Ktl-icon-tai-lieu

XÃ HỘI DÂN SỰ: KHÁI NIỆM VÀ CÁC VẤN ĐỀ

Được đăng lên bởi thiuygianghia
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 6886 lần   |   Lượt tải: 16 lần
XÃ HỘI DÂN SỰ: KHÁI NIỆM VÀ CÁC VẤN ĐỀ

Hiện nay đang xuất hiện một khái niệm mới để gọi tên các tổ
chức PCP, tổ chức phi lợi nhuận,
các tổ chức tự nguyện của người dân nói chung là “Xã hội dân
sự” (Civil Society)

Có những loại hình nào?
Hiện tại có 2 loại hình đó là:
Tổ chức PCP quốc tế: đăng ký tư cách pháp nhân tại một
quốc gia khác. Nó là một tổ chức quốc tế của một nước ngoài
lãnh thổ đang hoạt động, ví dụ Save the Children/USA, PLAN
International, ActionAid, World Vision, Oxfam UK….Các tổ chức
PCP đang hoạt động tại Việt Nam được quản lý bởi Ủy ban đi ều
phối viện trợ nhân dân (PACCOM) và Trung Tâm dữ liệu các tổ
chức PCP (NGO-RC)
Tổ chức PCP trong nước: do các cá nhân đăng ký thành lập
tại quốc gia đó. Tại Việt Nam để đăng ký thành lập tổ chức này
thì phải dựa theo Nghị định 88 của Chính phủ, đăng ký với Vụ
các tổ chức PCP của Bộ Nội Vụ. Hiện tại ở Việt Nam không th ể
thống kê được có bao nhiêu tổ chức PCP trong nước. Ít nh ất
cũng có trên 1000 tổ chức PCP trong nước và rất nhiều các loại
mô hình câu lạc bộ, trung tâm…vv
Bùi Quang Dũng (*)
Xã hội dân sự hiện đang là vấn đề được cả giới nghiên cứu khoa học lẫn các nhà hoạch
định chính sách quan tâm. Khái niệm “xã hội dân sự” xuất hiện khá sớm ở châu Âu. Các
định nghĩa phổ biến về “xã hội dân sự” hiện nay đều nhấn mạnh tới tinh thần tự nguyện
của công dân trong việc bảo vệ các quyền lợi hợp pháp và giá trị của mình. Theo đó, xã
hội dân sự được tạo lập bởi các đoàn thể nhằm kết nối giữa những nhóm quyền lợi hiện
đại và những tổ chức truyền thống, giữa các tổ chức chính thức và phi chính thức. ở Việt
Nam, ngoài các tổ chức xã hội truyền thống, nhiều tổ chức xã hội mới đã và đang ra đời.
Các tổ chức đó đang tích cực tham gia và đóng góp vào nhiều hoạt động xã hội, góp phần
thúc đẩy sự phát triển của xã hội Việt Nam trong điều kiện mới.

Hiện nay, không một tư duy về hoạch định chính sách phát triển nào có thể tránh bàn luận
tới vấn đề "xã hội dân sự". Xã hội dân sự trở thành một điểm then chốt trong các cuộc thảo
luận của cả giới nghiên cứu khoa học lẫn các nhà hoạch định chính sách, đặc biệt tại các
nước đang ở trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá. Bài viết này trình bày những
nội dung chủ yếu liên quan tới vấn đề xã hội dân sự, cụ thể là một số vấn đề chung và
những thảo luận sơ bộ về tình hình “khu vực dân sự” ở Việt Nam trong quá trình đổi mới.

1. Khái niệm “xã hội dân sự”
"Xã hội dân sự" là khái niệm xuất hiện sớm nhất ở nước Anh (1594), nó được hiểu là
những con người sống trong cộng ...
XÃ HỘI DÂN SỰ: KHÁI NIỆM VÀ CÁC VẤN ĐỀ
Hi n nay ang xu t hi n m t khái ni m m i g i tên các t đ để
ch c PCP, t ch c phi l i nhu n,
các t ch c t nguy n c a ng i dân nói chung là ườ “Xã h i dân
s ” (Civil Society)
Có nh ng lo i hình nào?
Hi n t i có 2 lo i hình ó là: đ
T ch c PCP qu c t : ế ng ký t cách pháp nhân t i m tđă ư
qu c gia khác. m t t ch c qu c t c a m t n c ngoài ế ủ ướ
lãnh th ang ho t ng, ví d Save the Children/USA, PLAN đ độ
International, ActionAid, World Vision, Oxfam UK….Các t ch c
PCP ang ho t ng t i Vi t Nam c qu n b i y ban i uđ độ đượ đ
ph i vi n tr nhân dân (PACCOM) Trung Tâm d li u các t
ch c PCP (NGO-RC)
T ch c PCP trong n c: ướ do các nhân ng thành l pđă
t i qu c gia ó. T i Vi t Nam ng ký thành l p t ch c này đ để đă
thì ph i d a theo Ngh nh 88 c a Chính ph , ng ký v i V đị đă
các t ch c PCP c a B N i V . Hi n t i Vi t Nam không th
th ng c bao nhiêu t ch c PCP trong n c. Ít nh t đượ ướ
c ng trên ũ 1000 t ch c PCP trong n c r t nhi u các lo i ướ
mô hình câu l c b , trung tâm…vv
Bùi Quang Dũng (*)
Xã hội dân sự hiện đang là vấn đề được cả giới nghiên cứu khoa học lẫn các nhà hoạch
định chính sách quan tâm. Khái niệm xã hội dân sự xuất hiện khá sớm ở châu Âu. Các
định nghĩa phổ biến về xã hội dân sự hiện nay đều nhấn mạnh tới tinh thần tự nguyện
của công dân trong việc bảo vệ các quyền lợi hợp pháp và giá trị của mình. Theo đó, xã
hội dân sự được tạo lập bởi các đoàn thể nhằm kết nối giữa những nhóm quyền lợi hiện
đại và những tổ chức truyền thống, giữa các tổ chức chính thức và phi chính thức. ở Việt
Nam, ngoài các tổ chức xã hội truyền thống, nhiều tổ chức xã hội mới đã và đang ra đời.
Các tổ chức đó đang tích cực tham gia và đóng góp vào nhiều hoạt động xã hội, góp phần
thúc đẩy sự phát triển của xã hội Việt Nam trong điều kiện mới.
Hiện nay, không một tư duy về hoạch định chính sách phát triển nào có thể tránh bàn luận
tới vấn đề "xã hội dân sự". Xã hội dân sự trở thành một điểm then chốt trong các cuộc thảo
luận của cả giới nghiên cứu khoa học lẫn các nhà hoạch định chính sách, đặc biệt tại các
nước đang ở trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá. Bài viết này trình bày những
nội dung chủ yếu liên quan tới vấn đề xã hội dân sự, cụ thể là một số vấn đề chung và
những thảo luận sơ bộ về tình hình “khu vực dân sự” ở Việt Nam trong quá trình đổi mới.
XÃ HỘI DÂN SỰ: KHÁI NIỆM VÀ CÁC VẤN ĐỀ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XÃ HỘI DÂN SỰ: KHÁI NIỆM VÀ CÁC VẤN ĐỀ - Người đăng: thiuygianghia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
XÃ HỘI DÂN SỰ: KHÁI NIỆM VÀ CÁC VẤN ĐỀ 9 10 531