Ktl-icon-tai-lieu

Vua Gia Long ở Thăng Long

Được đăng lên bởi hoanghoaiat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 873 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG VIII
THĂNG LONG -HÀ NỘI
THỜI NGUYỄN
I. CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH
CUỘC ĐÁNH CHIẾM BẮC THÀNH
CỦA GIA LONG
Cuối tháng 6 năm Tân Dậu (1801), Nguyễn Quang Toản phải bỏ kinh đô Phú Xuân, chạy ra đến Bắc Thành,
đổi lại niên hiệu là Bảo Hưng và ra sức chuẩn bị lực lượng để phản công quân Nguyễn. Đến tháng 12, Quang
Toản đem 3 vạn quân vượt sông Gianh tiến đánh quân Nguyễn, nhưng bị thất bại. Nguyễn Quang Toản đem tàn
quân chạy thoát ra Bắc.
Nguyễn Ánh thắng trận, đem quân trở về Phú Xuân. Trước khi tiến quân ra Bắc Hà, ngày mùng 2 tháng 5
năm Nhâm Tuất (1802), Nguyễn Ánh lập đàn Nam Giao làm lễ tế cáo trời đất, lên ngôi hoàng đế, đặt niên hiệu
Gia Long.
Ngày 21 tháng 5 năm ấy, đại quân của Gia Long bắt đầu ra đi từ Phú Xuân. Ngày 28, quân Nguyễn đánh lấy
Hà Trung. Ngày 1 tháng 6, thủy quân Nguyễn đánh vào cửa Hội, tiến lên chiếm Vĩnh Dinh, bắt được con
Nguyễn Nhạc là Nguyễn Lân. Sau đấy, Gia Long chiếm Nghệ An. Ngày mùng 5, tiến quân đến Thanh Hóa,
chiếm Dương Xá (trấn lỵ Thanh Hóa, bắt được Quang Bàn (em Quang Toản). Ngày mùng 7, Phó đô thống chế
Vũ Văn Doãn bắt được Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân và một số tướng lĩnh ở Thanh Chương (Nghệ An); Vũ
Văn Dũng cũng bị bắt ở huyện Nông Cống (Thanh Hóa). Ngày mùng 9, bộ binh Nguyễn đánh lấy Tam Điệp, rồi
tiến ra Ninh Bình và lấy Châu Cầu (Phủ Lý). Thủy quân Nguyễn vào sông Hồng, ngược lên Vị Hoàng (Nam
Định). Ngày 17, quân Nguyễn tiến vào Bắc Thành - Thăng Long, bắt được hơn 100 con voi.
Ngày 21 tháng 6 năm Nhâm Tuất (1802), Gia Long vào Bắc Thành - Thăng Long. Cuộc hành quân của quân
Nguyễn từ Phú Xuân (Huế) ra đến Thăng Long (Bắc Thành) vừa đúng một tháng tròn.
Vua Tây Sơn Nguyễn Quang Toản biết thế không thể chống giữ được, liền cùng với các em là Quang Thùy,
Quang Thiệu, Quang Dung và các bầy tôi là Tư mã Nguyễn Văn Dụng, Nguyễn Văn Tứ, Đô đốc Tú sang sông
Hồng, chạy lên Xương Giang (Bắc Giang), nhưng thế cùng lực kiệt, người thì tự tử, kẻ thì bị bắt. Triều đại Tây
Sơn đến đây là chấm dứt.

