Ktl-icon-tai-lieu

Wilko case study

Được đăng lên bởi baby-boy-cute-iu
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 465 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giới thiệu :
Wilkinson là một trong những nhà bán lẻ được thành lập từ lâu đời của UK ,
chuyên về thực phẩm , đồ gia dụng , văn phòng phẩm , sản phẩm chăm sóc sức
khỏe và làm đẹp . Đây là một ví dụ cụ thể một doanh nghiệp luôn đáp ứng được
nhu cầu của khách hàng trong lịch sử hoạt động của nó .
James Kemsey ( JK) Wilkinson mở cửa hàng đầu tiên ở đường Charnwood ,
Leicester vào năm 1930 . Sau chiến tranh thế giới thứ 2 , vào thập niên 1950 , công
ty này nhận thấy người ta bắt đầu sử dụng những thiết bị tiết kiệm công sức nhiều
hơn. Wilkinson đáp lại bằng cách tạo ra kiểu sản phẩm này , tập trung doanh thu
có được từ kiểu sản phẩm đó .
Vào những năm của thập niên 1960 , khách hàng có nhu cầu mua sắm tiện lợi
hơn . Wilkinson bắt đầu bày bán sản phẩm của mình theo kiểu tiệm bách hóa và
siêu thị và tạo nên nhãn hiệu Wilko. Vào những năm của thập niên 1980 ,
Wilkinson mở rộng phạm vi sang những sản phẩm có chi phí thấp như quần áo , đồ
chơi , đồ vệ sinh cá nhân như : xà phòng , tuýt kem đánh răng… và nước hoa
Năm 1995 , 2004 là những mốc đánh dấu cho việc mở ra các trung tâm phân phối
của Wilkinson ở Worksop-với một chuỗi cửa hàng cung cấp hàng hóa ở phía bắc
nước Anh và Wales . Năm 2005 , Wilkinson giới thiệu dịch vụ mua sắm trực tuyến
với hơn 800.000 dòng sản phẩm được bày bán trực tuyến
Walkinson đã có hơn 300 cửa hàng với sức chứa trung bình 25.000 dòng sản
phẩm với 40% là những dòng sản phẩm của nhãn hiệu Wilkinson . Mục tiêu của
công ty là luôn nỗ lực để làm những con số này tăng lên và mở rộng từ 300 cửa
hàng sang 500 vào trước năm 2012
Cạnh tranh :
Wilkinson xếp thứ 30 trong những nhà bán lẻ tại Anh . Gần đây , công ty phải đối
mặt với những thử thách ngày càng tăng từ đối thủ cạnh tranh như chuỗi siêu thị .
Wilkinson phải đánh bại và nhận ra được những khu vực mới để phát triển . Hơn 2
năm nay , công ty đã thực hiện nhiều cuộc khảo sát thị trường giúp tạo ra các chiến
lược Marketing nhằm tiếp tục tăng trưởng bằng việc nhắm vào một phân khúc thị
trường mới – nhóm học sinh sinh viên

Chiến lược Marketing :
Quan điểm Marketing hiện đại chính là tạo ra sản phẩm nhưng sản phẩm phải đáp
ứng được nhu cầu của người tiêu dùng với một mức giá khiến họ hài lòng , họ sẽ
sẵn sàng mua sản phẩm nếu những điều kiện trên được đáp ứng và dĩ nhiên nhờ
vậy mà công ty thu được lợi nhuận . Khảo sát thị trường để tìm ra được tìm năng
chính giúp cho việc phát triển phân khúc học sinh – sinh viên .Việc phát triển một
chiến lược không chỉ thu thập những yêu cầu đặc trưng của n...
Gii thiệu :
 !"
#$%&'(")*+"%,-(".(,/0
12%345#%6*++7*890
:;<=/4
>2!22#?>!@A<:$ABC*"
D222%,EFGH4IJJK0L"%$EFMH"9
##N#O:<*+J;J890&
P4=Q=7.(#"*
/7.(/4
R,$EFSH"/:O8
P4O:#.(T278/%
$;%=$U84R,$EFVH"
A=%.(/6NW:")
P")%8XY-"Z2,[%K
\,EFFM"LHH]^*N%8A^
A_%K`<N/A6O
Ka%24\,LHHM"K8*;%+O'#J
%KPVHH4HHH*-.(#'#J
U/PGHH<%K00TLM4HHH*-.
(%K]Hb*-.(U84c+$
9#9`'7^#,$%AGHH<
MHH%K,LHEL
B=X
YJ0GH=a4d:#"9#.^
e%K<#,^=`$;4
.=%%'K774fPL
,#"9#U'8&.;g=J
c2QJ+,AQ%8O%g;
Kh/i%$
Wilko case study - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Wilko case study - Người đăng: baby-boy-cute-iu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Wilko case study 9 10 797