Ktl-icon-tai-lieu

William Petty

Được đăng lên bởi Loi Tran
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 144 lần   |   Lượt tải: 0 lần
William Petty- ngêi ®Æt nÒn t¶ng ban ®Çu
cho kinh tÕ häc t s¶n cæ ®iÓn ë níc Anh.
Cuèi thÕ XVII, ë níc Anh c«ng trêng thñ c«ng t b¶n ®· ph¸t triÓn kh¸
m¹nh. trë thµnh phæ biÕn ®Ønh cao nhÊt cña ë thÕ XVIII, dÉn ®Õn
kÕt cÊu kinh tÕ- héi thay ®æi. NÕu tríc ®©y th¬ng nghiÖp chi phèi c«ng
nghiÖp, c«ng nghiÖp phôc cho th¬ng nghiÖp th× lóc nµy vai trß cña c«ng
nghiÖp ®· ®îc t¨ng lªn so víi th¬ng nghiÖp lµm ngêi ta híng tíi s¶n xuÊt
nhiÒu h¬n. Lîi Ých cña giai cÊp t s¶n ®· chuyÓn dÇn lu th«ng sang s¶n xuÊt.
Nh÷ng c«ng trêng t c«ng t b¶n ®· b¾t ®Çu mang l¹i nhiÒu vµng h¬n
nh÷ng má vµng tù nhiªn.
Còng trong giai ®o¹n nµy, thêi tÝch lòy nguyªn thñy cña t b¶n kÕt thóc,
thay vµo ®ã thêi kú tÝch lòy t b¶n, tøc s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa; sù tån t¹i
cña chÕ ®é phong kiÕn kh«ng chØ k×m h·m ph¸t triÓn cña CNTB, mµ cßn
lµm s©u s¾c h¬n m©u thuÉn trong giai cÊp quý téc. Trong giai cÊp nµy còng
dÇn dÇn bÞ t s¶n hãa.
Víi t c¸ch lµ trêng ph¸i kinh tÕ häc ®Çu tiªn cña kinh tÕ häc t s¶n, chñ nghÜa
träng th¬ng ®· ®¸p øng ®îc yªu cÇu kh¸ch quan cña thêi tÝch lòy nguyªn
thñy cña t b¶n. Song nh÷ng h¹n chÕ, tÝnh phiÕn diÖn nh÷ng lËp luËn phi
cña lé, kh«ng ®¸p øng ®îc nh÷ng ®ßi hái míi cña s¶n xuÊt- nh÷ng
vÊn ®Ò vÒ s¶n xuÊt hµng hãa vµ s¶n xuÊt hµng hãa TBCN. Giai cÊp t s¶n ®· lín
m¹nh h¬n, ®· Ýt cÇn ®Õnb¶o hé cña nhµ níc. Chñ nghÜa träng th¬ng tan d·.
Trong t×nh h×nh ®ã, mét sè nhµ kinh tÕ häc ®· kÞp thêi n¾m b¾t ®îc nh÷ng yªu
cÇu cña hiÖn thùc s¶n xuÊt ®Æt cho mét trêng ph¸i kinh häc míi,
kinh häc ®iÓn. W. Petty ®¹i biÓu næi bËt nhÊt ë giai ®o¹n nµy. C. M¸c
®¸nh gi¸ cao W.Petty, coi «ng lµ ngêi s¸ng lËp ra kinh tÕ häc. ¤ng kh¼ng ®Þnh:
khoa kinh chÝnh trÞ ®iÓn ... tÊt mäi khoa kinh häc W.Petty
trë ®i ®· t×m hiÓu c¸i hiÖn thùc néi t¹i cña c¸c quan s¶n xuÊt trong héi t
b¶n”.
§Æc ®iÓm chung cña kinh häc t s¶n ®iÓn thÓ hiÖn ë chç: trêng
ph¸i kinh häc khoa häc ®Çu tiªn cña giai cÊp t s¶n, song cßn nhiÒun
chÕ tÇm nh×n coi c¸c quy luËt kinh cña chñ nghÜa t b¶n nh÷ng quy
luËt tù nhiªn, tuyÖt ®èi vÜnh viÔn.
William Petty sinh trëng trong mét gia ®×nh thî thñ c«ng, «ng tá ra lµ ngêi
nhiÒu tµi n¨ng. N¨m 1647 «ng s¸ng chÕ ra m¸y ®¸nh ch÷, n¨m1649 ®Ëu
tiÕn vËt lý, n¨m 1651 ®îc phong gi¸o s gi¶i phÉu ©m nh¹c, «ng ®îc
coi ngêi s¸ng lËp ra ngµnh thèng häc... W. Petty võa nhµ c«ng nghiÖp
lín võa mét ®¹i ®Þa chñ. ¤ng ®· tham gia vµo cuéc x©m lîc Air¬len,
cña mét trong nh÷ng dßng lín nhÊt níc Anh. ¤ng ®· viÕt nhiÒu t¸c phÈm
biÖn cho lËp trêng kinh cña níc Anh nh: “Bµn thuÕ khãa phÝ”
1662; Lêi nãi víi nh÷ng kh«n” 1664; “Gi¶i phÉu chÝnh trÞ níc Air¬len”
1672; “Sè häc chÝnh trÞ’’1676; “ Nh÷ng ý kiÕn vÒ tiÒn tÖ”1682...
W. Petty lµ ®¹i biÓu cho t tëng cña giai cÊp t s¶n, «ng võanhµ lý luËn võa
lµ nhµ thùc tiÔn, lµ ngêi ®¨t nÒn mãng cho kinh tÕ häc t s¶n cæ ®iÓn ë níc Anh.
§iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn rÊt trong thÕ giíi quan ph¬ng ph¸p luËn c¸c t tëng
kinh tÕ cña «ng.
W. Petty coi nÒn kinh nh mét thÓ sèng, do nh÷ng quy luËt vËt chÊt
kh¸ch quan quyÕt ®Þnh Trong chÝnh s¸ch trong kinh tÕ, còng nh trong y
häc, cÇn ph¶i nh ®Õn qu¸ tr×nh cña nhiªn, kh«ng nªn dïng nh÷ng hµnh
®éng cìng bøc riªng cña m×nh, ®Ó chèng l¹i nh÷ng qu¸ tr×nh ®ã’’. §ã mét
bíc ngoÆt lín trong lÞch sö t tëng kinh tÕ. Trong thêi Trung cæ, ngêi ta coi b¶n
th©n nhµ níc nh÷ng hiÖn tîng héi kh¸c do mÖnh trêi’’ hoÆc do t t-
ëng cña con ngêi sinh ra. Chñ nghÜa träng th¬ng c ®½ thõa nhËn kinh
William Petty - Trang 2
William Petty - Người đăng: Loi Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
William Petty 9 10 345