VIỆC SẮP ĐẶT CƠ QUAN HÀNH CHÍNH
TẠI THĂNG LONG
Sau khi chiếm được Bắc Thành từ tay triều Tây Sơn, Gia Long không định đô ở đây mà chọn Phú Xuân
(Huế) làm kinh đô của cả nước. Từ đấy, kinh thành Thăng Long phải chịu một sự chuyển đổi lớn: từ kinh thành
trong hơn 800 năm trước trở thành trấn thành rồi dần dần trở thành tỉnh thành. Sự chuyển đổi ấy có nhiều lý do:
một là các chúa Nguyễn đã từng ở Phú Xuân (Huế) trong mấy trăm năm (từ 1687), ảnh hưởng của nhà Nguyễn
tại miền này có nhiều mà nền nếp tổ chức đã có sẵn, cho nên vu...
CHƯƠNG VIII
THĂNG LONG -HÀ NỘI
THỜI NGUYỄN
I. CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH
CUỘC ĐÁNH CHIẾM BẮC THÀNH
CỦA GIA LONG
Cuối tháng 6 năm Tân Dậu (1801), Nguyễn Quang Toản phải bỏ kinh đô Phú Xuân, chạy ra đến Bắc Thành,
đổi lại niên hiệu là Bảo Hưng ra sức chuẩn bị lực lượng để phản công quân Nguyễn. Đến tháng 12, Quang
Toản đem 3 vạn quân vượt sông Gianh tiến đánh quân Nguyễn, nhưng bị thất bại. Nguyễn Quang Toản đem tàn
quân chạy thoát ra Bắc.
Nguyễn Ánh thắng trận, đem quân trở về Phú Xuân. Trước khi tiến quân ra Bắc Hà, ngày mùng 2 tháng 5
năm Nhâm Tuất (1802), Nguyễn Ánh lập đàn Nam Giao làm lễ tế cáo trời đất, lên ngôi hoàng đế, đặt niên hiệu
Gia Long.
Ngày 21 tháng 5 năm ấy, đại quân của Gia Long bắt đầu ra đi từ Phú Xuân. Ngày 28, quân Nguyễn đánh lấy
Trung. Ngày 1 tháng 6, thủy quân Nguyễn đánh vào cửa Hội, tiến lên chiếm Vĩnh Dinh, bắt được con
Nguyễn Nhạc Nguyễn Lân. Sau đấy, Gia Long chiếm Nghệ An. Ngày ng 5, tiến quân đến Thanh Hóa,
chiếm Dương (trấn lỵ Thanh Hóa, bắt được Quang Bàn (em Quang Toản). Ngày mùng 7, Phó đô thống chế
Văn Doãn bắt được Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân một số tướng lĩnh Thanh Chương (Nghệ An);
Văn Dũng cũng bị bắt ở huyện Nông Cống (Thanh Hóa). Ngày mùng 9, bộ binh Nguyễn đánh lấy Tam Điệp, rồi
tiến ra Ninh Bình lấy Châu Cầu (Phủ Lý). Thủy quân Nguyễn vào sông Hồng, ngược lên Vị Hoàng (Nam
Định). Ngày 17, quân Nguyễn tiến vào Bắc Thành - Thăng Long, bắt được hơn 100 con voi.
Ngày 21 tháng 6 năm Nhâm Tuất (1802), Gia Long vào Bắc Thành - Thăng Long. Cuộc hành quân của quân
Nguyễn từ Phú Xuân (Huế) ra đến Thăng Long (Bắc Thành) vừa đúng một tháng tròn.
Vua Tây Sơn Nguyễn Quang Toản biết thế không thể chống giữ được, liền cùng với các em là Quang Thùy,
Quang Thiệu, Quang Dung các bầy tôi Nguyễn Văn Dụng, Nguyễnn Tứ, Đô đốc sang sông
Hồng, chạy lên Xương Giang (Bắc Giang), nhưng thế cùng lực kiệt, người thì tự tử, kẻ thì bị bắt. Triều đại Tây
Sơn đến đây là chấm dứt.
VIỆC SẮP ĐẶT CƠ QUAN HÀNH CHÍNH
TẠI THĂNG LONG
Sau khi chiếm được Bắc Thành t tay triều Tây Sơn, Gia Long không định đô đây chọn Phú Xuân
(Huế) làm kinh đô của cả nước. Từ đấy, kinh thành Thăng Long phải chịu một sự chuyển đổi lớn: từ kinh thành
trong hơn 800 năm trước trở thành trấn thành rồi dần dần trở thành tỉnh thành. Sự chuyển đổi ấy nhiều lý do:
một các chúa Nguyễn đã từng PXuân (Huế) trong mấy trăm năm (từ 1687), ảnh hưởng của nhà Nguyễn
tại miền này có nhiều mà nền nếp tổ chức đã có sẵn, cho nên vua Gia Long nhà Nguyễn lúc này không muốn dời
đi nơi khác; hai là nhân dân ngoài Bắc khi ấy không tín nhiệm nhà Nguyễn và nhất là tầng lớp sĩ phu Bắc Hà vẫn
tưởng nhớ nhà Lê, cho nên việc đóng đô Thăng Long không lợi cho nhà Nguyễn. Do đấy, Gia Long đã
quyết định đóng đô ở lại nơi cũ là Phú Xuân, không ra Thăng Long và cử Nguyễn Văn Thành làm Tổng trấn Bắc
Thành.
Vua Gia Long ở Thăng Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vua Gia Long ở Thăng Long - Người đăng: hoanghoaiat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Vua Gia Long ở Thăng Long 9 10 879