thường có ý thiên vị về nhà vua
thành ra trong sử chỉ cần chép những chuyện quan hệ đến nhà vua, hơn là
những chuyện quan hệ đến sự tiến hoá của nhân dân trong nước. Vả, xưa
này ta vẫn chịu quyền chuyên chế, vẫn cho việc nhà vua là việc nước. Cả
nước chỉ cốt ở một họ làm vua, cho nên nhà làm sử cứ theo cái chủ nghĩa
ấy mà chép sử, thành ra sử đời nào cũng chỉ nói chuyện những vua đời ấy
mà thôi. Bởi vậy xem sử ta thật là tẻ, mà thường không có ích lợi cho sự
học vấn là mấy.
Sử của mình viết đã không hay, mà người mình lại không mấy người biết
sử. Là vì cái cách học tập của mình làm cho người mình không có thể biết
được sử nước mình. Bất kỳ lớn nhỏ, hễ ai cắp quyển sách đi học thì chỉ học
sử Tàu, chứ không học sử nước nhà. Rồi thơ phú văn chương gì cũng lấy
điển tích ở sử Tàu, chứ chuyện nước mình là nhất thiết không nói đến. Ấy
cũng là vì xưa nay mình không có quốc văn, chung thân chỉ đi mượn tiếng
người, chữ người mà học, việc gì cũng bị người ta cảm hoá, chứ tự mình thì
không có cái gì là cái đặc sắc, thành ra thật rõ như câu phương ngôn: “Việc
nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng!”
Cái sự học vấn mình như thế, cái cảm ...
1
Trn Trng Kim
Li ta
S là sách không nhng là ch để ghi chép nhng công vic đã qua mà thôi,
nhưng li phi suy xét vic gc ngn, tìm tòi cái căn nguyên nhng công
vic ca người ta đã làm để hiu cho rõ nhng vn hi tr lon ca mt
nước, nhng trình độ tiến hoá ca mt dân tc. Ch đích là để làm cái
gương chung c cho người c nước được đời đời soi vào đấy mà biết cái s
sinh hot ca người trước đã phi lao tâm lao lc nhng thế nào, mi chiếm
gi được cái địa v dưới bóng mt tri này.
Người trong nước có thông hiu nhng s tích nước mình mi có lòng yêu
nước yêu nhà, mi biết c gng hc hành, hết sc làm lng, để vun đắp
thêm vào cái nn xã hi ca t tiên đã xây dng nên mà để li cho mình.
Bi nhng l y cho nên phàm dân tc nào đã có đủ cơ quan và th l làm
cho mt nước độc lp, thì cũng có s c. Nước Vit ta khi đầu có s t
đời nhà Trn, vào quãng thế k th XIII. T đó tr đi nhà nào lên làm vua
cũng trng s làm s. Nhưng cái li làm s ca ta theo li biên niên ca
Tàu, nghĩa là năm nào tháng nào có chuyn gì quan trng thì nhà làm s
chép vào sách. Mà chép mt cách rt vn tt ct để ghi ly chuyn y mà
Việt Nam sử lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Việt Nam sử lược - Người đăng: thanhtanluphi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Việt Nam sử lược 9 10 256