Ktl-icon-tai-lieu

Vĩnh Long

Được đăng lên bởi thu-truc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2525 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VĨNH LONG
Vĩnh Long là một tỉnh nằm ở trung tâm khu vực đồng bằng sông Cửu Long, miền Nam Việt
Nam.
1 - Hành chính
Vĩnh Long có 1 thành phố Vĩnh Long và 7 huyện là:
− Huyện Bình Minh
− Huyện Bình Tân (thành lập theo Nghị định 125/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2007)
− Huyện Long Hồ
− Huyện Mang Thít
− Huyện Tam Bình
− Huyện Trà Ôn
− Huyện Vũng Liêm
2 - Địa lý
Tỉnh Vĩnh Long nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, giáp các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp về phía
bắc, Bến Tre về phía đông, Trà Vinh về phía đông nam, Hậu Giang, Sóc Trăng và thành phố
Cần Thơ về phía tây và nam.
Sông, rạch chằng chịt, cù lao nhiều, phù sa màu mỡ, rất thuận lợi cho phát triển du lịch sinh
thái.
3 - Lịch sử
Vĩnh Long ngày nay là một phần của Long Hồ dinh, được hình thành từ năm 1732, bao gồm
các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và một phần của Cần Thơ.
Năm 1732, Chúa Nguyễn thứ bảy là Ninh vương Nguyễn Phúc Trú (1696-1738) đã lập ở phía
nam dinh Phiên Trấn đơn vị hành chính mới là dinh Long Hồ, châu Định Viễn, tức tỉnh Vĩnh
Long ngày nay. Lỵ sở của dinh Long Hồ lúc mới thành lập đóng ở thôn An Bình Đông, huyện
Kiến Đăng, được gọi là đình Cái Bè. Đến năm Đinh Sửu (1757) thì chuyển đến xứ Tầm Bào
(thuộc địa phận thôn Long Hồ, nay là thành phố Vĩnh Long). Thành Long Hồ được xây dựng tại
xứ Tầm Bào là thủ phủ của một vùng rộng lớn.
Nhờ đất đai màu mỡ, giao thông thuận lợi, dân cư đông đúc, việc buôn bán thông thương phát
đạt, địa thế trung tâm…, dinh Long Hồ trở thành một trung tâm quan trọng thời bấy giờ. Để bảo
đảm an ninh quốc gia, Chúa Nguyễn đã thiết lập ở đây nhiều đồn binh như Vũng Liêm, Trà Ôn...
Đến giữa thế kỷ 18, dinh Long Hồ là thủ phủ của vùng đất phía nam và là đại bản doanh của
quân đội nhà Nguyễn có nhiệm vụ phòng thủ, ổn định và bảo vệ đất nước. Sử cũ còn ghi: Vào
năm Canh Dần 1770, tại vùng đất này, lưu thủ dinh Long Hồ đã chặn đánh tan tác quân Xiêm
La do Chiêu Khoa Liên cầm quân, tiêu diệt 300 tên địch, làm tan vỡ âm mưu xâm chiếm nước
Việt của chúng. Nơi đây cũng từng diễn ra nhiều cuộc giao chiến ác liệt giữa nghĩa quân Tây
Sơn và quân Nguyễn Ánh. Năm 1784, tại sông Mang Thít (Vĩnh Long) nghĩa quân Tây Sơn do
Nguyễn Huệ chỉ huy đã đánh bại liên quân Xiêm La do Nguyễn Ánh cầu viện.
3 - Thay đổi hành chính qua các thời kỳ

1

Ngày 27/6/1951, Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ (thuộc chính quyền Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa) nhập hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh thành tỉnh Vĩnh Trà. Huyện Tiểu Cần được
nhập vào huyện Càng Long. Tỉnh Vĩnh Trà tồn tại đến năm 1954.
Trước 1948, huyện Chợ Lác...
1
VĨNH LONG
Vĩnh Long là mt tnh nm trung tâm khu vc đồng bng sông Cu Long, min Nam Vit
Nam.
1 - Hành chính
Vĩnh Long có 1 thành ph Vĩnh Long và 7 huyn là:
Huyn Bình Minh
Huyn Bình Tân (thành lp theo Ngh định 125/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2007)
Huyn Long H
Huyn Mang Thít
Huyn Tam Bình
Huyn Trà Ôn
Huyn Vũng Liêm
2 - Địa lý
Tnh Vĩnh Long nm gia sông Tin và sông Hu, giáp các tnh Tin Giang, Đồng Tháp v phía
bc, Bến Tre v phía đông, Trà Vinh v phía đông nam, Hu Giang, Sóc Trăng và thành ph
Cn Thơ v
phía tây và nam.
Sông, rch chng cht, cù lao nhiu, phù sa màu m, rt thun li cho phát trin du lch sinh
thái.
3 - Lch s
Vĩnh Long ngày nay là mt phn ca Long H dinh, được hình thành t năm 1732, bao gm
các tnh Bến Tre, Trà Vinh và mt phn ca Cn Thơ.
Năm 1732, Chúa Nguyn th by là Ninh vương Nguyn Phúc Trú (1696-1738) đã lp phí
a
nam dinh Phiên Trn đơn v hành chính mi là dinh Long H, châu Định Vin, tc tnh Vĩnh
Long ngày nay. L s ca dinh Long H lúc mi thành lp đóng thôn An Bình Đông, huyn
Kiến Đăng, được gi là đình Cái Bè. Đến năm Đinh Su (1757) thì chuyn đến x Tm Bào
(thuc địa phn thôn Long H, nay là thành ph Vĩnh Long). Thành Long H được xây dng ti
x Tm Bào là th ph ca mt vùng
rng ln.
Nh đất đai màu m, giao thông thun li, dân cư đông đúc, vic buôn bán thông thương phát
đạt, địa thế trung tâm…, dinh Long H tr thành mt trung tâm quan trng thi by gi. Để bo
đảm an ninh quc gia, Chúa Nguyn đã thiết lp đây nhiu đồn binh như Vũng Liêm, Trà Ôn...
Đến gia thế k 18, dinh Long H là th ph ca vùng đất phía nam và là đại bn
doanh ca
quân đội nhà Nguyn có nhim v phòng th, n định và bo v đất nước. S cũ còn ghi: Vào
năm Canh Dn 1770, ti vùng đất này, lưu th dinh Long H đã chn đánh tan tác quân Xiêm
La do Chiêu Khoa Liên cm quân, tiêu dit 300 tên địch, làm tan v âm mưu xâm chiếm nước
Vit ca chúng. Nơi đây cũng tng din ra nhiu cuc giao chiến ác lit gia nghĩa quân Tây
Sơn và quân Nguyn Ánh. Năm 17
84, ti sông Mang Thít (Vĩnh Long) nghĩa quân Tây Sơn do
Nguyn Hu ch huy đã đánh bi liên quân Xiêm La do Nguyn Ánh cu vin.
3 - Thay đổi hành chính qua các thi k
Vĩnh Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vĩnh Long - Người đăng: thu-truc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Vĩnh Long 9 10 727